วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2554 นายกยิ่งลักษณ์ ออกแล้ว!!!

รายชื่อ คณะรัฐมนตรี ในการเลือกตั้ง 2554 รัฐบาลชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ดูรายชื่อรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ใครได้เป็นรัฐมนตรีบ้าง ตรวจสอบรายชื่อได้จากด้านล่างนี้เลย!
 1. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 2. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 3. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 4. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 5. นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา
 6. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
 7. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
 8. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 9. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง
 10. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง
 11. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง
 12. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 13. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 14. นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 15. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 16. พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 17. พลตำรวจโท ชัจน์ กุลดิลก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 18. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 19. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 20. นาวาเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 21. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 22. นายภูมิ สาระผล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 23. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 24. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย
 25. นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 26. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง.ยุติธรรม
 27. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 28. นางสุกุมล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 29. นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 30. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 31. นางบุญรื่น ศรีธเรศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 32. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 33. นายวิทยา บุรณศิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 34. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 35. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น