วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ้น เงินเดือนข้าราชการ ปริญญาตรี 15000 บาท เริ่ม มกราคม 2555

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ปรับ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปริญญาตรี 15,000 บาท คลอบคลุม กลุ่มราชการคือ
 • ข้าราชการ 
 • ลูกจ้างประจำ 
 • ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
 • พนักงานราชการ 
 • ทหารกองประจำการ
โดยจะแบ่งกลุ่มเงินเดือนออกเป็น 4 กลุ่มคือ
กลุ่มปริญญาตรีผู้ได้รับเงินเดือนเกิน 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000บาท จะมีเงินค่าครองชีพเพิ่มให้อีก
กลุ่มปริญญาตรีที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท จะเพิ่มค่าครองชีพให้เป็น 15,000 บาท
กลุ่มผู้มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือน 9000 บาทขึ้นไป รับค่าครองชีพ 1,500 บาท
กลุ่มผู้มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 9,000 บาท จะเพิ่มค่าครองชีพให้ถึง 9,000 บาท

อย่างไรก็ดี ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ และหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ จะต้องติดตามข่าวกันต่อไป

สำหรับส่วนของหน่วยงานราชการ กระทรวงการคลัง จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า (ประมาณ กลางเดือน กันยายน 2554) ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2555 ต่อไป

*เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง

ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 93/2554 วันที่ 1 กันยายน 2554
“คลัง” เตรียมเสนอ ครม. เพิ่มเงินปริญญาตรี 15,000 บาท
----------------------------------------------------------
กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอ ครม. เพื่อปรับรายได้บุคลากรภาครัฐ วุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำต้องรับ 15,000 บาท พร้อมทั้ง พิจารณาให้ปรับกลุ่มที่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้วย

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการ ปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะที่ผู้จบปริญญาตรีเมื่อเข้ามาทำงานในระบบราชการควรมีรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมบัญชีกลาง จึงได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางไปศึกษาพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นายวิรุฬ กล่าวว่า โดยหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไป ที่กรมบัญชีกลางได้เสนอมาก็จะเป็นการกำหนดกลุ่มบุคลากร ภาครัฐ ที่จะได้รับการปรับเงินเพิ่มในครั้งนี้ซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาของกระทรวงการคลัง และอัตราเงินเพิ่มที่จะได้รับตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มฯ โดยแนวทางจะดำเนินการจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพ (พ.ช.ค.) ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ทันทีตามอำนาจของกระทรวงการคลัง โดยการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง โดยกลุ่มบุคลากรภาครัฐที่จะพิจารณาปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้จะครอบคลุม 5 กลุ่ม คือ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ ที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของกระทรวงการคลังโดยการแก้ไขระเบียบ กระทรวงการคลัง และตามฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐจากระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างที่ กรมบัญชีกลางกำกับดูแลอยู่นั้น ปัจจุบันมีบุคลากรภาครัฐที่มีเงินเดือนและค่าจ้างต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
จำนวน 649,323 คน แบ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป จำนวน 346,365 คน ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยรวมถึงทหารกองประจำการจำนวน 302,958 ราย โดยผู้ที่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปจะได้รับเงิน พ.ช.ค. เพิ่มรวมเงินเดือนเป็น15,000 บาท

สำหรับผู้ที่วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรียังคงได้รับเงิน พ.ช.ค. 1,500 บาท เช่นเดิม โดยจะขยายเพดานอัตรา
เงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างและทหารกองประจำการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำ ไม่ถึง 9,000 บาท ก็จะได้รับเงิน พ.ช.ค. เพิ่มรวมกันให้ได้รับเป็น 9,000 บาท ด้วย โดยจะใช้เงินงบประมาณประมาณปีละ 24,533 ล้านบาท ซึ่งได้มีการศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ แล้วไม่เป็นปัญหา

“การปรับรายได้ดังกล่าวกระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ บุคลากรภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพและเป็นการช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจดียิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2555 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากรภาครัฐ สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป” นายวิรุฬกล่าว
----------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง โทร 02-1277143

ที่มา : http://www.mof.go.th


UPDATE : 20 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ประชุมครม.อนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาทแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนในรายละเอียดย่อยยังต้องติดตามกันต่อไป

----------------------------------------------------------
กระทรวงการคลัง ยืนยัน ปรับรายได้บุคลากรภาครัฐ ระยะสั้นให้ เป็นเงิน พ.ช.ค. ก่อน นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังยืนยันจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ได้แก่
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
และทหารกองประจำการ

โดยในระยะสั้นจะจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ก่อน สำหรับการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนมอบหมายให้กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงาน ก.พ. พิจารณาดำเนินการต่อไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในต้นปีหน้านายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก คือ

ให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท (เดือนละไม่น้อยกว่า 9,000 บาท)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง เดือนละ 15,000 บาท ให้รับพ.ช.ค. เพิ่มอีก เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วเท่ากับ 15,000 บาท

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง เดือนละ 9,000 บาท ให้รับพ.ช.ค. เพิ่มอีก เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วเท่ากับ 9,000 บาท

3. ทหารกองประจำ การซึ่ง เดิม เงินเดือนในระดับ พ.1 รวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม และ พ.ช.ค. อัตราขั้นต่ำเดือนละ 8,610 บาท ให้เพิ่มเป็น 9,000 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

จากนโยบายดังกล่าวมีบุคลากรภาครัฐได้ประโยชน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 649,323 คน คิดเป็นเงินงบประมาณปี2555 จำนวน 18,396 ล้านบาท และใช้เงินต่อปีเป็นเงิน 24,533 ล้านบาท

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อไม่ให้เป็นการรอนสิทธิของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่เคยมีสิทธิได้รับ พ.ช.ค. เดือนละ 1,500 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ยังคงให้ได้รับ พ.ช.ค. 1,500 บาท เช่นเดิม

ในส่วนของพนักงานราชการ การได้รับ พ.ช.ค. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้ว ก็ให้สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการรับไปดำเนินการภายใต้หลักการเดียวกัน

“จะเร่งดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ ครม. พิจารณา คาดว่าจะเสนอได้ในสัปดาห์หน้า” นายวิรุฬ กล่าวใน
ตอนท้าย
----------------------------------------------------------


UPDATE : 27 กันยายน 2554

สรุปข่าวจาก มติคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับไปพิจารณาผลกระทบให้กับข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกำหนดมาตรการเสริมและแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ให้ ก.พ. รับไปดำเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 (ร่างข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6/1)

2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง แต่ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่เคยมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ให้ได้รับตามสิทธิเดิมต่อไป (ร่างข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6/2)

3. ทหารกองประจำการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.1 กรณีที่เงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 8,610 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 และนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ให้ปรับเพิ่มเป็นไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท (ร่างข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7/1)

------------------------------------------------

UPDATE : 30 กันยายน 2554

ปวช. ปวส. ปริญญาโท ปริญญาเอกเตรียมเฮ! รับเงินเดือนเพิ่มเช่นกัน รวมทั้งปริญญาตรีที่ทำงานมานานจะได้ปรับด้วย พร้อมทั้งจะพิจารณาปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ จับตาการประชุมครม. ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 นี้

-------------------------------------------------


 UPDATE : 19 ธันวาคม 2554


กระทรวงการคลังยัน ปรับเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐวุฒิปริญญาตรี บรรจุใหม่ 15,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2555 ผู้ที่วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีที่เงินเดือนไม่ถึง 9,000 ให้ปรับขึ้นเป็น 9,000 บาท รายละเอียดต่างๆยังเหมือนเดิม

-------------------------------------------------

UPDATE : 12 มกราคม 2555
รายละเอียด "เงินเดือน 15,000 บาท" ล่าสุดจากกรมบัญชีกลาง

รายละเอียด
รายละเอียดเงินเดือน 15,000 หน้า 1
รายละเอียดเงินเดือน 15,000 หน้า 2
รายละเอียดเงินเดือน 15,000 หน้า 3
รายละเอียดเงินเดือน 15,000 หน้า 4

ขอบคุณที่มา : http://www.เปิดสอบงานราชการ.com/2011/09/15000.html

---------------------------------------

UPDATE : 25 มกราคม 2555

ข่าวล่าสุด นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ระบุ ข้าราชการปริญญาตรี ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท เริ่มมกราคม 2555 แน่นอน สำหรับข่าวที่บอกมีการชะลอการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ อาจเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบที่ยังต้องรอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขรายละเอียดอีกที

---------------------------------------

UPDATE : 31 มกราคม 2555
มติ ครม เห็นชอบปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ ดังนี้
 • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปวช. จากเดิม 6,410 - 6,800 บาท เพิ่มเป็น 7,620 - 8,080 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และจะเพิ่มเป็น 9,000 - 9,900 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
 • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปวส. เพิ่มจากเดิม 7,670 - 8,140 บาท เป็น 9,300 - 9,860 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และจะเพิ่มเป็น 10,500-11,550 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
 • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปริญญาตรี เพิ่มจากเดิม 9,140 - 9,690 บาท ในวันที่ 1 ต.ค. 2554 เป็น 11,680-12,390 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และจะเพิ่มเป็น 15,000 - 16,500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
 • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปริญญาโท เพิ่มจากเดิม 12,600 - 13,360 บาท เป็น 15,300 - 16,,220 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และจะเพิ่มเป็น 17,500 - 19,250 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
 • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปริญญาเอก เพิ่มจากเดิม 17,010 - 18,040 บาท เป็น 19,000- 20,140 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และจะเพิ่มเป็น 21,000 - 23,100 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หากข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ก็ให้ได้รับเงิน พ.ช.ค. เพิ่มขึ้น เท่ากับผลต่างของ 15,000 บาท กับเงินเดือนที่รับจริง

วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ารับเงินเดือนไม่ถึง 12,285 บาท ให้รับเงิน พ.ช.ค. เดือนละ1,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท และถ้ารวม 1,500 บาท แล้วไม่ถึง 9,000 บาท ก็ให้ได้รับ 9,000 บาท

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

145 ความคิดเห็น :

 1. แล้ว ปวส. หล่ะคับ ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 8,000 บ. จะได้ปรับขึ้นบ้างไหมคับ

  ตอบลบ
 2. มันเกี่ยวกับตำแหน่งที่บรรจุไหมอ่ะคับว่ารับวุฒอะไร

  ตอบลบ
 3. แล้วนักเรียนนายสิบที่บรรจุใหม่ไม่ได้เรียนจบปริญาตรี จะได้รับ 15,000 ด้วยป่าว

  ตอบลบ
 4. ป.ตรี บรรจะใหม่ 15000
  ปวส บรรจุ 10 ปี 13500
  น่าจะปรับค่าครองชีพให้ใกล้เคียงกัน อย่างนี้มันอยุติธรรม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตามหลักการ “เงินเดือน” จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์สำคัญ 3 หลักที่ผสมผสาน/บูรณาการเข้าด้วยกัน คือ ก) “ความสามารถในการจ่าย” หรือมีเงินมากพอ ข) หลักมาตรฐานการครองชีพโดยให้อยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจนั้นๆ ค) หลักความยุติธรรม คือ มีเหตุผลและมีความเป็นธรรม โดยเทียบกันได้ในทางต่างๆ ทุกแง่มุมระหว่างพนักงานด้วยกัน เช่น ตามความยากง่ายของงาน กับ ตามความยาวนานของเวลาที่ได้ทำงานมา ซึ่งมักเชื่อมโยงถึงประสบการณ์ กับการมีความสามารถมากขึ้น เป็นต้น


   ถ้าทำได้รัฐคงอยากเอาใจทุกกลุ่ม แต่ทำไม่ได้ เพราะงบประมาณมีไม่พอ และฝืนให้ไม่ได้เพราะทุกวันนี้งบเงินเดือนข้าราชการสูงมาก จนไม่เหลือเงินสำหรับการใช้พัฒนาประเทศแล้ว


   แต่เมื่อเลือกขึ้นเงินเดือนให้กับเฉพาะกลุ่มจบใหม่เท่านั้น ภายใต้ความเงียบ เรื่องนี้จะกินใจคนเก่าอย่างรุนแรง จนเกิดความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับคนเก่าที่เข้ามาก่อน ที่ได้เสียสละทำงานมาต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงการธำรงองค์การให้เติบโตอยู่ได้ ทำให้คนจบใหม่มีงานทำ


