วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 96.99 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น.

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 96.99 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.บุรีรัมย์
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 96.99 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,119,311 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 786,940 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20,341 บัตร
บัตรเสีย 46,254 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   พันตำรวจโท กิตติฤทธิ์ พูนสวัสดิ์
21,686 คะแนน
หมายเลข 10   นาย นภดล อังคสุภณ
10,106 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สนอง เทพอักษรณรงค์
46,853 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย กฤช อุปจันแพงวงศ์
20,424 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สุรศักดิ์ นาคดี
20,197 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ธีรวุฒิ ทับทิมหิน
2,977 คะแนน
หมายเลข 16   นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ
34,774 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย อาทิตย์ ยุทธเสรี
32,758 คะแนน
หมายเลข 10   นาย มนูญ มนูขจร
5,438 คะแนน
หมายเลข 14   นาย โตเกียว ศรีบาล
100 คะแนน
หมายเลข 16   นาย โสภณ ซารัมย์
44,010 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย
95 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย สราวุฒิ แหวนมุกข์
28,251 คะแนน
หมายเลข 10   นาย นพรัตน์ ฉิมรัมย์
4,771 คะแนน
หมายเลข 16   นาง อารีญาภรณ์ ซารัมย์
50,788 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ปริวัชร มณีเติม
109 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   พันตำรวจเอก อุดร ชาญนุวงศ์
26,505 คะแนน
หมายเลข 9   นาย พรพิพัฒน์ หลอมประโคน
251 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
6,310 คะแนน
หมายเลข 16   นาย มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
36,982 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วีรชัช สายดวง
33 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย พรชัย ศรีสุริยันโยธิน
41,767 คะแนน
หมายเลข 10   นาย นาคินทร์ ปิ่นศิริ
4,859 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ไตรเทพ งามกมล
39,799 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ชัยพิบูล ไชยชาติ
30 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ไตรสิทธิ์ เตียประสิทธิ์
61 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย หนูแดง วรรณกางซ้าย
43,751 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ภุชงค์ เลาหศิริวงศ์
5,808 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประกิจ พลเดช
31,484 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย ขจรธน จุดโต
27,413 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมนึก เฮงวาณิชย์
18,557 คะแนน
หมายเลข 7   นาย เดช แผนกระโทก
62 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สันติ โรจน์สุกิจ
4,126 คะแนน
หมายเลข 16   นาย รุ่งโรจน์ ทองศรี
30,045 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   นาย จำรัส เวียงสงค์
25,585 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ภูมิสิทธิ์ มาประจง
15,667 คะแนน
หมายเลข 16   นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี
35,222 คะแนน
หมายเลข 34   นาย อธิวัฒน์ บุญชาติ
126 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น