วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ

เงินชดเชยน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2554 หลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาทในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยเบื้องต้น ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ในกรอบครัวเรือน จำนวน 621,355 ครัวเรือน จำนวนเงิน 3,106,775,000 บาท โดยที่กรุงเทพมหานครต้องมีการตรวจสอบข้อมูล รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของครัวเรือนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และให้สามารถถัวจ่ายจำนวนครัวเรือนในทุกเขตได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

UPDATE : รายละเอียด กรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ครัวเรือนละ 5,000 บาท คลิ๊ก!!!

สาระสำคัญของเรื่อง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง โดยเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ปริมาณน้ำจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยและไม่เคยเกิดอุทกภัย ได้รับผลกระทบและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นมีจำนวน 32 เขต ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ดังนี้
 1. เขตหนองจอก
 2. เขตลาดกระบัง
 3. เขตคลองสามวา
 4. เขตมีนบุรี
 5. เขตยานนาวา
 6. เขตราษฎร์บูรณะ
 7. เขตคลองเตย
 8. เขตบางกอกน้อย
 9. เขตบางซื่อ
 10. เขตบางพลัด
 11. เขตบางคอแหลม
 12. เขตดุสิต
 13. เขตสาทร
 14. เขตธนบุรี
 15. เขตคลองสาน
 16. เขตพระนคร
 17. เขตสัมพันธวงศ์
 18. เขตดอนเมือง
 19. เขตบางแค
 20. เขตบางเขน
 21. เขตสายไหม
 22. เขตหนองแขม
 23. เขตจตุจักร
 24. เขตตลิ่งชัน
 25. เขตหลักสี่
 26. เขตลาดพร้าว
 27. เขตวังทองหลาง
 28. เขตภาษีเจริญ
 29. เขตคันนายาว
 30. เขตทวีวัฒนา
 31. เขตดินแดง
 32. เขตบางกอกใหญ่
ลักษณะครัวเรือนที่อยู่อาศัยและหลักเกณฑ์
1. บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน
2. บ้านเช่า ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณีบ้านพักอาศัย/บ้านเช่ามีหลายชั้น ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้น
3. ที่อยู่อาศัยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ครัวเรือน ใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำโดยไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน


แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท

๑. เหตุผลความจําเป็น

เพื่อชวยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเป็นการบำบัดทุกข์บํารุงสุขในเบื้องตนตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยครัวเรือน ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ประสบภัยจะได้นํามาใช้จ่ายในการดํารงชีวิตระหว่างที่กําลังฟื้นฟูสภาพความเสียหาย ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ผู้อํานวยการเขตสํารวจ ตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือรับรองจัดทําแบบ ข ๑ ,ข ๒ ส่งให้ ศปภ.กทม. เพื่อให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัย

๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ

๒.๑ หลักเกณฑ์
กรณีที่ ๑ น้ำท่วมถึงบ้านโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย(คือถูกน้ำท่วมบ้านโดยฉับพลัน ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ
กรณีที่ ๒ บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายคือ
ถูกน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า ๗ วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

๒.๒ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยประจำทั้ง ๒ กรณีต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ผู้อํานวยการเขตออกให้และให้รับความช่วยเหลือได้เพียงกรณีเดียว


๓ . ลักษณะครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

๓.๑ บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านและน้ำท่วมถึง

๓.๒ บ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในกรณีบ้านพักอาศัย/บ้านเช่า/คอนโด/อพาร์ทเม้นต์มีหลายชั้น ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำทวมถึงและทรัพย์สินเสียหายคือครัวเรือนนั้นเช่าบ้านอยู่อาศัยและ อยู่ในชั้นที่น้ําทวมถึงโดยบ้านเช่านั้นอาจแบ่งเช่าเป็นห้อง หรือเช่าทั้งหลงมีทะเบียนบ้าน

๓.๓ กรณีอื่นๆนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เช่นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ ครัวเรือนอาศัยอยู่เป็นประจําโดยไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักคนงาน

๔. หลักฐานการแสดงสิทธิขอรับการช่วยเหลือ

๔.๑ กรณีบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้าน/หัวหน้าครอบครัว/ผู้ได้รับมอบอํานาจยื่นคําร้องพร้อม หลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ประสบภัยกรณีไม่สามารถนําทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ให้ตรวจสอบจากสํานักทะเบียนของสํักงานเขตเอง) เพื่อขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขตกรณีมอบ( อํานาจให้มีหนังสือมอบอํานาจและแนบบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ)

๔.๒ กรณีบ้านเช่าให้ใช้สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจากเจ้าของบ้านเช่าพร้อมหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนผู้ร้องและทะเบียนบ้านที่ประสบภัย(กรณีไม่สามารถนําทะเบียนบ้านมาแสดงได้ให้ตรวจสอบจาก สํานักทะเบียนของสํักงานเขตเอง) เพื่อขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขต

๔.๓ หลักฐานอื่นๆตามข้อ ๓.๓ ให้ใช้พยานบุคคลหรือที่ผู้อํานวยการเขตเห็นสมควร


กรณีมีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ศปภ.กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๑๘๓๕

ดาวน์โหลดใบคำร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (น้ำท่วม) คลิ๊กที่นี่!!!

6 ความคิดเห็น :

 1. การขอเงินชดเชยน้ำท่วม เขตลาดกระบัง กรณีที่จำเป็นต้องใช้ใบมอบอำนาจ ทางเขตจะให้ฟรีไม่ควรขาย

  ตอบลบ
 2. มีการขายด้วย จับเลยครับคุณตำรวจ

  ตอบลบ
 3. ขอถามเพราะว่าอยากรู้ผมมีหอพัก 3ชั้นชั้นล่างมี8 ห้อง นำท่วมหมดเลยขนไม่ทันและมีคนเช่าเต็มทุกห้อง มีเตียง มีที่นอน มีตู้เสื้อผ้า มีโต๊ะแป้งมีพัดลม มีทีวี เสียหายหมดเลย นำสูงเพียงนมแต่ละห้องมีนำทั้งนั้น ของเหล่านี้เป็นของเจ้าของหอพักทั้งหมด คนผู้เช่ามีแค่กระใบเดียวไม่มีอะเสียหายมากนัก ได้ข่าวว่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงิน 5000 บาท ผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียหายจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออะไรเลยหรือ ผู้เช่ามาแต่ตัว ทำใมจึงรับเงินไป 5000 บาท ไม่ยุติธรรมเลย ผู้ให้เช่า มีภาษีโรงเรือน ภาษีสรรพกร ภาษีเทศบาลทุกอย่างเป็นผู้เสียทั้งหมด ใครคิดได้ช่วยที ช่วยที ช่วยที ก่อนถึงปี 2012 จบ

  ตอบลบ
 4. เขตหนองจอก ก.ท.ม จ่ายช่วยเหลือน้ำท่วมหรือยัง

  ตอบลบ
 5. มีบ้านนำ้ท่วม 2 หลัง หลังแรกอยู่เขตบางแค หลังที่สองอยู่เขตทวีวัฒนา สามารถขอเงินชดเชยทั้ง 2 หลัง โดยใช้ชื่อเดียวกันเป็นคนเคลมได้ไม๊?

  ตอบลบ
 6. รายละเอียด และ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ รับเงินชดเชยน้ำ หรือ เงินช่วยเหลือน้ำท่วม สำหรับ ผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) แยกตาม เขต ที่แต่ละเขต ได้จัดส่งให้ ธนาคารออมสิน ดูได้ที่นี่ครับ
  http://zonewifi.com/flooding-in-thailand

  ตอบลบ