วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เวลา 17.20 น.

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 2554

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2554 แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เวลา 17.20 น.


เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์
16,094 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ประวิทย์ ติยะปัญจนิตย์
377 คะแนน
หมายเลข 10   นาง เจิมมาศ จึงเลิศศิริ
32,138 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ศิริ หวังบุญเกิด
1,863 คะแนน
หมายเลข 14   นาย บุญล้อม อิงคเวทย์
239 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ข้าพุทธ ขาวดารา
33 คะแนน
หมายเลข 33   นาง จุลดา รุ่งจิรโรจน์
79 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ชัยธนพล ศรีจิวังษา
23 คะแนน
หมายเลข 39   นาย วรา บัณฑุนาค
16 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   หม่อมหลวง ณัฎฐพล เทวกุล
13,098 คะแนน
หมายเลข 2   นาย มนตรี ฐิรโฆไท
141 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว อรอนงค์ กาญจนชุศักดิ์
23,310 คะแนน
หมายเลข 12   นาง อมริสา ตัณสถิตย์
1,001 คะแนน
หมายเลข 14   นาย วุฒิชัย พฤกธารา
164 คะแนน
หมายเลข 18   นาย หนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์
15 คะแนน
หมายเลข 20   นาย สัณฑดล มิตรานนท์
37 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ธรรมม์ชัย รุ่งจริโรจน์
121 คะแนน
หมายเลข 34   นาย จีราวัฒน์ ไชยเศรษฐ์
12 คะแนน
หมายเลข 39   นาย พัท บุญยศ
13 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
12,309 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อรัญ พันธุมจินดา
251 คะแนน
หมายเลข 10   หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล
18,799 คะแนน
หมายเลข 12   นาย จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน
597 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว ณิชาดา ภัทรธนจิระกุล
50 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ใบบุญ ชาติบุญนิยม
18 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วิรัช วีระสกุลรักษ์
35 คะแนน
หมายเลข 34   นาย จิตรกร เจนทัตถการกิจ
10 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย วรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
11,960 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เฟิม หงสนันทน์
128 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อนุชา บูรพชัยศรี
17,455 คะแนน
หมายเลข 12   พันตำรวจโทหญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
633 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สมพิศ ผอบเพ็ชร
182 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ประกายขวัญ ปัญญาพร
26 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วิบูลย์ วีระพงษ์ประดิษฐ์
52 คะแนน
หมายเลข 26   นาย เอกราช หวังนุช
99 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ทศพล บรรลือศิลป์
19 คะแนน
หมายเลข 39   นาย มนัส มิตรเจริญ
15 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นางสาว ลีลาวดี วัชโรบล
19,911 คะแนน
หมายเลข 2   นาย โสภณ ดำนุ้ย
168 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี
18,955 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ประจวบ อึ๊งภากรณ์
1,258 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ชาต ศรีสุดดี
75 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วิศิษฏ์ จิตตนุปัสน์
10 คะแนน
หมายเลข 21   นาง ศิริลักษณ์ นิลพัฒ
57 คะแนน
หมายเลข 29   พันโท เจริญ นุชอุดม
30 คะแนน
หมายเลข 33   พันเอก วรากร ทุมพร
51 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วัชริทร์ รัตนนาม
10 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ศิวดล ศรีวัฒนะ
5 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย กวี ณ ลำปาง
21,678 คะแนน
หมายเลข 2   นาย กริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
170 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ธนา ชีรวินิจ
23,934 คะแนน
หมายเลข 12   นาย นเรนทร์ฤทธิ์ ไชยโย
992 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว มลฤดี สร้อยธรรมา
95 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สว่าง คุณานุรักษพงศ์
11 คะแนน
หมายเลข 21   นางสาว สุภารัตน์ ไตรทศพร
71 คะแนน
หมายเลข 23   ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ประทุมวัน
18 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง
24 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว สรารัตน์ เรืองศรี
10 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เกรียงศักดิ์ แสงประดับ
32 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นางสาว อนุตตมา อมรวิวัฒน์
