วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

ปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

ครม. มีมติยังไม่ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนเกิน 50,000 บาท ในอัตราร้อยละ 5 โดยเห็นชอบตามมติครม.เดิมที่สั่งทบทวนการปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อวันที่ 28 มี.ค.54 พร้อมสั่งศึกษาโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบก่อนพิจารณาอีกครั้ง

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกรัฐบาล กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในการยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2554 กรณีการปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังคงปรับขึ้นอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 50,000 บาทในอัตรา ร้อยละ 5  ต่อไป ขณะที่พนักงานที่มีเงินเดือนเกิน 50,000 บาทจะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก และเห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5 จะส่งผลกระทบต่องบประมาณปี 2554 -57 และการจัดส่งรายได้คืนรัฐ จากกรณีของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาท จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน ร้อยละ  5 โดยการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวจะยังคงปรับขึ้นเฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังให้นำผลการศึกษาการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ทั้งระบบมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น