   โดยที่การเพิ่มอัตราเริ่มต้นใหม่นี้ทำตรงข้ามกับหลักเหตุผล แทนที่จะเป็นการจูงใจ (Motivate) กับ ให้มีขวัญกำลังใจ (Morale) ดีขึ้น กลับกลายเป็นการดูถูกและบั่นทอนขวัญกำลังใจ (Demoralized) คนเก่าทั้งหลาย ทำให้การความจงรักภักดีหายไป แล้วความรู้สึกจะถูกแทนด้วยความเกลียดชังเรื่อยไปจนถึงเลือกตั้งครั้งต่อไป แล้วผลเสียจะกลายเป็นความเสี่ยง

   ลบ
 5. แล้วลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาล ตอนเขารับเขาใชวุฒิ ปวช. แต่จบปริญญาตรี ละครับ จะเป็นแบบไหนครับ

  ตอบลบ
 6. แล้วข้าราชการ ที่ใช้วุฒิ ปวส.ในการบรรจุ แต่ วุฒิที่จบมาจริงๆคือ ป.ตรี (ตอนนี้เงินเดือน 9100 ) จะปรับ ให้ได้รับ 15000 ไหมครับ

  ตอบลบ
 7. มีความเป็นธรรมกันหน่อย

  ตอบลบ
 8. ถามจริงๆ อยุติธรรมตรงไหน ใครได้ดีต้องอิจฉา เขาได้ดีหรือชั่ว ก็ตัวเขาไม่ใช้เรา ถ้าเขาได้ชั่วเงินเดือนน้อยคุณจะได้ตามเขาไหม มันจะได้ยุติธรรม

  ตอบลบ
 9. รัฐบาลทำดีที่สุด คุณมาในวุฒิไหนมันก็ต้องไต่เต้าตามนั้น เอาใจไม่ได้ทุกคน น่าจะใจกว้าง เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อเนื่องมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วจะได้มาต่อว่าเขา บุญวาสนามันต่างกัน จังหวะชีวิตคนเราต่างกัน

  ตอบลบ
 10. รับราชการมามากกว่า 10 ปี เงินเดือนยังไม่ถึงเลย เวลาเงินเดือนปรับทีไรของแพงนำหน้าก่อนทุกทีสมควรแล้วหรือ บุญวาสนาไม่ใช่ความแตกต่างขึ้นอยู่กับการทำงาน มีวุฒิป.ตรีแต่ทำงานเหมือนเด็ก ป.6 ก็มี

  ตอบลบ
 11. ถ้าเพิ่มเป็น 15000 เฉพาะปริญญาตรีงั้นปริญญาโทก็ได้เงินเดือนน้อยกว่า ป.ตรี
  เข้าใจถูกไหมครับ

  ตอบลบ
 12. จริงๆแล้วผมว่าลูกจ้างชั่วคราวไม่น่าจะปรับด้วยเลย อยู่ดีๆได้ 15000 หน้าที่งานและความรับผิดชอบไม่อาจเทียบได้กับราชการระดับ 1 ระดับ 2 (ตัวอย่างมีให้เห็นที่ำทำงานผม ลูกจ้างเด็กเ้ส้นนั่งเล่นเกมส์ทั้งวัน) ยังงี้รับบรรจุระดับ 1 มายังดีกว่า ดังนั้น ถ้าเงินเดือนต่ำกว่าปริญญาตรีห่างกับปริญญาตรีขนาดนี้ ก็น่าเห็นใจอยู่ แต่ถ้าจะดำเนินการอย่างนั้นจริง ทางแก้คือ แท่งทั่วไป ต้องสอบเพื่ออัพเกรดตัวเองไปให้อยู่แท่งวิชาการให้ได้ อย่านิ่งนอนใจ อย่างที่ทำงานผมคนที่อยู่แท่งทั่วไป ก็ไปสอบแข่งขันระดับปริญญาตรีกันเกือบทุกคน ได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ต้องสู้กันไป....

  ตอบลบ
 13. ลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ)ทำงานมา15ปี วุฒิปริญญาตรีได้เงินเดือน5000 มาตลอด ยังงี้ก้อยังไม่ขึ้นใช่ไหมค่ะ..??? ทำงานสงเคราะห์เด็กกำพร้า กินเงินมูลนิธิ..

  ตอบลบ
 14. ทำไม ป.ตรี บรรจุใหม่ได้ตั้ง 15,000 บาท
  แต่เจ้าพนักงานฯ ปวช. ปวส.ทำงานมา 10 ปีเงินเดือนไม่ถึง 12,000 บาท เลย แต่ได้เพิ่มแค่ 1,500 บาท เลื่อมล้ำมากไปป่าว ไม่คิดถึงความชำนาญงานเลยหรือ

  ตอบลบ
 15. ใครที่ได้ 15,000 ก้อดีใจกันไปแต่คนที่ทำงานมา 10 กว่าปี มีวุฒ ปวส. กลับไม่ได้ 15,000 เค้าไม่ได้เรียกว่าอิจฉานะค่ะเข้าใจกันด้วย คนทำงานมานานกับคนที่เพิ่งจบมาแต่ไม่มีประสบการณ์ในการการทำงานเลยกับได้ 15,000 ถ่ายเอกสารเป็นกันหรือเปล่าก้อไม่รู้ ดิฉันดีใจที่วุฒปริญญาตรีได้เงินดือน 15000 แต่ก็ต้องเข้าใจงานราชการที่เค้าทำกันมาตั้งนานแต่เงินเดือนเค้ายังไม่ถึง 15000 คุณเพิ่มจบมาคุณไม่เข้าใจคนที่เค้าทำมานานหรอกค่ะ ถ้าพ่อ แม่ พี่น้องคุณ ทำงานราชการพวกคุณจะเข้าใจและเห็นใจพวกเค้า และถามหน่อยว่าให้ 15000 ปริญญาตรี บริษัทที่ไหนจะรับเข้าทำงานค่ะเงินเดือนขนาดนั้นนะ จบ.......

  ตอบลบ
 16. ถ้าเป็นแบบนี้จริง..ข้าราชการ ที่ เริ่มระดับ2 ทั้งๆที่มีป.ตรี-โท ก็มีเยอะ กลับไม่ได้รับการดูแลเลย ทำงานมา6ปี เงินเดือน 10700 ต้องทำอีกกี่ปีหล่ะถึงจะได้ 15000 เท่ากับลูกจ้างที่ใช้วุฒิ ป.ตรี ..ถ้ามีคนไปประท้วงเรื่องนี้นะผมคนนึงหล่ะที่เห็นด้วย อย่างน้อยได้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ คนรุ่นหลังเขาบ้าง..ไม่ต้องมาปงมาปรับอะไร ยังจะดีกว่า ปล่อยให้เป็นตามเดิมก็ไม่เห็นจะมีใครว่าอะไรเลย

  ตอบลบ
 17. ต้องปรับทั้งระบบ

  ตอบลบ
 18. ผมบรรจุวุฒิ ปวส. จบปริญญาตรี 2 ใบ จะได้สักกี่หมื่นครับท่าน

  ตอบลบ
 19. ผมจบ ป.ตรี ใช้ ป.ตรีสมัคร บรรจุตำแหน่งวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 ทำงานมา 1 ปี 6 เดือน ตอนนี้เงินเดือนห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน แล้วจะมีโอกาสได้หมื่นห้าไหมจ๊ะ

  ตอบลบ
 20. แล้ว ถ้าเป็นข้าราชการ ที่บรรจุ วุฒ ปวช. แต่ จบ ป.ตรี ละ ครับ จะได้ 15000 ไหมครับ ช่วยตอบทีก๊าฟ

  ตอบลบ
 21. ไม่ได้ครับ เพราะตำแหน่งที่บรรจุ ระบุคุณสมบัติ ปวช. ถึงแม้ว่า จะมี ป.โท/เอก ก็ไม่ไดครับ...ถ้าอยากได้ 15000 ต้องลาออกไปสอบ สายงานที่เขากำหนดว่า ต้องใช้วุฒิ ป.ตรี บรรจุเท่านั้นครับ

  ตอบลบ
 22. เมื่อก่อน เงินดือนข้าราชการ ปวส. ปริญญาตรี ต่างกัน แต่ค่าครองชีพเท่ากัน เพราะ ป.ตรี กับ ปวส คนเหมือนกัน ครองชีพก็ต้องเหมือนกัน จะมาเพิ่มค่าครองชีพให้แต่ ป.ตรี อย่างเดียวได้อย่างไร เงินเดือน คือเงินเดือน ค่าครองชีพต้องเท่ากัน ปริญญาตรีขึ้นเท่าไร ปวส ต้องได้เท่ากัน หรือ (ปวช.ปวส. คือไพร่ สองมาตราฐาน )

  ตอบลบ
 23. เรียนท่านวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  ผมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีข้อสังเกตดังนี้

  พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและสายผู้สอนที่จ้างทดแทน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการที่เกษียณอายุราชการ) ซึ่งไม่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน และทำงานมานาน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงและมีเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ท่านจะมีวิธีช่วยเหลือและแก้ปัญหาการปรับขึ้น เงินเดือนข้าราชการ ปริญญาตรี 15000 บาท เฉพาะ 4 กลุ่มดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาลอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

  ตอบลบ
 24. เห็นด้วยครับ

  ตอบลบ
 25. ทุกวันนี้ทำงานด้วยคุณวุฒิสูงกว่าตำแหน่ง จบปริญญาตรี ปริญญาโท แต่ต้องใช้วุฒิในการทำงานแค่ ปวส. ทำงานมา 6 ปีได้แค่ 9,140 บาท แต่ผู้มาทำงานทีหลังได้ 15,000 วุฒิที่มีก็ไม่มีค่าเลยดิ ส่งเสริมกันจังให้ข้าราชการศึกษา เรียนเพิ่มเติม เสียเงินไปแล้ว หรือบางรายได้ทุนจากหน่วยงานเรียนจบมีวุฒิแล้วแต่ทำไรไม่ได้ พริจารณากันใหม่นะครับ ถ้าได้ต้องได้ทุกคนที่มีวุฒิจะระดับไหน ตำแหน่งอะไร ขอให้มีปริญญาตรีมาให้ ใครเห็นด้วยบ้างเปล่าครับ

  ตอบลบ
 26. ต้องใช้คุณภาพของบัณฑิตเป็นตัวชี้วัดว่าใครสมควรได้ค่าจ้าง15000 ตามตำแหน่งงานที่ทำครับ ใครจบมาแล้วบรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิไหนทำงานก็ได้อัตราเงินเดือนตามนั้น แล้วเค้าจะเสียเวลาเรียน ป ตรี ตั้ง4-5ปีในรั้วมหาลัยทำไมกัน กว่าจะสอบแย่งกันเข้าไปแล้วจบออกมาเลือดตาแทบกระเด็น บางคนซ้ำหลายปียังมีเลย แล้วจบออกมาใช่ว่าจะหางานทำได้ง่ายๆด้วย

  ตอบลบ
 27. แล้ว ลูกจ้างที่เป็นจ้างเหมาและบริการ ไม่เข้าข่ายประกันสังคม จะมีสิืทธิ์ได้เหมือนกันไหม .....

  ตอบลบ
 28. ถามหน่อยครับ ว่าทหารเกณฑ์ที่จบปริญญาตรีจะเข้าเงื่อนไขปรับเงินเดือนและค่าครองชีพเป็น 15,000 บาทป่าวครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับสงสัยจริงๆ ครับ

  หรือว่าจะเข้าตามเงื่อนไขข้อ 3 นี้ครับ
  3. ทหารกองประจำการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.1 กรณีที่เงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 8,610 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 และนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ให้ปรับเพิ่มเป็นไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท (ร่างข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7/1)

  ตอบลบ
 29. ก.พ.ท่านเอาอะไรคิดออกมา
  มุ่งแต่ตัวเลข เงินเดือน
  แล้วคำว่า "หน้าที่ รับผิดชอบ"
  ท่านเก็บไว้ที่ไหน
  หรือว่ามีวาระแอบแฝงอื่น...

