วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเสียสิทธิเลือกตั้ง มีกี่อย่าง มีอะไรบ้าง?

ในการที่เราไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่  ถ้าไม่มีเหตุอันควรและไม่แจ้งเหตุผลเป็นลายลักษ์ณ์อักษรต่อนายทะเบียนแล้ว  ท่านจะเสียสิทธิ์อยู่ 3 ประการคือ

  1. เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
  2. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
  3. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น

ท่านจะเห็นได้ว่า สิทธิ์ที่เสียไปนั้นล้วนแต่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะการเลือกตั้งในในระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น

การไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ถึงแม้ไม่ใช่โทษหนักหนา คอขาดบาดตายอะไร
แต่กระบวนการระบอบประชาธิปไตยย่อมขับเคลื่อนด้วยการออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งท่านก็เป็นส่วนหนึ่งและมีหน้าที่ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ดังนั้น ด้วยเหตุผลประการทั้งปวง โปรดจงมาออกเสียงใช้สิทธิของท่าน และกำหนดแนวนโยบายที่ท่านชื่นชอบ ด้วยสิทธิ์ที่ท่านมี..

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น