วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เวลา 20.00 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เวลา 20.00 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เวลา 20.00 น.

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.กรุงเทพมหานคร
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 96.93 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 4,260,712 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,998,842 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 182,532 บัตร
บัตรเสีย 158,667 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์
20,416 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ประวิทย์ ติยะปัญจนิตย์
444 คะแนน
หมายเลข 10   นาง เจิมมาศ จึงเลิศศิริ
40,516 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ศิริ หวังบุญเกิด
2,321 คะแนน
หมายเลข 14   นาย บุญล้อม อิงคเวทย์
267 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ข้าพุทธ ขาวดารา
41 คะแนน
หมายเลข 33   นาง จุลดา รุ่งจิรโรจน์
92 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ชัยธนพล ศรีจิวังษา
28 คะแนน
หมายเลข 39   นาย วรา บัณฑุนาค
21 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   หม่อมหลวง ณัฎฐพล เทวกุล
26,639 คะแนน
หมายเลข 2   นาย มนตรี ฐิรโฆไท
332 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว อรอนงค์ กาญจนชุศักดิ์
51,489 คะแนน
หมายเลข 12   นาง อมริสา ตัณสถิตย์
2,305 คะแนน
หมายเลข 14   นาย วุฒิชัย พฤกธารา
331 คะแนน
หมายเลข 18   นาย หนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์
35 คะแนน
หมายเลข 20   นาย สัณฑดล มิตรานนท์
68 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ธรรมม์ชัย รุ่งจริโรจน์
262 คะแนน
หมายเลข 34   นาย จีราวัฒน์ ไชยเศรษฐ์
20 คะแนน
หมายเลข 39   นาย พัท บุญยศ
37 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
30,083 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อรัญ พันธุมจินดา
498 คะแนน
หมายเลข 10   หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล
47,626 คะแนน
หมายเลข 12   นาย จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน
1,715 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว ณิชาดา ภัทรธนจิระกุล
167 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ใบบุญ ชาติบุญนิยม
58 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วิรัช วีระสกุลรักษ์
77 คะแนน
หมายเลข 34   นาย จิตรกร เจนทัตถการกิจ
28 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย วรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
29,810 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เฟิม หงสนันทน์
728 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อนุชา บูรพชัยศรี
43,369 คะแนน
หมายเลข 12   พันตำรวจโทหญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
1,471 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สมพิศ ผอบเพ็ชร
337 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ประกายขวัญ ปัญญาพร
62 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วิบูลย์ วีระพงษ์ประดิษฐ์
136 คะแนน
หมายเลข 26   นาย เอกราช หวังนุช
332 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ทศพล บรรลือศิลป์
58 คะแนน
หมายเลข 39   นาย มนัส มิตรเจริญ
81 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นางสาว ลีลาวดี วัชโรบล
38,042 คะแนน
หมายเลข 2   นาย โสภณ ดำนุ้ย
407 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี
37,314 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ประจวบ อึ๊งภากรณ์
2,546 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ชาต ศรีสุดดี
130 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วิศิษฏ์ จิตตนุปัสน์
20 คะแนน
หมายเลข 21   นาง ศิริลักษณ์ นิลพัฒ
120 คะแนน
หมายเลข 29   พันโท เจริญ นุชอุดม
52 คะแนน
หมายเลข 33   พันเอก วรากร ทุมพร
81 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วัชริทร์ รัตนนาม
28 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ศิวดล ศรีวัฒนะ
21 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย กวี ณ ลำปาง
45,693 คะแนน
หมายเลข 2   นาย กริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
387 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ธนา ชีรวินิจ
51,286 คะแนน
หมายเลข 12   นาย นเรนทร์ฤทธิ์ ไชยโย
2,205 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว มลฤดี สร้อยธรรมา
216 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สว่าง คุณานุรักษพงศ์
30 คะแนน
หมายเลข 21   นางสาว สุภารัตน์ ไตรทศพร
158 คะแนน
หมายเลข 23   ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ประทุมวัน
