วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.22 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.96 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.22 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.96 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.22 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.96 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:22 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.96 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 982,115 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 643,473 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,234 บัตร
บัตรเสีย 19,568 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย วราวงษ์ พันธุ์ศิลา
31,787 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สานิต ว่องสัธนพงษ์
24,351 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สิทธิเกียรติ ระดาพัฒน์
2,857 คะแนน
หมายเลข 13   นางสาว ธิดาใจ ทิณรัตน์
62 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประณต เสริฐวิชา
14 คะแนน
หมายเลข 18   นาย อุทัย สุทธิประภา
24 คะแนน
หมายเลข 21   นาย คมกริช จุรีมาศ
29,722 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เวชยันต์ ชมภูบุตร
366 คะแนน
หมายเลข 39   นาย เรืองวัฒน์ ทุมดี
39 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย ฉลาด ขามช่วง
43,986 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อาคม เฉลิมแสน
8,361 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ทินกร อ่อนประทุม
16,605 คะแนน
หมายเลข 13   นาย รัศมี ทิณรัตน์
50 คะแนน
หมายเลข 14   นาย บุญชิด อุทัศพัฒนา
62 คะแนน
หมายเลข 16   นาย กู้เกียรติประจิต อรุณดี
708 คะแนน
หมายเลข 18   นาย บุญมา ภูมิดอนมิ่ง
20 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วีระวัฒน์ โพธิ์เปี้ยศรี
1,885 คะแนน
หมายเลข 39   นาย เด่นพงษ์ แวงวรรณ
9 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย นิรมิต สุจารี
38,520 คะแนน
หมายเลข 2   นาง รัชนี พลซื่อ
28,929 คะแนน
หมายเลข 10   นาย นิติกร ขัติยนนท์
921 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ประมวล กุสุมาลย์
269 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สมบัติ พรรคพล
469 คะแนน
หมายเลข 18   นาย อนุสรณ์ อโศกนิรันดร์
19 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ฉัตรมงคล ชาติพงศธร
268 คะแนน
หมายเลข 34   นาย เยี่ยมพล พลเยี่ยม
63 คะแนน
หมายเลข 39   นาย เอกพงษ์ แวงวรรณ
73 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
50,765 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว ดวงรัตน์ วงศ์เวไนย
23,854 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เอกประดิษฐ์ ประกอบสาย
1,608 คะแนน
หมายเลข 13   นาย สากล สุภารี
13 คะแนน
หมายเลข 16   พันตำรวจโท บุญทัน พลเยี่ยม
665 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว แก่นกลั่นทิพย์ แก้วดี
30 คะแนน
หมายเลข 21   นาย อรรณพ เพียรชนะ
1,102 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ศักดา พรศักดา
53 คะแนน
หมายเลข 36   พันตำรวจเอก วัชรินทร์ ชาวงศกร
10 คะแนน
หมายเลข 39   นาย วัชระ วัชระกวีศิลป์
66 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาง เอมอร สินธุไพร
64,323 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธีรยุทธ ระโยธี
215 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว อัจฉรา สากระจาย
5,143 คะแนน
หมายเลข 13   นาย เมือง คำยืน
74 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ชัชวาลย์ ชมภูแดง
3,652 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สุนทร ดวงวงษา
21 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สมยศ แสนอุ่น
17 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ฉลาด ศรีไชยวาน
45 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย กิตติ สมทรัพย์
71,126 คะแนน
หมายเลข 2   นาย จุนท์ ผารัตน์
455 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมบัติ ขันโมลี
4,858 คะแนน
หมายเลข 13   นาย มาตย์ ขุณิกากรณ์
41 คะแนน
หมายเลข 16   นาย บุญน้อม พรมนิกร
3,066 คะแนน
หมายเลข 18   นาง มยุรี ขุมหิรัญ
26 คะแนน
หมายเลข 36   นาย พิทักษ์ ทึนรส
19 คะแนน
หมายเลข 37   นาย ไพกิจ ภูกลาง
38 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ทรงกริช ปริปุณณะ
110 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย ศักดา คงเพชร
55,070 คะแนน
หมายเลข 2   นาย พลเสฏฐ์ พงศ์ฤทธิบาล
2,586 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ประมวล เภตรา
2,329 คะแนน
หมายเลข 12   นาย พชร พายุหะ
140 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สุทิน ลุยตัน
6,358 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สมวงศ์ ขุมหิรัญ
27 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว หนูนิล บุญผาลา
17 คะแนน
หมายเลข 37   นาย เลิศล้ำ จำปาทิพย์
35 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ธนทร อึ่งชื่น
110 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
70,838 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ดฤทธิ์ บุศเนตร
1,585 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สืบพงษ์ พนมเขต
3,824 คะแนน
หมายเลข 11   นาย พิทยา ไชยชนะ
141 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ราชศักดิ์ สมีแจ้ง
467 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สายันต์ อินสอน
4,256 คะแนน
หมายเลข 18   นาย เดชอนันต์ ญาตินิยม
27 คะแนน
หมายเลข 34   นาย เชิดชัย มูลมณี
229 คะแนน
หมายเลข 39   นาย วาสนา จิณฤทธิ์
28 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น