  ตอบลบ
 30. ต้องปรับเงินทั้งระบบครับ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มครับ คนที่ัรับราชการมานานทำเพื่อประเทศชาติมานานแล้ว ควรปรับให้พวกเขาด้วยไหนค่าครองชีพในครอบครัวอีกมากมาย พวกเขามีภาระหน้าที่มากมายครับ ถ้าจะว่าแล้วผู้รับราชการใหม่ ก็ยังไม่มีภาระในการใช้จ่ายอะไรมากมาย เมื่อ 10 ปีที่แล้วผมเข้าทำงานรับ 6360 บาทเองยังอยู่ได้เลย เพราะภาระยังน้อยครับ ถ้างั้นควรปรับเงินเดือนให้ได้สมประโยชน์ทุกคนครับ เพราะทุกวันนี้ค่าครองชีพสูงมาก ฝากบอกรัฐบาลด้วยครับ ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับ

  ตอบลบ
 31. แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เป็นงบมหาวิทยาลัยเองอ่ะ) จะเข้าเกณฑ์ ได้ขึ้นเงินเดือนบ้างไหมเนี้ย ใครรู้รายละเอียดที่ชัดเจน แจ้งหน่อยได้ไหม
  ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัย ทำไมรู้สึกเหมือน เงินเดือนอยู่บนเส้นดายขนาดนี้อ่ะ

  ตอบลบ
 32. ต้องปรับเพิ่มให้กับข้าราชการบำนาญด้วยครับ ช่วยชาติมาจนเกษียณแล้วอย่าทอดทิ้งพวกเขาเหล่านั้น

  ตอบลบ
 33. ปรับให้เฉพาะพนักงานข้าราชการเหรอคะ แล้วพนักงานที่ทำงานในบริษัทหละคะ ไม่ได้ปรับขึ้นบ้างเหรอ (วุฒิป.ตรี)

  ตอบลบ
 34. คนที่จบโท แน่นอนว่าต้องปรับเช่นกัน ส่วนคนที่ทำงานมานาน กี่ปีก็ช่างแต่วุฒิไม่ถึง อยากได้เงินเดือนเยอะบ้าง ก็ควรเรียนเพิ่ม ไม่ก็หางานอื่นที่คิดว่ายุติธรรมทำ มัวมาน้อยใจ ว่าตัวเองประสบการณ์สูง แล่วมหาวิทยาลัย เค้าจะเปิดไว้ทำไม..ครับ

  ตอบลบ
 35. นโยบายดีครับแต่ควรทำให้ครอบคลุมและไม่ใช่ก้าวกระโดดอย่างนี้ผลาญงบประมาณไปปล่าวประโยชน์ เหลวไหลทั้งเพ
  ทั้งเรื่องปรับเงินเดือนที่ได้เฉพาะกลุ่ม
  เรื่องลดภาษีรถคันแรก รถยนต์ขายดีมากอยู่แล้ว ช่วยลดดอกเบี้ยก็พอ
  แท๊บเล็ตแจกเด็กนักเรียน เด็กยังเขียนอ่านหนังสือไม่คล่องเลย เอาเงินไปจ้างครูเพิ่มดีกว่ามั๊ย เด็ก25คนต่อครูหนึ่งคน ทำได้มั๊ย
  แล้วก็เลิกซะทีการวัดผลงานจากกิจกรรมไม่เข้าท่า จัดบ่อยเลื๊อเกิน เอาเวลาไปส่งเสริมการเรียน แล้ววัดผลจากเด็กนักเรียนตรงๆเลยดีกว่า เด็กไม่ผ่านเกือบครึ่งเนี่ยะ ผอ. ต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนเสียใหม่แล้วหล่ะ ภาษาอังกฤษต้องได้ งูๆ ปลาๆ ก็ยังดี อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย อ่านภาษาไทยกันคล่องรึยัง เด็กในพื้นที่ก็ให้เรียนในพื้นที่ แต่เวลาสอบทุกวิชา ให้สอบด้วยข้อสอบกลาง ลดวิชาที่มันเกินความจำเป็น ลดเวลาเรียน สอนให้เข้าใจในหลักการ ไม่ใช่จำ แบบเอาไปทำอะไรไม่ได้
  และอื่นๆอีกมากมาย...
  เรื่องน้ำท่วม ขอดูอีกซักระยะ เดี๋ยวจะคอมเม๊นท์ใหม่
  เผ่นละ

  ตอบลบ
 36. อยากทราบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้จากมหาลัย) จะได้ปรับขึ้นไหมค่ะ อยากให้ปรับขึ้นด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 37. พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้จากมหาลัย) ถ้าหากขึ้นก็ต้องเพิ่มค่าเทอมของนักศึกษาอีกหลายบาทครับ

  ตอบลบ
 38. หลังจากปรับแล้ว...คิดไหมว่าป.ตรีอาจตกงานมากกว่าเดิม เพราะคงมีการหลีกเลี่ยงที่จะเปิดรับวุฒินี้ เหมือนตอนนี้ที่เริ่มมีการเลี่ยงรับวุฒิป.ตรี เหลือแต่วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 โดยการทำเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้านาย แล้วลูกน้องก็รับกรรมไป (เฮ้อ...ก็คอยติดตามกันต่อไป)

  ตอบลบ
 39. อืม...ถ้าจะให้มีการปรับ คงต้องดูให้ทั่วทั้งระบบ คนเก่าๆที่ทำงานมานาน เงินเดือน หมื่นเศษๆ จู่ๆเด็กจบใหม่รับ 15000 คิดถึงความเป็นจริงครับ ว่า ระยะเวลาการทำงาน ความสามารถ ความชำนาญงาน กว่าจะได้ปรับทีปีละ 500 + ต้องไต่เต้ากี่ปี ตอนนี้ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว มีสวัสดิการต่างๆเท่ากับข้าราชการแล้ว เป็นแค่ลูกจ้างก็พอแล้วมั๊งไม่ต้องเป็นมันแล้วข้าราชการ การที่จะได้เป็นข้าราชการต้องสอบแข่งขันกันตั้งมากมาย ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะได้ก้าวหน้า กว่าเงินเดือนจะขึ้นได้แต่ละปี ผมว่าถ้าผมจะรับคนทำงาน รับแต่ ปวช ปวส ม6 ม3 ก็พอ

  ตอบลบ
 40. ผมอยากถามว่าแน่ใจหรือที่ตั้งใจสอบกันพอลูกจ้างจะได้กินเงินเดือนขึ้นมานิดๆๆหน่อยๆๆข้าราชการเดือดร้อนท่านแน่ใจหรือว่าลูกจ้างจะทำงานไม่ดีท่านนั่งแต่ในห้องแอร์แล้วออกมาทำงานแบบเหนื่อยๆๆเหมือนลูกจ้างไหมหละถ้าผมมีโอกาสได้เป็นใหญ่จะยกเลิกข้าราชการที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นใจคนทำงานที่ก้อคือคนไทยท่านข้าราชการมีสิทธิขอกู้ได้กันหลายแสนบาทลูกจ้างมีสิทธิกู้เหมือนท่านหรือปล่าวกลับมามองดูตัวเองบ้างนะครับข้ราชการ

  ตอบลบ
 41. และอยากถามให้แน่ใจว่าถ้าไม่ได้ทำงานตามข้อกำหนดที่บอกว่างานที่ทำต้องวุฒิป.ตรีเท่านั้นแต่ถ้างานที่ทำไม่ได้ระบุวุฒิป.ตรีอดหรือปล่าวผมเป็นลูกจ้างตามภาระกิจมาถึง 7 ปีงานที่ทำเป็นลูกจ้าง อบต.และตำแหน่งงานไม่ได้ระบุวุฒิแต่ต้องมีความชำนาญพิเศษถึงจะทำได้พอจะมีทางแก้ไขไหมครับหรือว่าจะขึ้นให้แก่คนที่นั่งเล่นเฟส-ออนเอ็มหาเพื่อนๆๆกันครับ

  ตอบลบ
 42. ความจิงคุณเอม..ก็ำำพูดถูกนะค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้ส่วนราชการบางที่งานดำเนินไปได้ด้วยความสำเร็จก็เพราะลูกจ้างทั้งนั้น.ส่วนราชการอะเหรอเอาแต่นั่งคอยสั่งงานอย่างเดียว..พูดถึงแร้วน่าจาให้เหมือนกันหมดแต่ให้ลดลั่นไปตามระดับการศึกษาของแต่คน..โดยไม่ต้องให้วุฒิตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งที่เปิดรับเพราะว่าถ้าคนบางคนไม่มีโอกาสได้ขึ้นเป็นไปตามวุฒิที่ระบุตามตำแหน่งก็หมดโอกาสได้หมื่นห้าดิค่ะ..ต้องเห็นใจพวกเค้าด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 43. แล้วลูกจ้างชั่วคราวที่จางด้วยเงินบำรุงเนี่ยถือเป็นเงินงบประมาณป่าวครับครัยรู้ตอบด้วยนะคราบ

  ตอบลบ
 44. แล้วลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จ่ายเงินงบประมาณ..ที่เงินยังไม่ถึง 9000 บาท จะได้ 9000 บาทหรือป่าวคะ

  ตอบลบ
 45. ใครรู้เรื่องนี้ช่วยตอบด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 46. ขอความชัดเจน
  ของกลุ่ม นายสิบ ทบ. ครับ เช่น ส.ต. , ส.ท. , ส.อ. ที่ มี วุฒิ ป.ตรี
  จะอยู่ในกลุ่มไหนคลับ

  ตอบลบ
 47. พวก สย. ทุกจังหวัด ที่จบ ป.ตรี เราควรเรียกร้องสิทธิของเราให้เท่ากับที่เราเรียนมา เราจะต้องต่อสู้ ใช้งานเราก็หนัก เงินเงินแค่หยิบมือ เราต้องรวมพลังกันนะ อย่าให้มันเอารัดเอาเปรียบเราได้ 5842 มันได้กลายเป็น 15000 นะ เราต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความชอบธรรม ในสิทธิที่เราควรจะได้รับกัน

  ปล. เราต้องรวมพลังกัน สย. ทุกจังหวัด

  ตอบลบ
 48. ขอตอบคุณ nong....
  จริง ๆ แล้ว การปรับวุฒิปริญญาตรี 15000 มันดีและเหมาะแล้ว คุณเข้าใจคำว่า พัฒนาระบบใหม่ไหม ถ้าไม่เข้าใจไปศึกษาดี ๆ ใช่วุฒิ ปวส.ได้ไม่ถึง 15000 แต่นั่นมันคนละดีกรีกัน คุณทำงานมา 10 ปี แล้วแต่ไม่ถึง 15000 นั่นคุณทำในตำแหน่งวุฒิ ปวส. ถ้าอยากได้ 15000 คุณต้องลาออกไปสอบตำแหน่งปริญญาตรีล่ะค่ะ จะมาเรียกร้องแบบเห็นแก่ตัวไม่ได้ แล้วที่คุณบอกว่าคนทำงานมานานกับคนที่จบใหม่ประสบการณ์ต่างกัน มันก็จริงอยู่ แต่ถามหน่อยเถอะว่า เข้าใจคำว่าจบใหม่ไหมค่ะ คนจบใหม่จะมีประสบการณ์อะไรล่ะในเมื่อพึ่งเรียนจบ ฉันว่าตอนคุณจบใหม่ก็ไม่มีประสบการณ์เหมือนกันล่ะค่ะ แต่คุณมาเรียนรู้เอา คนจบใหม่ก็ต้องมาเรียนรู้เอาเช่นกัน และคิดว่าคงเจ๋งกว่าคุณแน่นอนเพราะจบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ การเรียนการทำงานที่ใหม่ ๆ เพราะคนสมัยเก่าย่อมไม่สู้แน่นอน แล้วเรื่องถ่ายเอกสารน่ะ โหเจ๊ทุกวันนี้เขาเป็นกันตั้งแต่ประถมแล้ว ไม่มาเป็นตอนแก่ ๆ หรอก ระบบการทำงาน การศึกษาของคนรุ่นหลังย่อมดีกว่าและพัฒนากว่า แล้วเป็นการเริ่มปรับปริญญาตรี 15000 ก็ต้องปรับกับคนจบใหม่ เจ๊รุ่นเก่า และจบต่ำก็ต้องว่าไปถามเนื้อผ้าล่ะค่ะ ถ้าเจ๋งจริงลาออกดิ แล้วสอบในระดับ 3 ให้ได้ จะได้ 15000 ดังที่ใจหวังไง ฉันทำงานมา 12 ปี ไม่ได้จบใหม่ยังไม่ซีเรียสเลย ระบบราชการก็ต้องปรับปริญญาตรีให้ได้ 15000 ก่อนสิ เพราะเป็นการเริ่มเปลี่ยนแปลงเงินเดือนใหม่ จะให้เริ่มปรับที่คุณเลยไม่ได้ แบบนี้ประเทศชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ถ้าปรับหมด แบบนี้คุณต้องจ่ายภาษีแพงๆๆๆๆๆๆ กว่าเพื่อนล่ะกัน ....OK น่ะ (นักวิชาการศึกษา กทม.)