13,096 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธเนสวร มหาธนินวงศ์
67 คะแนน
หมายเลข 4   นาย เอกสิทธิ์ หมวดทอง
18 คะแนน
หมายเลข 10   นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
15,846 คะแนน
หมายเลข 12   นาง วัจนา สุทัศนื ณ อยุธยา
895 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ไพฑูรย์ เครือนาค
68 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
20 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุชาติ นันทนานิมิตกุล
39 คะแนน
หมายเลข 33   นาย กฤษฎา พรหมพิพัฒน์พร
23 คะแนน
หมายเลข 34   นาง มาลีรัฎฐ์ เอี้ยวสกุล
6 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สกาว เรือนจันทร์
13 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย สิงห์ทอง บัวชุม
5,324 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
39 คะแนน
หมายเลข 9   ว่าที่ร้อยโท เกียรติสณ พุสดี
203 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สรรเสริญ สมะลาภา
5,213 คะแนน
หมายเลข 12   นาย บุญอนันต์ เปี่ยมพงศ์สานต์
344 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สุภาพ ศรีชัย
25 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ตะวันธรรม ขำทิพย์พาที
9 คะแนน
หมายเลข 23   นาง พรรณี บุญมา
4 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ชะฎา ทุยไธสง
6 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   นางสาว วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
16,045 คะแนน
หมายเลข 2   พันตรี อภิรักษ์ อารีย์มิตร
83 คะแนน
หมายเลข 4   ร้อยตำรวจตรี เสน์ห ชัยทร
222 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
17,525 คะแนน
หมายเลข 12   ร้อยเอกหม่อมหลว เกียรติเกษม เกษมสันต์
1,033 คะแนน
หมายเลข 14   นาย อภิชาติ รัตรสาร
76 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว จันทร์แรม อัมรินทร์
16 คะแนน
หมายเลข 20   นาย ภาษกร เตชะสุรังกูล
28 คะแนน
หมายเลข 21   นางสาว ฉวีวรรณ พงษ์ศิลา
54 คะแนน
หมายเลข 33   นาย จรัส สุพร
21 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ดามพ์ เผด็จดัสกร
32 คะแนน
หมายเลข 36   นาง ภันณี ธกูลสวัสดิ์
8 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10
หมายเลข 1   นาย เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ
11,610 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อรรถพล วงศ์รัตน์
45 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชื่นชอบ คงอุดม
13,241 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สมบัติ เปี่ยมบริบูรณ์
809 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว อุมาพร อ่อนสุภาพ
80 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ใจแก้ว อโศกตระกูล
27 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ผดุงสิน ศรีไชโย
11 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 11
หมายเลข 1   นาย สุรชาติ เทียงทอง
4,287 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว เยาวภา บุรพลชัย
64 คะแนน
หมายเลข 4   นาย ชายสิทธิ์ คำเทศ
1 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สกลธี ภัททิยกุล
3,504 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สิระ เจนจาคะ
418 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ศักดินนท์ พุ่มคชา
14 คะแนน
หมายเลข 16   นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี
2,304 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว สวยใส ชาวหินฟ้า
5 คะแนน
หมายเลข 34   นาง อุษณีย์ กกไธสง
2 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว ประภารัตน์ พิริยะอนันตกุล
1 คะแนน
หมายเลข 39   นาย รัชฎาภรณ์ ศรีลาเลิศ
2 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 12
หมายเลข 1   นาย การุณ โหสกุล
1,907 คะแนน
หมายเลข 2   นาย นิรุติ จิตชัย
1 คะแนน
หมายเลข 10   นาย แทนคุณ จิตต์อิสระ
1,246 คะแนน
หมายเลข 12   ร้อยเอก ชมพล ยูสานนท์
48 คะแนน
หมายเลข 14   นาวาเอก ประจักษ์ วังกานนท์
3 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว เบ็ญจวรรณ เจริญวงษ์
1 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ภูมิพัฒน์ กาลกิจ
2 คะแนน
หมายเลข 26   นาย พฤกพงษ์ เปรมศิริ
28 คะแนน
หมายเลข 34   นาง วัชรินทร์ เรืองศรี
1 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ธวัชชัย ด้วงแดงโชติ
1 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 13
หมายเลข 1   นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
5,914 คะแนน
หมายเลข 2   นาวาอากาศตรี ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
173 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ก้องศักดิ์ ยอดมณี
3,762 คะแนน
หมายเลข 12   นาวาอากาศโท รวยลาภ เอี่ยมทอง
213 คะแนน
หมายเลข 13   นางสาว บงกฏ เจริญเธียร
13 คะแนน
หมายเลข 14   พลโท ดนัย เงินโสภา
