วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชลบุรี แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น.

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชลบุรี  แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.04 น.

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชลบุรี แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 97.29 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ชลบุรี
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 97.29 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 958,793 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 706,601 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 44,913 บัตร
บัตรเสีย 37,438 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย สง่า ธนสงวนวงศ์
17,518 คะแนน
หมายเลข 2   นาง รภัสรดา เกตุมนตรี
155 คะแนน
หมายเลข 6   นาย สุชาติ ชมกลิ่น
33,748 คะแนน
หมายเลข 10   พลตำรวจตรี วีระ อนันตกูล
29,742 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ศุภโชติ ทวิวัฒน์
550 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วิชาญ จิระเวชบวรกิจ
46 คะแนน
หมายเลข 20   นาย กิจ ไกรทิพย์บดี
117 คะแนน
หมายเลข 21   นาย กวี กมลวัชย์
221 คะแนน
หมายเลข 26   นาย ปัณณพัฒน์ นิธิสิริจรรยา
44 คะแนน
หมายเลข 36   นาย จักรพล วชิรเสวีกุล
59 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย มานิตย์ ภาวสุทธิ์
18,094 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธนรัช ประมงคล
535 คะแนน
หมายเลข 6   นาย อุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์
35,016 คะแนน
หมายเลข 10   นาย บรรจบ รุ่งโรจน์
32,674 คะแนน
หมายเลข 12   นาย เปล่งศักดิ์ ชาระ
470 คะแนน
หมายเลข 15   นางสาว ฐิติรัตน์ ฉลุมาศจารอุดม
24 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว นฤมล แซ่เตีย
23 คะแนน
หมายเลข 20   นาย ฐาปนา สุทธิธาทิพย์
93 คะแนน
หมายเลข 26   นาย ถนอม พิมพ์ใจชน
66 คะแนน
หมายเลข 36   จ่าสิบเอก กูณฑ์ จีนประชา
58 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย ประเสริฐ ศิวทัศน์
10,421 คะแนน
หมายเลข 2   นาง กมลวรรณ ทรงกลด
170 คะแนน
หมายเลข 6   นาย รณเทพ อนุวัฒน์
44,243 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ประมวล เอมเปีย
38,231 คะแนน
หมายเลข 12   นาย คณิศร กิตติกรปรีดา
121 คะแนน
หมายเลข 15   นางสาว อรกัญญา กมลภัทร์
40 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ภักดี อินทร์อุดม
332 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เฉลิมเกียรติ ศรีชื่น
45 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย จิรวุฒิ สิงห์โตทอง
30,323 คะแนน
หมายเลข 2   นาง ณัฐดาพรรณ นันทตันติพัฒน์
236 คะแนน
หมายเลข 6   นาย สัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์
4,344 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
49,924 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สมชาย สกลดิลก
252 คะแนน
หมายเลข 21   นาย อรรถเวทย์ ชยางศุ
87 คะแนน
หมายเลข 36   นาง อนัญพร พ่วงพลี
31 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย ชัยศิริมงคล พิริยะภาพสกุล
17,820 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ณัชพล แก่นนาคำ
114 คะแนน
หมายเลข 6   นาย พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
36,160 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
25,431 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สุศิษฏ์ เปรมแหวว
838 คะแนน
หมายเลข 15   นาย พงศ์กิตศ สำเร็จกิจสกุล
25 คะแนน
หมายเลข 21   นาย มั่นเศรษฐ์ ไตรชลาสินธุ์
263 คะแนน
หมายเลข 26   นาย อภิชาติ ประพันธ์
35 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ภาสกร ธีระวัฒน์เดชา
29 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นางสาว นิชนันท์ วังคะฮาตธัญญกิจ
20,060 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ประสงค์ ติยะปัญจนิตย์
175 คะแนน
หมายเลข 6   นาง สุกุมล คุณปลื้ม
32,567 คะแนน
หมายเลข 10   นาย จักกฤช ไกรมาตย์
14,490 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ประจักษ์ เปรมแหวว
440 คะแนน
หมายเลข 21   นาง ณัฐนันท์ รัตนพิไชย
268 คะแนน
หมายเลข 36   นาง ณัฐวัณณ์ เหลี่ยมเพชร
26 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย อดิศร ผลลูกอินทร์
18,538 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สุไอนี เพียรดี
271 คะแนน
หมายเลข 6   นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
23,983 คะแนน
หมายเลข 10   นาง พจนารถ แก้วผลึก
13,208 คะแนน
หมายเลข 12   นาย กันตพจน์ ราษฎร์เจริญดี
196 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ทองสุข ทองนาค
260 คะแนน
หมายเลข 26   นาย นิมิต ไมตรีวงศ์
61 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง
25,268 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธนทร บูรณศิลปิน
181 คะแนน
หมายเลข 6   นาวาเอก วิโรจน์ วังแก้วหิรัญ
21,184 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ไมตรี สอยเหลือง
15,900 คะแนน
หมายเลข 12   พลเรือตรีหญิง ดารา บุรสิกพงศ์ ร.น.
1,800 คะแนน
หมายเลข 21   นาวาโท สุทัศน์ วงศ์ปรีดี
866 คะแนน
หมายเลข 26   นางสาว เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์
92 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์
51 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น