  ตอบลบ
 49. แล้วลูกจ้างเงินบำรุงก็แห้วนะสิ

  ตอบลบ
 50. ผมว่าต้องยอมรับน่ะ เพราะว่านี้คือรัฐบาลที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ
  กล่าวคือ นี้คือนโยบายหาเสียงที่ได้กล่าวไว้ และได้ทำจริงตามนโยบาย
  ป.ตรีได้15000 ไม่ถึงก็ 9000 วันล่ะ300 ตามนั้นเลย โดยเฉพาะใครเสื้อแดงก็บ่นไม่ได้ ท่านเลือกพรรคนี้มาจัดต้งรัฐบาล ถามหาความเป็นธรรมว่าทำไม่ให้เท่าเทียมกัน ย้อนไปดูเงินคลังมีเท่าไหรครับ เวลาที่เหลือนี้สิสำคัญ ค่าคลองชีพสูงรายจ่ายสูงตามไปด้วยรึเปล่า สรรพากรต้องทำงานหนักแน่ๆเผื่อรีดเงินภาษีให้ได้ตามเป้า

  (ผมไม่ใช่เสื้อสีใดๆน่ะ มองกันตามเนื้อผ้า ให้เลือกข้างผมขอตายดีกว่า)

  ตอบลบ
 51. แล้วลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาล ทบ ล่ะคับจะขึ้นมั้ยคับ ช่วยชี้แจ้งที

  ตอบลบ
 52. ตอนเข้าทำงานวุฒิปวส.แต่ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาตรีซึ่งได้ทุนของกรมศึกษาต่อเหลืออีกปีกว่าจึงจบ จบมาก็ได้บรรจุทันที อย่างนี้จะได้ปรับเงินเดือนเป็น15000 หรือว่า 9000

  ตอบลบ
 53. ใครพอจะทราบมั้ยคะว่า ถ้าคนไม่ได้ค่าครองชีพตั้งแต่ต้น เค้าจะปรับให้มั้ยคะ จบ ป.ตรี เป็นครูอัตราจ้าง

  ตอบลบ
 54. แ้ล้วคนที่ทำงานในตำแหน่งจ้างเหมาละคะ...ใช้วุฒิ ป.ตรี สมัคร...จะได้เงินเดือนเพิ่มบ้างรึป่าวคะ...เพราะตอนนี้เงินเดือนแค่ 5000 เองคะ ปรับอีกนิดนึงก็ยังดีคะ

  ตอบลบ
 55. จ้างเหมา ยังไม่น่าได้ค่ะ ต้องรอดูหลักเกณฑ์ก่อนนะคะ ลองคุยกะผู้บริหารให้ปรับเป็นจ้างตามวุฒิขั้นต่ำก่อนสิคะ

  ตอบลบ
 56. ตอบคุณ เอม คุณ bb
  ถ้าคุณอยากสบายเหมือนพวกเค้า
  ก้พยายามสอบให้ติดสิคะ
  จะได้เหมือนพวกเค้าไงคะ
  ข้าราชการบางคนก็ทำงานด้วยความอุตสาหะนะคะ
  โปรดอย่าเหมารวม

  ตอบลบ
 57. ตอบคุณ ริว

  ได้ตามสายงานเริ่มต้นค่ะ
  อย่างคุณได้ 9100 ก้จะได้ค่าครองชีพ 1500 เหมือนเดิม
  แต่เพดานจะสูงขึ้นจากเดิม 11700 ค่ะ
  ถ้าอยากได้ 15000 ต้องไปสอบเปลี่ยนสายงานเอานะคะ

  ตอบลบ
 58. ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยนะคะ อย่ามัวไปโทษใครเลย
  เราเองก็ข้าราชการสาย 2 ไม่ได้หมื่นห้า เหมือนกัน เราก็ต้องไปหาสอบเปลี่ยนสายงานเอาค่ะ จะทำงานมานานแค่ไหนมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะ
  ระบบราชการ หลักเกณฑ์เค้าเป็นแบบนี้คุณต้องเข้าใจ หรือเรียกง่ายๆ ว่า
  มันช่วยไม่ได้ ที่เค้าจ้างเราแค่นี้ พวกพนักงานจ้างตามภารกิจก็เหมือนกัน
  ขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยว่าเค้าจะจ้างคุณในคุณวุฒิไหน เพราะเค้าก็ต้องดูรายจ่าย จะให้จ้างคุณวุฒิปริญญาตรีทั้งหมดมันไม่ได้หรอกค่ะ ความรับผิดชอบมันต่างกัน พวกคุณทำงานเยอะก็จริง แต่คนที่รับผิดชอบตัวจริงคือข้าราชการ
  คุณทำงานอย่างเดียว แต่ข้าราชการเป็นคนเซ็นรับผิดชอบนะคะ ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วย ถ้าข้าราชการสาย 1 หรือสาย 2 คนไหนอยากได้เงินเดือน 15000 ก็ต้องไปหาสอบเปลี่ยนสายงานเอาค่ะ ต้องทำเพื่อตัวเองค่ะ ส่วนพนักงานจ้างที่อยากได้ 15000 ก็ต้องไปคุยกับผู้บริหารของคุณเอาเองค่ะ ให้เค้าจ้างคุณในระดับปริญญาตรีค่ะ ถึงจะทำงานมา 30 ปี แต่คุณไม่มีวุฒิ มันก็เพิ่มเงินเดือนให้ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะนี่มันระบบราชการค่ะ ไม่ใช่เอกชน หรือถ้าคุณคิดว่ามันไม่เหมาะสม หรือไม่ยุติธรรม คุณก็ลาออกแล้วไปหางานใหม่ที่เหมาะสมและยุติธรรมกับคุณดีกว่าค่ะ

  ตอบลบ
 59. ขึ้นกันทุกคน คงดีตอมการทำงานและความสามารถครับ ไม่เห็นต้องมาอิจฉากันเลย ครับ

  ตอบลบ
 60. ผมเองเป็นลูกจ้างชั่วคราว แต่โดนกันออกแล้วละเค้ามาเปลี่ยนเป็นจ้างเหมา 55 กรรมเลยคงหมดหวังแล้วแหละ อยู่ที่ผู้บริหารจะเมตาละ

  ตอบลบ
 61. ราคาสินค้า เตรียมขึ้นราคาแล้ว ปริญญาตรีลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ไม่ได้ปรับเงินเดือน 15,000 แต่ต้องกินข้าวราคาเดียวกับ 15,000 ทุกมื้อ ท่านวิรุฬ จะทำอย่างไร มีคนกลุ่มนี้หลายแสนคน ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องปรับให้พวกเขาด้วย จึงจะยุติธรรม

  ตอบลบ
 62. ตอนหาเสียง ท่านบอกว่า ปริญญาตรีทุกคน แต่ตอนนี้แบ่งกลุ่ม แบ่งเกณฑ์ มีคุณสมบัติเฉพาะ ทุกคนเหมือนถูกหลอก ทบทวนใหม่นะคะ ค่าครองชีพสูงขึ้นล่วงหน้าแล้ว ต้องช่วยปริญญาตรี ทุกคนจึงจะยุติธรรม ถูกต้องตามนโยบายที่ท่านหาเสียง แล้วท่านจะชนะใจคนทั้งประเทศ ..ทุกสมัย ทบทวนเพิ่มเติม ยังไม่สายเกินไป มิเช่นนั้นบ้านเมืองคงจะป่วนแน่นอน

  ตอบลบ
 63. เสียงจากประชานชนกลุ่มใหญ่ของประเทศนี้ดิฉันเห็นด้วยกับกระทู้ข้างต้น เนื่องจากเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศและได้ชื่อว่า เป็นวัยทำงานเป็นปัญญาชน เป็นกำลังหลักของชาติ หากเกิดการเลื่อมล้ำกันทางต้นทุนทางสังคมเช่นนี้ ท่านคิดบ้างหรือไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อควาเชื่อมั่นในภาครัฐแค่ไหน ..ไม่ใช่เพียงแค่นโยบายที่มุ่งสนองความต้องการของภาคการเมืองเป็นหลัก แต่ต้องมุ่งสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ด้วย ถึงจะได้ใจประชาชน.....

  ตอบลบ
 64. แก้ระบบราชการ แต่
  กรอบในการจ้างผม เมื่อปี2548 กำหนดปวส.ซึ่งต่ำกว่าปริญญาตรี ทำงานมาหลายปี เรียนไปด้วย ได้วุฒิปริญญามา 2 ใบ (รับ 9,000บ.) ยังไม่มีสิทธิในอัตราจ้างปริญญาตรี

  ไม่ทราบว่าเขาพิจารณาจากสุจริตธรรมจริงหรือ หรือว่าพิจารณาจากคนเสื้อแดงที่เริ่มเข้างานราชการกันแน่

  ขอบคุณที่อ่าน

  ตอบลบ
 65. เห็นด้วยกับคุณ...คนไทย...ครับ ตอนผมสมัคร ใช้วุฒิ ปวช.เงินเดือน 7,370 บาท ป.ตรี 10,010 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาทเท่ากัน แต่พอรัฐบาลปรับใหม่ เงินเดือน+ค่าครองชีพ ป.ตรี 15,000 บาท แต่ ปวช.เงินเดือน+ค่าครองชีพ 9,000 บาท มันห่างกันริบลิ่วเลยใช่มั๊ยครับพี่น้อง อย่างนี้มันยุติธรรมตรงไหน ก่อนปรับ เงินเดือน+ค่าครองชีพต่างกันแค่ 2,640 บาท หลังปรับ ต่างกันตั้ง 6,000 บาท ผมว่ามันเกินไป น่าจะปรับค่าครองชีพให้เท่ากันถึงจะถูก เงินเดือนไม่ว่าเพราะมันตามวุฒิอยู่แล้ว แต่ค่าครองชีพนี่สิ มันไม่ยุติธรรมเลยครับ...ฝากรัฐบาลพิจารณาด้วยครับเพราะ ปวช.กับ ป.ตรี ก็กินข้าว 3 มื้อเหมือนกันค่าครองชีพต้องเท่ากัน

  ตอบลบ
 66. นานาจิตตังครับ การเมืองเขาก็มีเกมส์การเมืองของเขา หน้าที่ข้าราชการอย่างเรา ทำอะไรไม่ได้ครับ ก้มหน้าทำงานรับใช้แผ่นดินต่อไปดีกว่าครับ อ่านหลายคอมเมนท์แล้ว เข้าใจเหตุผลทุกคนครับ ว่าอยากให้เท่าเทียม หรือต้องปรับทั้งระบบ ส่วนตัวผม ผมคิดว่าการจะปรับเงินเดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี้ย อาจจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วหละ เพราะยิ่งเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการมากเท่าไหร่ สุดท้ายเขาก็เป็นหนี้กันมากขึ้นอยู่ดี ทางที่ดีผมว่า แก้ปัญหาข้าวของที่แพงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลดีกว่าไหมครับ เช่น ข้าว เราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก แต่ในประเทศเราเอง กลับต้องซื้อข้าวกินในราคาที่แพงมากๆ แสดงว่า เอาข้าวส่งออกนอกหมด เลยไม่พอให้คนในประเทศกินเหรอครับ งงเหมือนกัน ปรับเรื่อง ดีมานด์ ซัพพลาย ให้สมดุลดีกว่า เพราะประเทศเรา มีทุกอย่างที่ ปัจจัยสี่ มี แล้วเราจะกลัวอะไร แล้วที่เหลือระบบ จะเข้าที่เอง (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ) เดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดีกว่า แล้วจะรู้ว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมายก็ได้ สรุปความเห็นส่วนตัวผมว่า ไม่ต้องปรับอะไรหรอกครับ ให้เป็นไปตามระบบเดิมดีแล้วครับ เพราะที่เป็นอยู่ผมถามเพื่อนๆที่ทำงาน เขาก็บอกว่า ยังไงก็ได้ เพราะที่เป็นอยู่ก็ลงตัวอยู่แล้ว ขออย่างเดียวอย่าลืม"หน้าที่ของข้าราชการ" เราทำงานเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนได้ทัดเทียมนานาประเทศ แค่นั้นพอ