20 คะแนน
หมายเลข 18   นาย หนึ่งหล้า ลิ้นป่าโลกีย์
0 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เอกภพ เหล่าลาภะ
8 คะแนน
หมายเลข 26   นาย วัชรินทร์ อนันต์หน่อ
10 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วิระพจน์ รัตนพันธ์
3 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว นิรชา ระย้า
1 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 14
หมายเลข 1   นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง
21,099 คะแนน
หมายเลข 2   นาง กรพินธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
247 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วิทเยนทร์ มุตตามระ
17,533 คะแนน
หมายเลข 12   นาย พจน์ อู่ธนา
1,260 คะแนน
หมายเลข 14   นาย คมปภัต สันทัด
109 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สมบูรณ์ สุขสวัสดิ์
13 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เฉลิมศักดิ์ เอกสุธานี
11 คะแนน
หมายเลข 39   นางสาว อภิญรัตน์ วัฒนะพัทธ์
12 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 15
หมายเลข 1   นาย ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ
12,005 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ศิโรตม์ มโนพัฒนะ
50 คะแนน
หมายเลข 9   นาย ภูโมกข์ นุ่นจันทร์
35 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ณัฎฐ์ บรรทัดฐาน
14,661 คะแนน
หมายเลข 11   นาง คนึงนิจ คคนัมพรคงคา
18 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ
778 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ชิษณุพงศ์ รัตนพันธ์
117 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ยลศิริ ดำช่วย
9 คะแนน
หมายเลข 20   ว่าที่ร้อยตรี นพดล เดชาฤทธิ์
13 คะแนน
หมายเลข 28   นาย ชัยฤกษ์ กลางพิมาย
4 คะแนน
หมายเลข 33   นาย อำนวย โกวิทธรรมกรณ์
21 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ณรงค์ รื่นพิทักษ์
4 คะแนน
หมายเลข 36   นาง วิภาวี ทองพิทักษ์
8 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 16
หมายเลข 1   นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
19,458 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ไมตรี คำพันธุ์
233 คะแนน
หมายเลข 10   นาย พนิช วิกิตเศรษฐ์
17,142 คะแนน
หมายเลข 12   นาย อัคคชา พรหมสูตร
687 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สันติ วิชัยพล
78 คะแนน
หมายเลข 18   เรือตรี แซมดิน เลิศบุศย์ ร.น.
33 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุรทัศน์ คัชมาตย์
39 คะแนน
หมายเลข 23   หม่อมหลวง สมชาย เกษมสันต์
9 คะแนน
หมายเลข 33   นาย สุทัศน์ แก่นสุวรรณ
11 คะแนน
หมายเลข 34   นาย อับดุลณฮากีม ยีตา
6 คะแนน
หมายเลข 36   นาย วิทวัท ชุลสนะเสรี
27 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 17
หมายเลข 1   นาย วิชาญ มีนชัยนันท์
10,941 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ยศพงศ์ นาทันรีบ
29 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ
11,238 คะแนน
หมายเลข 12   นาย วิโรจะโน ชูชาติประเสริฐผล
418 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ยุทธนา ช่วงมณี
39 คะแนน
หมายเลข 17   นาย บำรุง จิตติชาญชัย
0 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
5 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุรชัย นิวาสพันธุ์
27 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ศุภกร ภูมิพันธ์
3 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว กนกวรรร สุทธิประภา
15 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 18
หมายเลข 1   นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
2,711 คะแนน
หมายเลข 2   พลตำรวจตรี ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
23 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมัย เจริญช่าง
2,291 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธนัช กรองกันภัย
110 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สุภิญโญ กลิ่นสังข์
12 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ดอกบัวน้อย นาวาบุญนิยม
0 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เอกฤทธิ์ เจียกขจร
3 คะแนน
หมายเลข 23   นางสาว ปวภัสส์ วัชโรฐิติกรณ์
3 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สงวนศักดิ์ ยูฮันเงาะ
1 คะแนน
หมายเลข 36   นาย บุญเรือง ศิลาธุลี
2 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 19
หมายเลข 1   นาย ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
20,593 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สุรยุทธ ศิริขันธ์
70 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วสันต์ มีวงษ์
18,427 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ดิเรก สุมาลยศักดิ์
383 คะแนน
หมายเลข 14   นาง กวิตา สุขโข
