วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้ง ปี 54

รายชื่อลงผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต พรรคเพื่อไทย ของกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้ง ปี 54

มีดังนี้


พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์
กรุงเทพมหานคร เขต 1

ม.ล.ณัฏฐพล เทวกุล
กรุงเทพมหานคร เขต 2

นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
กรุงเทพมหานคร เขต 3

นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
กรุงเทพมหานคร เขต 4

ดร.ลีลาวดี วัชโรบล
กรุงเทพมหานคร เขต 5

นายกวี ณ ลำปาง
กรุงเทพมหานคร เขต 6

นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์
กรุงเทพมหานคร เขต 7

ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
กรุงเทพมหานคร เขต 8

นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร เขต 9

นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ
กรุงเทพมหานคร เขต 10

นายสุรชาติ เทียนทอง
กรุงเทพมหานคร เขต 11

นายการุณ โหสกุล
กรุงเทพมหานคร เขต 12

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
กรุงเทพมหานคร เขต 13

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
กรุงเทพมหานคร เขต 14

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ
กรุงเทพมหานคร เขต 15

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
กรุงเทพมหานคร เขต 16

นายวิชาญ มีนชัยนันท์
กรุงเทพมหานคร เขต 17

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
กรุงเทพมหานคร เขต 18

นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงส์
กรุงเทพมหานคร เขต 19

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
กรุงเทพมหานคร เขต 20

นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ
กรุงเทพมหานคร เขต 21

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
กรุงเทพมหานคร เขต 22

นายวัฒนา เซ่งไพเราะ
กรุงเทพมหานคร เขต 23

นายเอนก หุตังคบดี
กรุงเทพมหานคร เขต 24

นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ
กรุงเทพมหานคร เขต 25

นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล
กรุงเทพมหานคร เขต 26

นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
กรุงเทพมหานคร เขต 27

นายวัน อยู่บำรุง
กรุงเทพมหานคร เขต 28

นายแสวง ฤกษ์จรัล
กรุงเทพมหานคร เขต 29

ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต
กรุงเทพมหานคร เขต 30

นายมานะ คงวุฒิปัญญา
กรุงเทพมหานคร เขต 31

นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
กรุงเทพมหานคร เขต 32

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
กรุงเทพมหานคร เขต 33

ที่มา : เว็บไซต์พรรคเพื่อไทย http://www.ptp.or.th/member/m-zone.aspx?region=BKK

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น