  ตอบลบ
 67. ตอนนี่คิดว่าทุกคนคงมองเรื่องนี้ในด้านมุมของของสายงานและมุมมองของประสบการณ์กัน ระดับการศึกษากัน ที่จริงดิฉันคิดว่ามันสสำคัญเท่ากันหมดถ้าจะนำมาพิจจารณาในการเห็นสมควรว่าจะได้หรือไม่ ที่กล่าวมาหลายคิดเห็นก็น่าเห็นใจเพราะเราอยู่ในสายงานที่ต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน ในส่วนรวมหลักเกณฑ์ของรัฐบาลที่ออกมานั้นชัดเจนเกินจนข้ามในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนี้ไปเลย ซึ่งที่เห็นมาในระบบบริหารข้าราชการที่ดีจะต้องพิจารณาจากอะไรหลายๆด้าน ส่วนประกอนอื่นๆอีกมากมายกว่าจะได้เลื่อนขั้นกัน แต่นโยบายนี้ขัดแย้ง ไม่ทราบว่าทำไปเพราะว่าได้เสนอนโยบายไว้ หรืออย่างไร ก่อนเสนอนโยบายให้ประชาชนรับทราบได้ทำการไตร่ตรองหรือประชุมปรึกษาหารือกันถี่ถ้วนหรือเปล่าค่ะ ว่าระบบบริหารในกลุ่มคนข้าราชการครูเป็นอย่างไร เข้าใจว่าคือนโยบายค่ะแต่รู้ไหมว่ามันมีผลกระทบในด้านการทำงานในข้าราชการครูหลายท่าน เป็นนโยบายที่ดีนคะแต่ไปแบบฉับพลันไปจนมองข้ามในเรื่องของภาระงาน หน้าที่ ประสบการณ์ ที่แต่ละคนมีมันต่างกันค่ะ อยากให้มีเกนฑ์ที่ละเอียดกว่านี้เพื่อให้ครูหลายๆคนได้มีกำลังใจ การเพิ่มค่าครองชีพให้ น่าจะเปนสเตปไปนะคะ และน่าจะพิจารณาจากกระบวนการทำงานในสายงาน ประสบการณ์ อายุการทำงาน หน้าที่เป็นหลักจะดีมากค่ะ มันมีหลายๆเรื่องตามมาค่ะ

  ตอบลบ
 68. อยากทราบว่าตอนนี้น้ำท่วมการขึ้นเงินเดือนจะเลื่อนหรือเปล่าครับ!!!มีใครจะพอให้ความกระจ่างได้บ้างครับ

  ตอบลบ
 69. ช่วยตอบคำถามหน่อยนะครับ

  พอดีว่าผมทำงานเทศบาล(ลูกจ้างชั่วคราว)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เงินเดือน7000 ครับ ตอนสมัครสอบตำแหน่งนี้เค้าไม่จำกัดวุฒิ(คือเอาวุฒิอะไรมาสมัครก็ได้)ผมเลยเอาวุฒิปริญญาตรีมาสมัครสอบแล้วสอบได้
  ผมจึงขอถามคนที่รู้หน่อยนะครับว่าเงินเดือนผมจะได้รับเท่าไหร่ครับ
  ช่วยตอบหน่อยนะครับเพื่อเป็นความรู้ครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  ตอบลบ
 70. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่จบปริญญาตรีล่ะครับ เงินเดือนจะปรับขึ้นเป็น 15,000 บาทมั้ยครับ

  ตอบลบ
 71. ยุคนี้มันเป็นยุคข้าวยากมากแพง ทำอะไรก็มีแต่เงินและผลประโยชน์ เงินเดือน 15000 บาท พวกท่านคิดหรือไม่ว่าข้าวของจะแพงขึ้นไปขนาดไหน มันมีผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น แล้วคนจนที่หาเช้ากินค่ำละ แล้วระบบการพัฒนาประเทศยั่งยืนละ ใครละที่จะคิด เห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง นึกถึงประเทศชาติ นึกถึงคนที่เขาเดือดร้อนบ้างซิ เขาจะใช้ชีวิตอย่างไร ผมไม่ได้หมายความว่าการขึ้นเงินเดือนไม่ดี แต่ให้ศึกษาผลกระทบให้ดี เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว พวกเด็กฝาก เด็กเส้น ทำงานไม่เป็น จะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด เพราะจะเอา 15000 สงสารข้าราชการรุ่นเก่า ที่ขยันทำงาน เพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้าง

  ตอบลบ
 72. ผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสองสาเหตุใหญ่ๆ
  คือ ระบบราชการที่พัฒนาค่อนข้างช้าของประเทศไทย
  และที่สำคัญความไม่นิ่งและขาดความต่อเนื่องของระบบการเมืองไทย
  ดังนั้น พวกเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อคนรุ่นหลังจะได้พัฒนา

  ตอบลบ
 73. ข้าราชการทำงานเพื่อพระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชการต้องรู้จักพอเพียงทำงานเพื่อสังคมตามพระราชดำรัส มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากพอประมาณตามสมควรแบ่งปันกันบ้าง อย่าเอาแต่ตนเอง มีร่างกายเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือตนเอง ใช้ชีวิตให้มีความสุข ก็พอ พอดี ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไร หากภายในเรารุ่มร้อนตาม เราก็จะเกิดทุกข์ตามข้าราชการ 10 ปีเงินเดือนไม่ถึง20,000...หมอพอเพียง

  ตอบลบ
 74. จบปริญญาตรีเหมือนกันทำงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการในหน่วยงานภาครัฐเงินเดือน 7,940 บาทไม่มีค่าครองชีพและประกันสังคม ข่าวว่ารัฐบาลจะปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ถ้ากลุ่มจ้างเหมาไม่ได้ก็ขอให้ปรับเงินเดือนเป็นไปตามฐานที่ ก.พ.กำหนดด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปน่ะครับ

  ตอบลบ
 75. ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรมีองค์ประกอบประดับติดตัวอะไรขอให้เป็นตัวเราทำหน้าที่ตามความสามารถของเรา กลับมาถึงบ้านถอดเสื้อผ้าถอดเครื่องแบบออกก็เป็นเราคือมนุษย์ใจเป็นนาย ใจดี ก็มีความสุข ใจทุกข์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกเราก็ทุกข์กลับมาดูแลหัวใจเราเถอะครับ ยิ้มรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคิดแต่สิ่งดีดีคิดบวกแล้วจากทุกข์มันจะกลายเป็นมีสติ พอมีสติเราก็จะผลักตัวเองให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่เป็นมลพิษต่อใจเรา...แล้วมันก็จะผ่านไปเอง...จนลืมไปว่าขวากหนามที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นไม่มีผลต่อตัวเราจริงๆ...

  ตอบลบ
 76. ส่งท้าย...อย่าปล่อยให้เงินมามีอำนาจเหนือความเป็นมนุษย์ที่ดี มีความเป็นมิตรที่ดี มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเลยครับ แท้จริงแล้วเพราะอำนาจของเงินมิใช่หรือที่ทำให้เกิดสิ่งที่เราทุกคนต้องมาตั้งคำถามมาแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันอยู่ตรงนี้ คิดต่างได้ แต่อย่าต้องมาแตกแยกกัน ครอบครัว1คือครอบครัวเรา ครอบครัว2 คือครอบครัวในหน่วยงาน ครอบครัว3 คือหมู่บ้านชุมชน......4 5 .....ประเทศชาติ สุดท้ายทุกคนก็ไม่สามารถเอาชนะสิ่งที่เป็นธรรมชาติได้หรอกครับ คิดและอยู่กับปัจจุบันให้ได้...ดีที่สุดแล้วราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทย

  ตอบลบ
 77. แล้วถ้าเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนจ้างจากงบประมาณเหมือนกันเดือนล่ะ5000บาท จะได้ขึ้นเป็น9000หรือเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 78. ถ้าอย่างนี้ทหารที่เป็นนายสิบแต่ไม่จบป.ตรีแต่ทำงานมานานกว่าสามปีก็ได้เงินเดือนน้อยกว่านายสิบจบใหม่ที่มีป.ตรีแต่การทำงานนายสิบจบใหม่ที่มีป.ตรีต้องเป็นลูกน้องนายสิบที่ไม่มีป.ตร ถ้างันโรงเรียนนักเรียนนายสิบไม่รับป.ตรีเลยคับเรียนป.ตรีมาเปงทหารมันใช่ไม่ได้หลอกคับทหารมีไว้ป้องกันประเทศ

  ตอบลบ
 79. ปริญญาตรีกินก๋วยเตี๋ยวชามละ 100 บาท
  ปวส. กินชามละ 30 บาท มั่ง
  ผมทำงานมา 8 ปี ยอมรับว่าเรื่องนี้ ผมข้าราชการชั้นผู้น้อย(นายช่างโยธา ๕)คนหนึ่งที่หมดขวัญกำลังใจในการทำงานมากครับ หน้าที่รับผิดชอบเยอะกว่าลูกจ้างปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรีบางตำแหน่งด้วยซ้ำไป ปรับตามวุฒิก้อได้ 0 บาท ท่านผู้ใหญ่เกี่ยวข้องในเรืองนี้โปรดพิจารณาด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ1 มกราคม 2555 16:26

  ลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาล ตำแหน่งพยาบาล เงินเดือน+ค่า พ.ต.ส.เกิน 15000 บาท อายุงาน มากกว่า 5 ปี กับพยาบาลจบใหม่ เงินเดือนเท่ากันถ้าคุนเป็นพยาบาลเก่ายังจะมีกำลังใจทำงานอีกไหม

  ตอบลบ
 81. เป็นครูผู้ดูแลเด็กของอปท.เป็นลูกจ้างทั่วไป สมัคใช้วุฒิปวส.ได้รับทุนฯจากกรมเรียนจบป.ตรีภายหลังจะได้ใหมคะ

  ตอบลบ
 82. ข้าราชการที่บรรจุวุฒิ ปวส. แต่จบปริญญาตรี จะได้ด้วยไหม
  ผู้ที่เงินเดือน 9000 บาทขึ้นไป ให้รับค่าครองชีพ 1500 บาท รวมกันก็ไม่ถึงเพดานเงินเดือนเดิมอยู่ดี...แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรค่ะที่ประกาศปรับเงินเดือนข้าราชการ...อย่างงี้ถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือว่าบั่นทอนจิตใจข้าราชการที่บรรจุวุฒิ ปวส.กันแน่ค่ะ อย่างที่คุณ sorn กล่าวว่า...
  ปริญญาตรีกินก๋วยเตี๋ยวชามละ 100 บาท
  ปวส. กินชามละ 30 บาท มั่ง ท่านผู้ใหญ่เกี่ยวข้องในเรืองนี้โปรดพิจารณาด้วยนะค่ะ
  ถ้าเป็นอย่างที่กล่าวจริงๆๆ เสียใจที่สุดค่ะ ไม่ยุติธรรมเลย...ข้าราชการชั้นผู้น้อย

  ตอบลบ
 83. ปรับขึ้นกันช้าหน่อยไม่เป็นไรครับ
  แต่ขอให้พิจารณากันให้ถี่ถ้วนก่อน
  ศึกษา และเก็บรายระเอียดให้ครบทุกตำแหน่ง
  แล้วค่อยพิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้น
  ไม่อย่างนั้น มันจะเกิดความขัดแย้งในองค์กรได้ครับ
  เรื่องของศักดิ์ศรีมันละเอียดอ่อนครับ

  ตอบลบ
 84. ผมบรรจุวุฒ ปวส. ทั้งที่มีป.ตรี ทำงานมาจนตอนนี้ ระดับ 4
  เงินเดือนเก้าพันกว่าบาท + 1500 ความรับผิดชอบไม่ต้องพูดถึง
  ระดับ 4 แล้ว ผมตรวจรับงานจ้างเหมาปีละ เป็น 10 ล้าน
  ทั้งถนน คูคลอง ไม่เคยรับเงินใต้โต๊ะ งานไม่ผ่านก็คือไม่เซ็นต์
  ทำงานในหน้าที่ หลังจากวันนี้ ผมคงจะไม่รับงานตรวจรับงานจ้าง
  และคงต้องทำบันทึกชี้แจง ให้ผู้มีความรู้ที่จบใหม่ แล้วได้เงินเดือน
  15000 บาท มาตรวจรับแทน เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น เขาคงมี
  ปัญญาชดใช้ หากคิดว่าการขึ้นเงินเดือนเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
  จากข้าราชการที่ทำงานกันมานาน ก็ทำไปเถอะ แล้วคุณก็จะรู้ว่า
  ความขัดแย้งในหน่วยงานระดับรากหญ้ามันเป็นยังงัย

  ศักดิ์ศรี มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ มันอยู่ในใจ และมันก็ไม่ลืม

  ตอบลบ
 85. มีบางคนบอกว่า หากอยากได้ 15000 บาท ก็ให้ไปสอบเปลี่ยนสายงาน
  เป็นระดับ 3 จะได้ได้รับ 15000 บาท ที่ท่านพูดก็ถูกครับ แต่ผมว่านะ
  มันพูดแบบพวกเห็นแก่ตัว เหยียบหัวคนเก่าคนแก่ ไม่เห็นคุณค่าคนเก่า

  ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า ไม่มีสัมมาคารวะ

  แล้วต่อไปก็คงไม่ต้องมีระดับ 1 กับ 2 เริ่มที่ระดับ 3 ไปเลย ทุกคนจะได้
  พยายามเรียนจนจบ กู้เงินมาเรียน ตาสีตาสาขายที่ขายนาส่งลูกให้เรียน ป.ตรี
  เพื่อจะได้สอบโดยใช้วุฒิ ป.ตรี แล้วมีเงิน เดือน 15000 บาท