42 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว รัชณี ศรีเกิด
24 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ธีระพล แก้วบรรดาล
1 คะแนน
หมายเลข 33   นาย เกษม ทรัพย์เจริญ
15 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ศรัณย์กรณ์ จักษุจินดา
13 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ไพศาล ศรีจันทร์
30 คะแนน
หมายเลข 39   นาย เพทาย และมิตร
38 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 20
หมายเลข 1   นางสาว ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
14,157 คะแนน
หมายเลข 2   นาง กฤษณา ธารีฉัตร
36 คะแนน
หมายเลข 10   นาง สลวยเลิศ กิมสูนจันทร์
7,485 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สง่า ยงเกียรติพานิช
784 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว เปรมฤดี พิธพรชัยกุล
29 คะแนน
หมายเลข 18   นาย เพ็ญพร กรุณามิตร
7 คะแนน
หมายเลข 26   นาย ประสาน ผาแดงจงเจิรญ
100 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สมศักดิ ภมรเรวดี
2 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สุริยา แก้วผูกนาค
16 คะแนน
หมายเลข 39   นาย อ๊อด บุญพา
5 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 21
หมายเลข 1   นาย เอกพจน์ วงศ์อารยะ
5,794 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธิบดี เยาวมาลี
37 คะแนน
หมายเลข 10   นาง นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
7,025 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สุภาพ ทองรัตน์
280 คะแนน
หมายเลข 14   นาย อนุสรณ์ สถาพร
25 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว เกร็ดดิน อโศกตระกูล
4 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ศักดิ์ สุวรรณกูฏ
4 คะแนน
หมายเลข 36   นาง จันทรรัตน์ พันธุ์ชัชวาล
2 คะแนน
หมายเลข 39   นางสาว ปัทมพร ขุนทอง
7 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 22
หมายเลข 1   นาย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
14,842 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธานี สาครสินธุ์
91 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สามารถ มะลูลีม
16,582 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธันวา ไกรฤกษ์
784 คะแนน
หมายเลข 14   นาย บุญรอด แก่นจันทร์
66 คะแนน
หมายเลข 18   นาง วรรณรีย์ วรรธนรียชาติ
17 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ธำรงสิน เจียรตระกูล
13 คะแนน
หมายเลข 34   นาย อุทัย นามวงศ์
6 คะแนน
หมายเลข 36   นาย อธินาถ ศิริเมฆา
11 คะแนน
หมายเลข 39   นาย สุรพรชัย คงบุญช่วย
15 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 23
หมายเลข 1   นาย วัฒนา เซ่งไพเราะ
18,769 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เอก กฤชวงศ์สนิท
83 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
22,769 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ชัยวัฒน์ อ่ำสกุล
1,217 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สุพล ค้าพลอยดี
129 คะแนน
หมายเลข 17   ดาบตำรวจ ฉลอง เกตุแก้ว
56 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ฟ่องฟ้า ศรีวรพรกุล
26 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ภูวเดช ไวทยกุล
77 คะแนน
หมายเลข 33   นางสาว จิรัชฌา สุวรรณกูฎ
141 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว ณ้ฏชานันท์ อัศวจิตตานนท์
22 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 24
หมายเลข 1   นาย เอนก หุตังคบดี
23,632 คะแนน
หมายเลข 2   นาง ศิริลักษณ์ จัตตารีส์
130 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุรันต์ จันทร์พิทักษ์
28,185 คะแนน
หมายเลข 12   นาย บุญฤทธิ์ ขวัญชุม
987 คะแนน
หมายเลข 14   นาย จิรชาญ ศรีตะปัญญะ
144 คะแนน
หมายเลข 18   นาย แรงผา จำปี
43 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 25
หมายเลข 1   นาย สุวัฒน์ ม่วงศิริ
10,482 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ชัชพรรษ อภิเอกปฐม
170 คะแนน
หมายเลข 10   นาง นันทพร วีรกุลสุนทร
12,076 คะแนน
หมายเลข 12   นาย พิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ
451 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว ชลธิชา สนองณรงค์
54 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วรเทพ กำภูพงษ์
12 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วีระวัตน์ วีระพงษ์
27 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 26
หมายเลข 1   นางสาว นพสรัญ วรรณศิริกุล
23,273 คะแนน
หมายเลข 2   ร้อยเอก ชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์
119 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
24,822 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์
1,296 คะแนน
หมายเลข 14   นาย เชาวรัตน์ สุขขจร
130 คะแนน
หมายเลข 17   นาย ชูชาติ พิมพ์กา
