วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาพผู้นำ′มาร์ค′เหนือ′ยิ่งลักษณ์′

ภาพผู้นำ′มาร์ค′เหนือ′ยิ่งลักษณ์′

วัน ที่ 1 พ.ค. นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยว่าผลวิจัยเชิงสำรวจ "ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำระหว่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไปใน 17 จังหวัด จำนวน 1,764 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-30 เม.ย. พบว่านายอภิสิทธิ์ได้รับเสียงโหวตจากประชาชนสูงกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ เกือบทุกด้านของภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ ยกเว้นความสำเร็จทางธุรกิจและมีฐานะร่ำรวย

ประเด็นสำคัญคือ เรื่องความอดทน อดกลั้น รู้จักควบคุมอารมณ์ นายอภิสิทธิ์ ได้ร้อยละ 53.7 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ร้อยละ 9.7 ความสุภาพอ่อนโยน นายอภิสิทธิ์ ร้อยละ 50.1 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ร้อยละ 13.0 การเป็นที่ยอมรับภายในประเทศและต่างประเทศ นายอภิสิทธิ์ ร้อยละ 49.6 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ร้อยละ 11.3 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นายอภิสิทธิ์ ร้อยละ 49.6 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ร้อยละ 9.8 ด้านความโอบอ้อมอารี นายอภิสิทธิ์ ร้อยละ 48.2 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ร้อยละ 13.1

นอกจากนี้ในด้านอื่นๆ เช่น ความเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถ จริยธรรมทางการเมือง วิสัยทัศน์ เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยุติธรรม กล้าคิดกล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเชิงบริหารความขัดแย้งได้ดี รวดเร็วฉับไวในการแก้ปัญหา นายอภิสิทธิ์ มีเสียงโหวตจากประชาชนสูงกว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่เมื่อถามถึงความสำเร็จทางธุรกิจ และมีฐานะร่ำรวย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ร้อยละ 38.5 เหนือกว่านายอภิสิทธิ์ ที่ได้ร้อยละ 19.7


ขอบคุณ ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น