  ตอบลบ
 86. แล้วคนอื่นที่เค้าดิ้นรนไปสอบเปลี่ยนสายงานล่ะคะ คิดสิ เค้าดิ้นรนหาทางให้ตัวเองก้าวหน้า คุณมัวแต่เป็นคนเก่า ไม่ดิ้นรนไขว่คว้า มันจะได้ยังไงล่ะคะ ไปคิดใหม่เถอะ สัมมาคารวะ เค้าใช้กับมารยาทค่ะ ไม่ใช่เอามาใช้กับการขึ้นเงินเดือน มันไม่เกี่ยวกันนะคะคุณ

  ตอบลบ
 87. เราก็บรรจุวุฒิ ปวส. เหมือนกัน เพิ่งไปสอบเปลี่ยนสายงานได้มา
  ความรับผิดชอบก็มีเหมือนๆ กัน คนเราอยากก้าวหน้า อยากได้สิ่งไหน ก็ต้องดิ้นรนไขว่คว้าค่ะ ถ้าหยุดอยู่กับที่ แล้วมาใช้คำว่าประสบการณ์เยอะ มันไม่เพียงพอหรอกค่ะ ของบางอย่างมันต้องมีควบคู่กันไป อยากได้ก็ต้องดิ้นรนค่ะ

  ตอบลบ
 88. คุณนำโชค
  คุณต้องดูว่าเค้าจ้างคุณตำแหน่งไหน
  1. พนักงานจ้างทั่วไป
  2. พนักงานจ้างตามภารกิจ
  ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ก็ต้องดูอีกว่าจ้างขั้นต่ำเงินเดือนเท่าไร
  แล้วครั้งแรกที่เค้าจ้างคุณ เงินเดือนเท่าไรด้วยค่ะ เพราะชื่อตำแหน่งมันบอกไม่ได้เลยว่าเป็นแบบใด สมมติถ้าเป็นอย่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ก็จะบอกได้ว่าจ้างในคุณวุฒิ ปวส. อะไรประมาณนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 89. ข้าราชการที่จบ ปวช. เงินเดือน
  อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 6,410 บาท สูงสุด 8,300 บาท
  อายุงาน 1-3 ปี ขึ้นปีแรก 1,210 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,380 บาท แต่ต้องไม่เกิน 10,690 บาท
  อายุงาน 3-4 ปี ขึ้นปีแรก 1,000 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 12,710 บาท
  อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 700 บาท แต่ต้องไม่เกิน 13,710 บาท
  อายุงาน 7-8 ปี ขึ้นปีแรก 600 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 400 บาท แต่ต้องไม่เกิน 15,310 บาท
  อายุงาน 9-10 ปี ขึ้นปีแรก 400 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 100 บาท แต่ต้องไม่เกิน 17,110 บาท
  อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 14,010 บาท สูงสุด 15,700 บาท

  ตอบลบ
 90. กลุ่ม ปวส. เงินเดือน
  อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 7,670 บาท สูงสุด 9,500 บาท
  อายุงาน 1-2 ปี ขึ้นปีแรก 1,290 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,540 บาท แต่ต้องไม่เกิน 12,010 บาท
  อายุงาน 3-4 ปี ขึ้นปีแรก 1,000 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,200 บาท แต่ต้องไม่เกิน 13,510 บาท
  อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 900 บาท แต่ต้องไม่เกิน 15,010 บาท
  อายุงาน 7 ปี ขึ้นปีแรก 600 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 16,510 บาท
  อายุงาน 8 ปี ขึ้นปีแรก 400 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 18,110 บาท
  อายุงาน 9-10 ปี ขึ้นปีแรก 200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 100 บาท แต่ต้องไม่เกิน 19,810 บาท
  อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 16,710 บาท สูงสุด 18,100 บาท

  ตอบลบ
 91. กลุ่ม ปริญญาตรี เงินเดือน
  อายุงาน 1 ปีต่ำสุด 9,140 บาท สูงสุด 10,900 บาท
  อายุงาน 1 ปี ขึ้นปีแรก 2,540 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 3,320 บาท แต่ต้องไม่เกิน 16,310 บาท
  อายุงาน 2-3 ปี ขึ้นปีแรก 2,100 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 17,610 บาท
  อายุงาน 4 ปี ขึ้นปีแรก 1,700 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 18,910 บาท
  อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 1,300 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 20,210 บาท
  อายุงาน 7-8 ปี ขึ้นปีแรก 900 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 21,510 บาท
  อายุงาน 9 ปี ขึ้นปีแรก 500 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 22,810 บาท
  อายุงาน 10 ปี ขึ้นปีแรก 100 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 23,810 บาท
  อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 19,910 บาท สูงสุด 21,100 บาท

  ตอบลบ
 92. ได้มาจากเพื่อนอีกทีค่ะ เพราะฉะนั้น พวกที่ไม่มีวุฒิ ป.ตรี หรือพวกที่ทำงานมานาน ก็ไม่ต้องไปอิจฉาเค้าแล้วนะคะ เพราะเค้าให้ตามอายุงานด้วยค่ะ

  (ถ้าหลักเกณฑ์เป็นแบบนี้จริงๆ นะคะ)
  ต้องรอดูหลักเกณฑ์หลังสุดอีกครั้งนึงค่ะ

  ตอบลบ
 93. ผมเป็นพนักงานคุมประพฤติ (ชั่งคราว)สอบได้เมื่อเดือนพฤษจิกายน 54 จะมีสิทธิ์ได้เงินเปรับขึ้นไหมครับ เพราะเท่าที่ผมฟัง จากเจ้าหน้าที่การเงิน สนง.คุมประพฤติ เค้าบอกว่า เงินที่จ้างพนักงานคุมประพฤติ (ชั่วคราว) เป็นเงินที่มาจากดอกเบี้ยกลาง ผมเลยงง ในเมื่อผมก้เป็นพนักงานราชการ และตกลงจะได้ขึ้นเงินเดือนไหมครับ ช่วยตอบกันหน่อย....................

  ตอบลบ
 94. เบื่อพวกที่ชอบมาอ้างว่าทำงานมานานมีประสบการณ์มีศักดิ์ศรี ยิ่งบางคนคนบอกว่าต้องเซ้นต์รับผิดชอบโครงการเป็นสิบๆล้านๆต่อไปจะไม่เซ็นต์แล้วจะทำบันทึกให้เด็กจบใหม่มาทำแทน ฟังแล้วมันทุเรศนะครับ ถ้าจะทำงานแล้วไม่ทำตามระเบียบหรือหน้าที่ที่ตัวเองมีก็ควรลาออก แล้วไปทำงานนาทำสวนดีกว่านะครับ อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำไม่มีใครว่าหรอก

  แต่ตราบใดที่คุณอยากทำงานรับราชการหรืองานเอกชนก็แล้วแต่ ต้องสำนึกให้มากๆว่าเขาจ้างคุณมาทำงาน ถ้าเขาจ้างมาแล้วคุณไม่ทำก็จะมาทำเชี่ยไรครับ

  อย่าเอาคำว่าทำงานมานานมีประสบการณ์และศักดิ์ศรี ดูให้ดีว่าตัวเองบรรจุตำแหน่งอะไร ตัวเองบรรจุแค่ระดับเจ้าพนักงาน ในระเบียบมันก็บอกอยู่แล้วว่าระดับที่ตัวเองบรรจุมันแค่วุฒิ ปวช. ปวส. มันไม่ใช่ปริญญาตรี เมื่อระเบียบเขากำหนดที่จะเพิ่มให้ปริญญาตรี ถ้าคุณอยากได้เหมือนเขาตามระเบียบ ก็ควรจะไปเรียนปริญญาตรีให้จบ ถ้าเรียนจบแล้วก็มาสอบบรรจุในระดับปฏิบัติการให้มันได้ หรือว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญญาที่จะสอบให้ผ่านเข้ามาได้ ถ้าโง่อยู่อย่างนั้นก็อยู่ระดับเจ้าพนักงานต่อไป ก็เหมาะสมกับเงินเดือนแล้วนี่ ถ้าไม่พอใจที่จะเป็นระดับเจ้าพนักงานฯ ก็ลาออกไปซะ ระบบราชการเขาไม่ง้อคนอย่างคุณหรอก คนอื่นที่เขาจะสอบเข้ามาบรรจุอีกเป็นแสนเป็นล้าน เขาจะได้มีโอกาสสอบเข้ามาแทนคนอย่างคุณ น่ารำคาญเอะอะก็เรียกร้องสิทธิ์นั่นนี่ทั้งๆที่ตัวเองไม่มีหรือไม่ยอมตัวศักยภาพตัวเอง

  ตอบลบ
 95. ถ้าขึ้นเงินเดือนแบบนี้ ก็อย่าไปขึ้นมันซะจะดีกว่า ระบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้ว ปีละ 2 ครั้ง ไม่ต้องมีปัญหา ไม่ใช่ว่าการขึ้นเงินเดือนไม่ดี แต่อยากให้คิดหลักเกณฑ์ให้มันละเอียดรอบครอบกว่านี้หน่อย ยกตัวอย่างง่ายๆ ผดด. หรือครูผู้ดูแลเด็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การสอบคัดเลือกก็ไม่ได้มาตรฐาน บางคนฝากเข้ามาจากเส้นสายของนายก มาสอนเด็ก ดูแลเด็ก วันหนึ่งกรมบอกให้คัดสรรในกรณีพิเศษ ไม่ต้องสอบ ได้บรรจุเป็นข้าราชการ เงินเดือนบรรจุ 9100 บาท บุญหล่นทับ แถมโชคชั้นที่ 2 เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ปริญญาตรีซะด้วย โถนี้หรือระบบราชการ แล้วไอ้พวกที่มันจบปริญญาตรีมาตั้งนานแล้ว แต่บังเอิญเรียนจบมาไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับสาม เลยต้องไปสอบในตำแหน่งที่เริ่มต้นจาก ปวช. และปวส. ทั้งที่ตัวเองก็จบ ปริญญาตรี แต่ไม่มีค่าอะไรและก็ไม่คิดว่าจะมีใครใจดีเอาเงินมาให้ใช้ 15000 บาท เลยตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพราะคิดว่ายังงัยในตำแหน่งที่ทำอยู่นี้ก็คงไปดันที่ระดับ 6 7 8 แต่แล้ววันนี้ หากคิดจะเปลี่ยนสายงานก็คงต้องไปลงเรียนใหม่ให้ได้ปริญญาตรีอีก 1 ใบ ใช้เวลาอีก 4 ปี หากอายุมากแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่า เพื่อที่จะมีวุฒิให้ตรงกับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และก็ไปสอบเปลี่ยนสายงานเอา ได้ข่าวว่าแถวอิสาน จ่ายคนละ 2 หมื่นขึ้น เพื่อให้สอบผ่าน หรือบางที่ก็เป็นแสน นี่ยังไม่รวมค่าเปิดกรอบตแหน่งที่ต้องการนะ โถระบบราชการ

  ** แต่ถ้าหากหลักเกณฑ์ที่ออกมา เอื้ออาทรกับคนที่เขาเข้ามาทำงานนานแล้วมากกว่านี้ ก็คงไม่มีเสียงสะท้อนมากขนาดนี้ และที่สำคัญ 60 กว่าตำแหน่ง ที่ใช้วุฒิ ปวช. และ ปวส. ต่อไปก็คงไม่มีใครเลือกสอบ เพราะรู้ๆ อยู่ว่าสอบติดแล้ว อนาคตมันคงไม่เติบโต ก็สมควรจะตัดทิ้งไปซะ การที่คุณบอกว่าเบื่อกับพวกชอบเรียกร้องสิทธิ์ แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเรา ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

  ** อ้างถึงคุณ ที่ใช้ชื่อย่อว่า "อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง" ซึ่งลักษณการพูดจาของคุณที่ใช้คำว่า "เชี่ยไร" อ่านแล้วก็รู้เลยครับว่า การศึกษาในระด้วยปริญญาตรี ทำงานโดยอยู่ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ ปริญญาตรี มันไม่ได้การันตีว่าสันดานของคุณจะเป็นคนดี หรือเป็นข้าราชการที่ดี หรือเป็นพนักงานที่ดี หากเดาไม่ผิดคง เช้ามาสาย เย็นกลับก่อน เที่ยงแอบนอน เมาทุกเย็น ด่าเมียทุกวัน ทำตัวเป็นเจ้านาย แต่ถ้าเป็นเจ้านายก็คงไม่เห็นหัวลูกน้อง

