วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฏิทินการสรรหา กกต. จังหวัด

ปฏิทินการสรรหา กกต.จว.

1 - 21 กุมภาพันธ์ 2554
ประชุมคัดเลือกผู้แทนและเสนอให้เป็นคณะกรรมการสรรหา กกต.จว. ของแต่ละจังหวัด

25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2554 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.จว.

7 - 11 มีนาคม 2554
- ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้สมัครเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
- เผยแพร่รายชื่อผู้สมัครให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ รวมทั้งความไม่เป็นกลางทางการเมือง

12 - 21 มีนาคม 2554
คณะกรรมการการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจำนวน 15 คน โดยวิธีลงคะแนนลับ

22 - 29 มีนาคม 2554
สนง.กกต.จว.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 คน ส่งต่อให้ สนง.กกต.

30 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2554
สนง.กกต.ดำเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ รวมทั้งความไม่เป็นกลางทางการเมือง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

7 - 23 มิถุนายน 2554
กกต.ประชุมพิจารณาคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.จว. แทนชุดที่ครบวาระ จำนวน 62 จังหวัดๆ ละ 5 คน รวม 310 คน
รายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อสอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พรบ. ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
3. ระเบียบ กกต. ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2552


ที่มา : เว็บ กกต. www.ect.go.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น