วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อ ส.ส.สัดส่วน ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

ายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย
 1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 2. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
 3. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
 4. นายเสนาะ เทียนทอง
 5. พล.ต.ท.ประชา พรหมนอก
 6. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
 7. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
 8. นายจตุพร พรหมพันธุ์
 9. นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ
 10. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
 11. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก
 12. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
 13. นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช
 14. นายอภิวันท์ วิริยะชัย
 15. นายสันติ พร้อมพัฒน์
 16. พล.ต.อ.วิรุฬ ฟื้นแสน
 17. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
 18. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
 19. นายเหวง โตจิราการ
 20. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
 21. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
 22. นายวัฒนา เมืองสุข
 23. นายยุทธศักดิ์ ศศิประภา
 24. นายนิติภูมิ นวรัตน์
 25. นางสาวภูวนิดา คูณผลิน
 26. นายสุนัย จุลพงศธร
 27. นางรพิพรรณ พงษ์เรืองรอง
 28. นายคณวัฒน์ วศินสังวร
 29. นายอัสนี เชิดชัย
 30. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
 31. พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย
 32. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
 33. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
 34. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
 35. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
 36. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
 37. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
 38. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
 39. นายสมพล เกยุราพันธุ์
 40. นายพงศกร อรรณนพพร
 41. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
 42. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
 43. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
 44. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
 45. นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
 46. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
 47. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
 48. นายพายัพ ปั้นเกตุ
 49. นางรังสิมา เจริญศิริ
 50. ร.ศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์
 51. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
 52. นายธนิก มาศรีพิทักษ์
 53. นายพิชิต ชื่นบาน
 54. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
 55. นายนิยม วรปัญญา
 56. นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก
 57. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
 58. นายเวียง วรเวษฐ์
 59. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
 60. นายวิเชียร ขาวขำ
 61. นายประวัฒน์ อุตตโมต
 62. นายดนุพร ปุณณกันต์
 63. นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
 64. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์
 65. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
 66. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
 67. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
 68. นายธวัชชัย สุทธิบงกช
 69. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
 70. นายสรรพภัญญ ศิริไปล์
 71. นางมาลินี อินฉัตร
 72. นายชินวัฒน์ หาบุญรอด
 73. นายเอกธนัช อินทร์รอด
 74. นายถิรชัย วุฒิธรรม
 75. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
 76. นายอับดุลเร๊ามาน อับดุลสมัด
 77. นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
 78. นายกมล บันไดเพชร
 79. นายอภิชา ชา เลิศพชรกมล
 80. นางฉวัวรรณ คลังแสง
 81. นายโสภณ เพชรสว่าง
 82. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
 83. นายสถิรพร นาคสุข
 84. นายประแสง มงคลสิริ
 85. นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
 86. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
 87. นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
 88. นายสุรชัย เบ้าจรรยา
 89. นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์
 90. นายธนาธร โล่ห์สุนทร
 91. พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง
 92. นายไพฑูรย์ เชิดมณี
 93. นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ
 94. นายประสพ บุษราคัม
 95. นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์
 96. นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
 97. นายประเกียรติ นาสิมมา
 98. นายยุทธพงษ์ แสงศรี
 99. นายวิบูลย์ แช่มชื่น
 100. ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
 101. นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์
 102. นายสมบัติ เมทะนี
 103. นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
 104. นายธนกฤต ชะเอมน้อย
 105. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
 106. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
 107. นายบัวสอน ประชามอญ
 108. นายวัลลภ สุปริยศิลป์
 109. นายเรวัต สิรินุกูล
 110. นายพิทยา พุกกะมาน
 111. นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
 112. นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์
 113. นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
 114. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล
 115. นายสุเมธ โพธิ์มณี
 116. นายพิชัย นริพทะพันธุ์
 117. นางนลินี ทวีสิน 
* ที่มา : เว็บไซต์พรรคเพื่อไทย http://www.ptp.or.th/member/m-part.aspx

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น