  *** อ้างถึงคุณ "พนักงานส่วนท้องถิ่น" ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ที่มานำเสนอนะครับ ที่ผมเขียนไปก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนหนึ่ง หรือเสียงหนึ่ง แต่ผมเคารพในกติกาครับ สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วาสนาครับ ผมก้ทำงานมานาน ระดับก็สูงแล้ว ถ้าเปลี่ยนสายงาน ส่วนต่างก็คงไม่เท่าไหร่ แต่มันน้อยใจครับ ในส่วนลึก มันน้อยใจ แต่ก็ดีใจกับน้องๆเขาครับ

  ตอบลบ
 96. โลกมีความยุติธรรมอะไรบ้าง ทั้งๆที่ค่าครองชีพทุกคนก็สูงเหมือนกันหมด
  รฐบาลควรจะมีการคิดทบทวนใหม่ ก่อนปรับเงินเดือนให้ คนที่บรรจุวุฒิ ป.ตรี

  ตอบลบ
 97. อยากให้นึกถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งสายงานที่ใช้คุณสมบัติวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี โดยที่สายงานนั้นไม่สามารถที่จะสอบปรับเปลี่ยนสายงานไปเป็นสายงานที่ใช้วุฒิ ป.ตรีได้ ถึงแม้เค้าเหล่านั้นจะมีวุฒิ ป.ตรี ที่เกี่ยวกับสายงานที่ทำอยู่ก็ตาม ซึ่งบางคนก็มีวุฒิ ป.โท ด้วยซ้ำไป อย่าคิดแต่ว่าเค้าเหล่านั้นอิจฉา หรือไม่มีความสามารถที่จะเรียนให้จบ ป.ตรี หรือสอบเปลี่ยนสายงานให้ได้เท่านั้น
  ใครๆก็หวังก้าวหน้าและไขว่คว้า แต่เมื่อระบบมันทำให้เค้าเหล่านั้นขาดโอกาสตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปโทษใคร ที่แสดงออกมาก็คือความน้อยใจและรู้สึกขาดขวัญกำลังใจ แต่ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไป ถือซะว่าบุญน้อยด้อยวาสนาก็แล้วกัน แต่ความภูมิใจที่ได้รับราชการได้รับใช้แผ่นดินพี่น้องประชาชนต่างหากคือสิ่งที่สำคัญกว่า

  ตอบลบ
 98. ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับเงินจากเงินบำรุง ที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ ได้ขึ้นเงินเดือนมั้ยค่ะ ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมสิค่ะ รัฐบาลแบ่งเงินไม่ถั่วถึงซิค่ะ

  ตอบลบ
 99. โรงเรียนทหาร จบมาคงได้หลอกวุฒิ ป.ตรี มีแต่ ปวช. ปวส. เข้าไปเรียนอายุ 15 สรุปคืออด 15000 ถึงจะเรียนต่อ จบ ป.ตรี แล้วก็ตาม

  ตอบลบ
 100. ถ้าจะพูดเรื่องนโยบายพรรคเพื่อไทย ป.ตรี 15000 ตามที่เข้าใจและตีความมันไม่ใช่คนที่บรรจุตามสายงานระดับ 3 นะ มันคือทุกคนที่มีวุฒิ ป.ตรีไม่ใช่หรือ เราก็นึกว่าคนที่มีวุฒิ ป.ตรีเอามาปรับได้เลย อย่างนี้ประชาชนก็ถูกพรรคเพื่อไทยหลอกนะสิ

  ตอบลบ
 101. ใช้วุฒิ ม.6 เข้าเรียน นนส.(นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่น 6/45)
  บรรจุเมื่อ 30 เม.ย.46(ขณะนี้อายุราชการ 8 ปี 8 เดือนเศษ)
  เรียนต่อ ป.ตรี (มสธ.)จบเมื่อปี 50 ขณะนี้รับเงินเดือน 12,050.- บาท (เงินเดือน+พชค.+พสร.)
  ...สรุปแล้วปีงบประมาณ 55(ม.ค.55)จะได้รับเท่าไหร่กันน๊า^^
  ปล.อยากได้เงิน 15,000.- บาท จังหู้!!

  ตอบลบ
 102. กำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้ 15000 ไหมครับ จบป.ตรี เหมือนกัน เห็นสมควรนะครับตอนนี้มีผู้ใหญ่บ้านจบ ป.ตรี ไม่ถึง 10 เปอร์เชนต์ของจำนวนผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดต่อไปในการเลือกตั้งจะได้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านจบ ป.ตรี ทั่วประเทศ มีประสิทธิภาพในการทำงานในสถาบันนี้ จะไม่มีใครมาดูถูกอีกต่อไป เพราะเข้าใจในหน้าที่การทำงาน ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าจะเหมารวม ขึ้นค่าตอบแทนให้ กำนัน 15000 ผู้ใหญ่บ้าน 10000 อย่างที่ท่าน นายกสมาคมคิด เพราะไม่เป็นการแก้ไขระบบอย่างแท้จริงมีแต่จะสร้างปัญหาแตกแยกในหมู่บ้านเพราะคนไหนก็อยากเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะค่าตอบแทนสูง ทำงานไม่สะดวกนักแน่ๆมีปัญหามากท่านก็รู้ว่าชาวบ้านพูกอยากกันขนาดไหน แต่ถ้าให้โอกาศแก่ผู้ที่สนใจตัวเองเรียนจนจบกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.ตรี ก่อน อีกหน่อยระบบนี้คงจะเดินหน้าอย่างแน่นอน ทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับเวลาประชุมประจำเดือนทีไรคุยกันกว่าเด็กอนุบานอีกแล้วก็ไม่ได้ความอะไรรับค่าตอบแทนแล้วกลับบ้านไม่สนใจเรื่องไหนสำคัญที่จะนำไปประชาสัมพัธน์ให้ลูกบ้านได้รับทราบ เรื่องจริงนะครับเปลี่ยนได้แล้วครับประเทศไทยจะได้เจริญ ให้เถอะครับ รัฐบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จบ ป.ตรี มีไม่ถึง 10 เปอร์เชนต์หลอกครับทั่วประเทศ ลองดูเถอะครับ

  ตอบลบ
 103. เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุวุฒิในการทำสัญญา ค่าจ้าง จัดสรรมา 5700 บาท วุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ อยากทราบว่าจะได้รับเงินเดือน 15000 หรือไม่ ใครรู้ตอบหน่อย

  ตอบลบ
 104. ทำไมไม่ปรับฐานหมดเลย เพราะอะไร งง รัฐบาลมาก มีไรแอบแฝงป่าวเนี่ย

  ตอบลบ
 105. แล้วอย่างดิชั้นเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว จบปริญญาตรี ได้เงินจากสถานศึกษา จะได้ขึ้นเหมือนกันไหมคร่ะ แล้วทำไมขึ้นไม่ขึ้นให้เหมือนกันหล่ะคร่ะทั้งๆที่ค่าใช้จ่ายต่างๆก็เหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะพนักงานจ้างประจำหรือชั่วคราว ทำงานก็หนักกว่าอีก ไม่เห็นมีใครสนใจลูกจ้างชั่วคราวบ้างเลย

  ตอบลบ
 106. แล้วคนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินคณะ ไม่ได้จ้างจากเงินงบประมาณ มีสิทธิได้ขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 107. ความแตกแยกในหน่วยงาน และสังคม ส่อเค้าจะเกิดขึ้นแล้ว

  ตอบลบ
 108. สำหรับการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตาม มติ ครม. ให้ได้รับ 15000 ด้วยนั้น จริงๆแล้ว ต้องเข้าใจก่อนว่า นโยบายของรัฐประกาศให้มหาวิทยาลัยรัฐออกนอกระบบ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ไม่รับบุคคลเป็นข้าราชการ ซึ่งตัดรัฐสวัสดิการออกไป โดยจูงใจให้อัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ 1.7 เท่า จ่ายจริง 1.5 ในสายวิชาการ และ เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ 1.5 เท่า จ่ายจริง 1.3 เท่า ในสายสนับสนุน แต่ที่เห็นปัจจุบัน ผู้บริหารประเทศ ได้เข้าใจและพิจารณาตรงนี้หรือไม่ เพราะกำหนดให้ได้เท่ากันกับข้าราชการแล้ว แบบนี้ ระบบการศึกษาจะสามารถจูงใจให้คนเก่ง คนมีความสามารถมาทำงานหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสิ่งจูงใจ ไร้ความมั่นคง เมื่อเทียบกับข้าราชการ
  และนโยบายแบบนี้ ดูแลถึงการปรับขั้น หรือโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้มี่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิปริญยาตรีที่บรรจุก่อนหน้า จะเกิดความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะการปรับแบบนี้ผลประโยชน์จะตกที่คนบรรจุใหม่อย่างมาก

  ตอบลบ
 109. ณ ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป มนุษย์เงินเดือนคงแตกแยกทั้งด้านความคิดและจิตใจ ไปกันสักพักนึงแน่ๆ ถ้าตัวจริงออกมาไม่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

  ตอบลบ
 110. เงินเดือนทุกคนอยากได้เพิ่มกันทุกคน แต่เมื่อจะได้แล้วจะต้องควบคู่กันไปกับความถูกต้องและความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกชั้น ไม่เลือกว่าจะจบระดับไหน สมควรจะขึ้นทุกระดับทุกหน่วยงาน ไม่เลือกข้าราชการ ไม่เลือกลูกจ้าง

  ตอบลบ
 111. เข้าใจว่าเขาต้องการให้บุคคลที่ได้รับโอกาสเหล่านี้ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงมีนโยบาย"ขายผ้าเอาหน้าลอด"เกิดขึ้น จึงมีความ"ได้"กับ"ไม่ได้" อันไม่เท่าเทียม ซึ่งคนที่ได้จะส่งผลประโยชน์ตามที่เขาคาดไว้ แต่ถ้าให้ได้กันทั่วถึงก็จะเป็นสิ้นเปลืองเกินไป จึงยอมตัดใจกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง คิดว่าด้วยหลักเหตุผลง่ายๆที่ว่า"นิ้วมือห้านิ้ว" ที่มีอยู่กันทุกคนนี้ เขาคงจะไม่โง่พอที่จะตัดนิ้วก้อยตนเองทิ้ง เพราะเข้าใจว่ามีประโยชน์น้อยหรอกนะ อดทนรอฟังข่าวอีกสักพักหนึ่ง ถ้าเขายังยืนยันเช่นเดิมอยู่ ค่อยว่ากันอีกครั้ง ผมเองก็อึดอัดมาสองสามวันแล้วเมื่อรู้ข่าวที่เขาสรุปออกมา

  ตอบลบ
 112. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 113. เคยทำบ.เอกชน เขาเริ่มระบบนี้มานานแล้ว ม.6 ทำงานมานานกว่า เมื่อป.ตรีเข้ามาเริ่มงานได้เงินเดือนมากกว่า และม.6 ต้องสอนงานให้ สามเดือนต่อมาป.ตรี เลื่อนตำแหน่งสูงกว่า ถ้าม.6 ทำงานดีเขาก็เพิ่มเงินเดือนให้พอใจ ป.ตรีทำงานผลาดเขาก็ออกใบตักเตือนมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนครั้งต่อไป เขาก็ปรับตัวทำงานร่วมกันได้ยอมรับในกฏระเบียบ บริษัทก็เจริญรุ่งเรืองดี ถ้าคุณคิดว่าเสียเปรียบหันหลังกลับไปมอง น้อง ลูก หลานของคุณที่เขาแหงนหน้ารอคุณเปิดใจ เหมือนประชาชนประเทศหนึ่งที่เขาถูกภัยพิบัติแต่เขาก็เข้าแถวรับของแจกกันอย่างเรียบร้อยเมื่อของแจกมาไม่ถึงเขาของหมดก่อนเขาก็เดินกลับบ้านอย่างสงบภาพแพร่ออกไปทั่วโลกมีแต่คนชื่นชม

  ตอบลบ
 114. มีป.ตรีที่ยังไม่ได้รับการบรรจุถูกจ้างด้วยเงินนอกงบฯ ทำงานมาด้วยกันกับพนักงานราชการป.ตรี ที่ได้รับเงินงบฯ ทำมาหลายปีดีดัก เพดานเงิน 7,940 บาท ไม่ไปใหนมาใหน ในขณะที่พนักงานรับ 11,000 กว่าบาท ต่อมากำลังปรับเป็น 15,000 แต่ป.ตรีนอกงบฯไร้วี่แววไม่มีกล่าวถึง โอกาสจะถูกบรรจุก็ยังมองไม่เห็น ณ ตอนนี้เหมือนถูกกีดกันและลอยแพ ได้ยินแว่วๆว่างานที่กำลังทำมีแต่เทวดาที่รู้ เพราะคงสุดวิสัยของมนุษย์มนาด้วยกัน.....นี่เป็นอีกกรณีหนึ่ง

  ตอบลบ
 115. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 116. เจริญลง ประเทศไทย วัดกันที่กระดาษใบเดียว ไม่เกี่ยวกับประสบการณ์และความชำนาญ Thailand Only.