32 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง
62 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว สรารัตน์ เรืองศรี
26 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เกรียงศักดิ์ แสงประดับ
63 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นางสาว อนุตตมา อมรวิวัฒน์
32,636 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธเนสวร มหาธนินวงศ์
165 คะแนน
หมายเลข 4   นาย เอกสิทธิ์ หมวดทอง
321 คะแนน
หมายเลข 10   นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
37,801 คะแนน
หมายเลข 12   นาง วัจนา สุทัศนื ณ อยุธยา
1,761 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ไพฑูรย์ เครือนาค
139 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
44 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุชาติ นันทนานิมิตกุล
96 คะแนน
หมายเลข 33   นาย กฤษฎา พรหมพิพัฒน์พร
46 คะแนน
หมายเลข 34   นาง มาลีรัฎฐ์ เอี้ยวสกุล
34 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สกาว เรือนจันทร์
35 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย สิงห์ทอง บัวชุม
34,918 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
236 คะแนน
หมายเลข 9   ว่าที่ร้อยโท เกียรติสณ พุสดี
1,230 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สรรเสริญ สมะลาภา
37,624 คะแนน
หมายเลข 12   นาย บุญอนันต์ เปี่ยมพงศ์สานต์
2,510 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สุภาพ ศรีชัย
197 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ตะวันธรรม ขำทิพย์พาที
60 คะแนน
หมายเลข 23   นาง พรรณี บุญมา
20 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ชะฎา ทุยไธสง
89 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   นางสาว วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
37,600 คะแนน
หมายเลข 2   พันตรี อภิรักษ์ อารีย์มิตร
198 คะแนน
หมายเลข 4   ร้อยตำรวจตรี เสน์ห ชัยทร
573 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
41,671 คะแนน
หมายเลข 12   ร้อยเอกหม่อมหลว เกียรติเกษม เกษมสันต์
2,644 คะแนน
หมายเลข 14   นาย อภิชาติ รัตรสาร
192 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว จันทร์แรม อัมรินทร์
50 คะแนน
หมายเลข 20   นาย ภาษกร เตชะสุรังกูล
54 คะแนน
หมายเลข 21   นางสาว ฉวีวรรณ พงษ์ศิลา
110 คะแนน
หมายเลข 33   นาย จรัส สุพร
44 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ดามพ์ เผด็จดัสกร
74 คะแนน
หมายเลข 36   นาง ภันณี ธกูลสวัสดิ์
26 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10
หมายเลข 1   นาย เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ
30,626 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อรรถพล วงศ์รัตน์
152 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชื่นชอบ คงอุดม
32,280 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สมบัติ เปี่ยมบริบูรณ์
1,906 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว อุมาพร อ่อนสุภาพ
183 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ใจแก้ว อโศกตระกูล
81 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ผดุงสิน ศรีไชโย
22 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 11
หมายเลข 1   นาย สุรชาติ เทียงทอง
27,424 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว เยาวภา บุรพลชัย
731 คะแนน
หมายเลข 4   นาย ชายสิทธิ์ คำเทศ
22 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สกลธี ภัททิยกุล
24,689 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สิระ เจนจาคะ
2,385 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ศักดินนท์ พุ่มคชา
208 คะแนน
หมายเลข 16   นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี
13,820 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว สวยใส ชาวหินฟ้า
29 คะแนน
หมายเลข 34   นาง อุษณีย์ กกไธสง
4 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว ประภารัตน์ พิริยะอนันตกุล
18 คะแนน
หมายเลข 39   นาย รัชฎาภรณ์ ศรีลาเลิศ
15 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 12
หมายเลข 1   นาย การุณ โหสกุล
35,184 คะแนน
หมายเลข 2   นาย นิรุติ จิตชัย
79 คะแนน
หมายเลข 10   นาย แทนคุณ จิตต์อิสระ
27,936 คะแนน
หมายเลข 12   ร้อยเอก ชมพล ยูสานนท์
916 คะแนน
หมายเลข 14   นาวาเอก ประจักษ์ วังกานนท์
107 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว เบ็ญจวรรณ เจริญวงษ์
29 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ภูมิพัฒน์ กาลกิจ
61 คะแนน
หมายเลข 26   นาย พฤกพงษ์ เปรมศิริ
609 คะแนน
หมายเลข 34   นาง วัชรินทร์ เรืองศรี
16 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ธวัชชัย ด้วงแดงโชติ
9 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 13
หมายเลข 1   นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
