วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดศรีสะเกษ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.36 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.97 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดศรีสะเกษ  แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.36 น.

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.36 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.97 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ศรีสะเกษ
Last Update by EGA: July 3, 2011, 9:36 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.97 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,047,602 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 700,524 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,681 บัตร
บัตรเสีย 41,462 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย ธเนศ เครือรัตน์
42,876 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมเกียรติ ไตรสรณปัญญา
9,286 คะแนน
หมายเลข 17   นาย อาลีคาน ตายูเคน
202 คะแนน
หมายเลข 18   นาย มั่นแม่น กะการดี
56 คะแนน
หมายเลข 21   นาย มานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ
32,812 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว ศรีรัฏน์ ช่างเพ็ชร์
324 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
68,124 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วิชาญ นามวิชา
5,796 คะแนน
หมายเลข 18   นาง ใบเพียร ชาวหินฟ้า
154 คะแนน
หมายเลข 26   นาย พิทยา บุญเฉลียว
8,740 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สุจินต์สะพัด ศิริบูรณ์
128 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เพ็ชร โยธา
92 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย ณรงสิทธิ์ เครือรัตน์
18,426 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ
21,232 คะแนน
หมายเลข 10   นาย กิติศักดิ์ พ้นภัย
1,027 คะแนน
หมายเลข 16   นาง อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์
22,050 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ขวัญดิน สิงห์คำ
29 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
60,589 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ณรงค์ ระฆังทอง
6,313 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว พัฒนา โกยรัมย์
147 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว บุษยามาศ จำปาเต็ม
86 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย ธีระ ไตรสรณกุล
56,506 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สวัสดิ์ โพธิสาร
4,836 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ปรีชา สมนึก
147 คะแนน
หมายเลข 21   นาย อมรเทพ สมหมาย
20,526 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์
50,055 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ทองดี ไชยโพธิ์
29,259 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ธีรพงศ์ ไตรสรณปัญญา
2,079 คะแนน
หมายเลข 18   นาย มิตรชา สมนึก
59 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย มานพ จรัสดำรงนิตย์
46,133 คะแนน
หมายเลข 10   นาย จันทร์ทา เทวา
1,450 คะแนน
หมายเลข 16   นาย วรศักดิ์ ตั้งพูนผลสวัสดิ์
35,118 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วิทยา ก้อนสุวรรณ์
348 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว จิรวดี จึงวรานนท์
34 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย ปวีณ แซ่จึง
75,646 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เกรียงศักดิ์ วิริยาพากร
4,215 คะแนน
หมายเลข 16   นาย วีระชัย จักรวรรณพร
6,123 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ฟ้าพุทธ ตะวันตระกูล
74 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ไชยยงค์ รัตนวัน
477 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น