26 คะแนน
หมายเลข 18   นาย อุทัย กิติธรรมคุณ
12 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุรศักดิ์ กิติรัตนสุกล
73 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ศิวาวิทย์ สำเร็จผล
81 คะแนน
หมายเลข 36   นาง ปัญญินท์ หอจันทึก
24 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 27
หมายเลข 1   นาย พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
8,734 คะแนน
หมายเลข 2   นาย กำชัย สังข์ประไพ
36 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สากล ม่วงศิริ
10,214 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ณัฐวัฒน์ พัชรพรนุกูล
349 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ประพันธ์ หารไชย
22 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ผาเพียร อุดมยิ่งเจริญ
4 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว ณัฏชนกานต์ อัศวจิตตานนท์
7 คะแนน
หมายเลข 39   นางสาว พัชรธร วงศ์จันทร์
6 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 28
หมายเลข 1   นาย วัน อยู่บำรุง
11,603 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ยุทธนา โตอาจ
87 คะแนน
หมายเลข 10   พันตำรวจเอก สามารถ ม่วงศิริ
10,445 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สมบูรณ์ บุญญาภิรมย์
504 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว ดวงพร ภัทรเปรมเจริญ
37 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ใจเด็จ ชาวหินฟ้า
4 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว กันต์ภวัต พันธุ์ชัชวาลกิจ
6 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 29
หมายเลข 1   นาย แสวง ฤกษ์จรัล
14,274 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว บุณณดา สุปิยพันธุ์
268 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์
15,819 คะแนน
หมายเลข 12   นาย อนิรุทธ คัมภ์ทวี
743 คะแนน
หมายเลข 14   นาย เกษมสุข สุขสละ
86 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สาธิต ไทยทัตกุล
17 คะแนน
หมายเลข 36   นาย อาจพบ เนียมนาค
0 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 30
หมายเลข 1   นางสาว สุณิสา เลิศภควัต
25,426 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วรชาย สูตรสุคนธ์
139 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อรอนงค์ คล้ายนก
27,888 คะแนน
หมายเลข 12   นาย พรเทพ จันทรนิภ
1,153 คะแนน
หมายเลข 14   นาย พรเทพ สุรเลิศศกุล
89 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ธนกฤต พรรษาสกุล
12 คะแนน
หมายเลข 21   นาง อนุณี ซื่อภักดี
58 คะแนน
หมายเลข 33   พลตรี เจริญ สุดโสภา
63 คะแนน
หมายเลข 36   ว่าที่ร้อยตรี เฟื่องฤทธิ์ อัศวจิตตานนท์
12 คะแนน
หมายเลข 39   นาย โกศล หกสุวรรณ
40 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 31
หมายเลข 1   นาย มานะ ดงวุฒิปัญญา
18,270 คะแนน
หมายเลข 2   นาย รุจ แสนโกศิก
335 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์
20,802 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สุรพล เมฆะอำนวยชัย
914 คะแนน
หมายเลข 14   นาย บัณฑิต อ่อนอำไพ
65 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว น้อมขวัญ ปัฐยาวัต
32 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สุรพัศ ตั้งเขาทอง
12 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ภูวรุตม์ สุขกมล
13 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 32
หมายเลข 1   นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
24,487 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว สมนา ติยะปัญจนิตย์
101 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชนินทร์ รุ่งแสง
24,969 คะแนน
หมายเลข 12   นาย กฤษณ์ สุริยผล
1,500 คะแนน
หมายเลข 14   นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ
292 คะแนน
หมายเลข 18   นาง วัชรินทร์ ธนโภค
228 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ไพทูล พึ่งโสภา
68 คะแนน
หมายเลข 33   นางสาว กองแก้ว สุรเสียง
49 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 33
หมายเลข 1   นาย พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
17,449 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วิศรุต สุวรรณปรีชา
280 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว รัชดา ธนาดิเรก
20,224 คะแนน
หมายเลข 12   นางสาว พรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร
1,089 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ธนกร ผาสุก
113 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ลมระริน นาคเครือ
29 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุรพล หุนสวัสดิ์
80 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ก่อเกียรติ ขันทอง
37 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น