  ตอบลบ
 117. ผมใช้วุฒิ ป.ตรี สมัครงาน แต่งานที่สมัคร บอกว่าวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า อย่างนี้ผมจะได้ เงินตามนโยบายไหมครับ ทำของ รพ.รัฐ น่ะครับ

  ตอบลบ
 118. โดยสรุปก็คือ คนที่จบ ป.ตรี ต้องทำงานในตำแหน่งที่ใช้คุณสมบัติ ป.ตรี ถึงจะได้ 15000 แต่ถ้าจบ ป.ตรี จริง แต่ตำแหน่งที่ทำอยู่ใช้แค่วุฒ ปวช. สมัคร ก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน 15000 สิค่ะ เข้าใจถูกต้องหรือไม่ ช่วยตอบที่ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะมีการปรับวุฒิมั้ย อย่างดิฉัน เป็น พนง.รัฐใช้วุฒิ ปวช.สมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ แต่ตอนนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและจบ ป.โท แล้วจะปรับวุฒิ ได้มั้ยละ ทำงานมา 5 ปีแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 119. ถ้าจะปรับ ก็ควรปรับทั้งระบบ หากปรับให้ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วบรรจุในสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรีได้หมื่นห้าจริง ก็ควรจะปรับให้คนที่ไม่ได้บรรจุในตำแหน่งที่ใช้ปริญญาตรี แต่ทำงานมานานกว่าคนบรรจุใหม่ด้วย หรือคนที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรี แต่ทำงานมานานแล้วด้วย เพราะบางคนเงินเดือน 14,660 บาท แล้ว แต่ทำงานมา 7 กว่าปี ถึงจะได้ แล้วมาปรับแบบนี้ก็เท่ากับว่า 7 ปีที่ผ่านมา ถูกลืมไป เทียบกับคนที่บรรจุใหม่แล้วได้ 15,000 เลย มันมีความต่างกันทางความรู้สึก ข้าราชการขาดกำลังใจ

  ตอบลบ
 120. ผมคิดว่าทุกคนมีการศึกษากันทั้งนั้น คนที่ออกกดเกณฑ์นี้ขึ้นมาเค้าคงไม่ออกสุ่มสี่สุ่มห้าหรอก ต้องมีรายระเอียดที่เรายังไม่ได้รับรู้อีกมากมายอย่างแน่นอนครับ......

  ตอบลบ
 121. ใช่ๆๆอย่าพึงคิดมากต้องมั่นใจผู้บริหารถ้าไม่ยุติธรรมก้อเปลี่ยนผู้บริหารได้
  อย่างที่พวกคุณๆ เคยทำกันมาแล้วไง ดูๆไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจกันน่ะจร้า
  เราก้อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนกัน แต่เราทำงานอย่างกับหัวหน้างานเลย
  คนเราอย่าตัดสินว่าแค่ลูกจ้างแต่คนที่เป็นข้าราชการก้อทำงานห่วยได้เหมือนกัน
  เพราะฉะนั้นคนทุกคนในโลกนี้ไม่มีอะไรที่พอดีได้ จงยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกๆ ด้านอย่าคิดแต่ว่าตนเองไม่ได้ เพราะราชการไม่เคยตรวจสอบอะไรที่จริงจังซักอย่างใช่ไหม๊ขอถามคนที่ทำงานราชการเหมือนกัน โอทีบวกกันแล้วก้อไม่ได้มาตรฐานเหมือนกรมสวัสดิการที่ได้ตั้งไว้กรมสวัสก้อไม่ได้มาตรวจสอบเหมือนโรงงานเอกชน ดูมันเหมือนเหลื่อมล้ำกันมากมายน่ะ คิดๆดูให้ดี

  ตอบลบ
 122. พนักงานราชการ(หน่วยงานของกรมกรมปศุสัตว์)
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล(ปวส) แต่ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัคร เมื่อ10 ปีที่แล้ว
  จะได้ 15,000 ไหมครับ

  ตอบลบ
 123. ส่วนมาก 90% พนักงาน อบต./เทศบาล
  ตำแหน่ง ปวช./ปวส. ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัค
  จะได้ 15000 หรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 124. เหมือนผมเลย ผมใช้วุฒิ ป.ตรี สมัคร แต่ตำแหน่งทีรับ ปวช/ปวส อย่างทราบเหมือนกันครับ

  ตอบลบ
 125. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการจะได้ 15000 บาทเหมือนกับข้าราชการด้วยหรือเปล่าคะ

  ตอบลบ
 126. คิดว่ากรอบตำแหน่งที่เปิดรับบรรจุ ปวส. แต่ใช้วุฒิตรีสมัคร ไม่น่าจะได้ปรับ 15000 นะครับเพราะงั้น ถ้าทำแบบนี้หมด เราก็ลดวุฒิไปแย่ง คนจบปวส.กันหมดสิครับ

  กรณีที่สอง เวลาปรับวุฒิ ก็ไม่เข้าเกณฑ์ เพราะถือว่า สภามหาลัยอนุมัติปริญญาวันที่กอ่นวันบรรจุ และแต่งตั้งเข้าทำงาน วุฒิปวส.นัี่่นแสงดว่ายอมลดวุฒิเอง
  ส่วนการปรับเงินเดือนเมื่อเรียนสูงขึ้น ก็ทำได้แ่ต่ต้องเป็นวุฒิที่สูงขึ้นหลังจากบรรจุแล้วเท่านั้น

  ตอบลบ
 127. แล้วตกลงจะได้ขึ้นมั้ยเนี่ย

  ตอบลบ
 128. เงินเดือนจ่ายตามวุฒิค่ะ
  ประกาศรับสมัครตำแหน่งอะไร วุฒิไหน
  ก็เงินเดือนตามวุฒินั้นค่ะ
  ถึงจะใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัครก็ตามแต่

  ตอบลบ
 129. ตอบคุณ thumvised
  คิดว่าไม่น่าได้ค่ะ
  เพราะไม่ใช่สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

  ตอบลบ
 130. **กลุ่มผู้มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 9,000 บาท จะเพิ่มค่าครองชีพให้ถึง 9,000 บาท

  แล้วเงินเดือน 8500 ตอนนี้ได้ค่าครองชีพ อยู่ 1500 ก้เกินเก้าพันแล้ว
  เท่ากับได้เงินน้อยลงเหรอ

  *จากพนักงานราชการวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี ที่เงินเดือนเกือบถึง 9000

  ตอบลบ
 131. เราจบโท. แต่ตำแหน่งเราใช้วุฒิ ม.6 สมัคร ตอนนี้เงินเดือน 9,500 บาท ไม่ทราบว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนบ้างไหม (ชักน้อยใจล่ะ อุตส่าห์เรียนมา ปริญญาโทติดข้างขวา ปริญญาตรีติดข้างซ้าย)

  ตอบลบ
 132. *ไม่ทราบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเงินเดือนจาก งปม.แผ่นดิน
  จะได้ 15,000 หรือไม่ค่ะ
  **แล้ว จะได้ 15,000 เมื่อไรกันแน่

  ***เพราะทุกวันนี้เงินเดือนเท่าเดิม แต่ น้ำมัน ของกินของใช้ และค่าครองชีพอื่นๆ ขึ้นทุกวันไม่มีลดเลย

  ......หรือว่านโยบายที่รัฐบาลว่ามานี้ เป็นเพียงนโยบายซื้อเสียงเท่านั้น???

  ตอบลบ
 133. หนังสือซักซ้อมแนวทางจากกรมส่งเสริมออกมาแล้ว
  อ่านแล้ว สรุปว่า ได้ประโยชน์เฉพาะตำแหน่งปริญญาตรี
  และตำแหน่งที่เงินเดือนน้อยๆ นอกนั้นอดหมด
  ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย

  ตอบลบ
 134. นโยบายออกมาอย่างนี้ พวกที่ต่ำกว่าป.ตรี อย่างวุฒิ ปวส.ก็เสียเปรียบสิค่ะ เงินเดือนเท่ากับวุฒิ ป.4 ปวส.ต่างจาก ป.ตรี ตั้ง 6,000.- ถ้าคิดในทางกลับกัน นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่อยากจะจบปวส.หรอค่ะ คงจะคิดแค่จบ ม.3 ก็ได้เงินเดือน 9,000.-แล้ว จริงมั้ยค่ะ?

  ตอบลบ
 135. ไม่ทราบว่าการปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบรวมข้าราชบำนาญด้วยหรือเปล่าครับ
  เพราะว่าตอนนี้รับบำนาญอยู่6300บาท. ข้าวของก็แพงมากเลยครับ

  ตอบลบ
 136. มันไม่ยุติธรรมเท่าไรเลยที่ปรับ ป.ตรี15000 แต่ อนุหรือ ปวส กลับได้เพียง9000 ทำไมไม่ปรับเป็น12000 โดยเพิ่มในค่าครองชีพจนกว่าเงินเดือนจะถึงเพดาน..

  ตอบลบ
 137. ลูกจ้างชั่วคราว อบต วุฒปวส,ได้เท่าไหร่ครับ

  ตอบลบ
 138. รับราชการมา 14 ปี เป็นพนักงานเทศบาล ตอนนี้รับเงินเดือน 14,380 เริ่มต้นสายงานจาก สาย 2 แต่ ลูกจ้างตามภารกิจ จ 3 กลับได้ 15,000 บาท ผมว่าความรับผิดชอบกับหน้าที่การงานไม่เท่ากันนะครับ

  ตอบลบ
 139. ทำงานมา 17 ปี ตั้งแต่จบ ปวส. เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตอนนี้ปรับเ็ป็นพนักงานราชการ เงินเดือนเพิ่งจะหมื่นสอง ขณะเดียวกันค่าครองชีพก้อเพิ่มขึ้นมาด้วย เงินไม่พอใช้หรอกครับ ค่าครองชีพก้อแพง อายุการทำงานเยอะ ก้อควรจะเพิ่มเงินให้ด้วยนะ

  ตอบลบ
 140. 24payturn เป็นธุรกิจที่ช่วยให้คุณจ่ายน้อยลงกว่าเดิม ด้วยส่วนลดพิเศษในการชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ มากมายหลายรายการ พร้อมให้คุณมีรายได้มากขึ้นจากรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนการขยายการตลาดระบบ multi-level marketing (MLM) ที่ช่วยสร้างรายได้ให้คุณมากถึง 98,300 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว!!!

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
  http://www.totrustme.com/reg/jamesonline2012

  สมัครสมาชิก
  http://www.24payturn.com/?invite=jamesonline2011

  ตอบลบ
 141. ทำงานเป็นลูกจ้างเหมาของหน่วยงานราชการ "สำนักงานการค้าภายใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี" วุฒิปริญญาตรีได้เงินเดือนเเค่ 7,927 บาท ไม่มีค่าครองชีพอะไรให้เลย สวัสดิการอะไรก็ไม่มีให้เลย ลาคลอดก็ไม่ได้ 3 เดือน แล้วนี้รัฐบาลดูแลถึงหมดเเล้วหรือค่ะ มีพี่ที่ร่วมงานด้วยกันเป็นลูกจ้างเหมาของหน่วยงานราชการเหมือนกัน ทำงานมา 11 ปีแล้วยังเงินเดือน แค่ 7,927 บาท ไม่สงสารกันบ้างหรือค่ะ ช่วยดูแลให้ทั่วถึงหน่อยได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จากชาวสุราษฎร์ธานี

  ตอบลบ
 142. รับราชการทำงานมา 10 ปี เข้าวุฒิ ปวช.ปรับใหม่ได้ 12,280 บาท แต่ลูกจ้างภารกิจเข้าใหม่ เด็กเข้าใหม่วุฒิปริญญา 15000 บาท ความรับผิดชอบไม่เท่ากัน นี้หรือความยุติธรรมของรัฐบาล ทำไมไม่คูณอายุการทำงานเข้าด้วยล่ะ คนที่ทำงานรุ่นเก่าคิดว่าไงคะ ดิฉันคนหนึ่งถือว่าไม่ยุติธรรม ถือว่าคนรุ่นเก่าไม่มีความหมาย เพราะก็ใช้จ่ายเหมือนกัน ดิฉันเป็นเสียงเล็กๆ ก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาด้วยก็ดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 143. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