50,804 คะแนน
หมายเลข 2   นาวาอากาศตรี ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
1,581 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ก้องศักดิ์ ยอดมณี
32,904 คะแนน
หมายเลข 12   นาวาอากาศโท รวยลาภ เอี่ยมทอง
2,181 คะแนน
หมายเลข 13   นางสาว บงกฏ เจริญเธียร
154 คะแนน
หมายเลข 14   พลโท ดนัย เงินโสภา
140 คะแนน
หมายเลข 18   นาย หนึ่งหล้า ลิ้นป่าโลกีย์
21 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เอกภพ เหล่าลาภะ
80 คะแนน
หมายเลข 26   นาย วัชรินทร์ อนันต์หน่อ
114 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วิระพจน์ รัตนพันธ์
59 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว นิรชา ระย้า
20 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 14
หมายเลข 1   นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง
49,836 คะแนน
หมายเลข 2   นาง กรพินธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
576 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วิทเยนทร์ มุตตามระ
42,112 คะแนน
หมายเลข 12   นาย พจน์ อู่ธนา
3,204 คะแนน
หมายเลข 14   นาย คมปภัต สันทัด
278 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สมบูรณ์ สุขสวัสดิ์
28 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เฉลิมศักดิ์ เอกสุธานี
45 คะแนน
หมายเลข 39   นางสาว อภิญรัตน์ วัฒนะพัทธ์
30 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 15
หมายเลข 1   นาย ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ
32,005 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ศิโรตม์ มโนพัฒนะ
141 คะแนน
หมายเลข 9   นาย ภูโมกข์ นุ่นจันทร์
83 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ณัฎฐ์ บรรทัดฐาน
35,980 คะแนน
หมายเลข 11   นาง คนึงนิจ คคนัมพรคงคา
65 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ
2,209 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ชิษณุพงศ์ รัตนพันธ์
334 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ยลศิริ ดำช่วย
28 คะแนน
หมายเลข 20   ว่าที่ร้อยตรี นพดล เดชาฤทธิ์
37 คะแนน
หมายเลข 28   นาย ชัยฤกษ์ กลางพิมาย
8 คะแนน
หมายเลข 33   นาย อำนวย โกวิทธรรมกรณ์
63 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ณรงค์ รื่นพิทักษ์
15 คะแนน
หมายเลข 36   นาง วิภาวี ทองพิทักษ์
17 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 16
หมายเลข 1   นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
45,433 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ไมตรี คำพันธุ์
330 คะแนน
หมายเลข 10   นาย พนิช วิกิตเศรษฐ์
43,614 คะแนน
หมายเลข 12   นาย อัคคชา พรหมสูตร
1,720 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สันติ วิชัยพล
203 คะแนน
หมายเลข 18   เรือตรี แซมดิน เลิศบุศย์ ร.น.
75 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุรทัศน์ คัชมาตย์
97 คะแนน
หมายเลข 23   หม่อมหลวง สมชาย เกษมสันต์
18 คะแนน
หมายเลข 33   นาย สุทัศน์ แก่นสุวรรณ
37 คะแนน
หมายเลข 34   นาย อับดุลณฮากีม ยีตา
20 คะแนน
หมายเลข 36   นาย วิทวัท ชุลสนะเสรี
62 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 17
หมายเลข 1   นาย วิชาญ มีนชัยนันท์
40,522 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ยศพงศ์ นาทันรีบ
96 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ
37,715 คะแนน
หมายเลข 12   นาย วิโรจะโน ชูชาติประเสริฐผล
1,341 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ยุทธนา ช่วงมณี
133 คะแนน
หมายเลข 17   นาย บำรุง จิตติชาญชัย
1 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
25 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุรชัย นิวาสพันธุ์
82 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ศุภกร ภูมิพันธ์
17 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว กนกวรรร สุทธิประภา
38 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 18
หมายเลข 1   นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
28,198 คะแนน
หมายเลข 2   พลตำรวจตรี ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
343 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมัย เจริญช่าง
26,947 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธนัช กรองกันภัย
1,116 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สุภิญโญ กลิ่นสังข์
100 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ดอกบัวน้อย นาวาบุญนิยม
26 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เอกฤทธิ์ เจียกขจร
73 คะแนน
หมายเลข 23   นางสาว ปวภัสส์ วัชโรฐิติกรณ์
50 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สงวนศักดิ์ ยูฮันเงาะ
32 คะแนน
หมายเลข 36   นาย บุญเรือง ศิลาธุลี
16 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 19
หมายเลข 1   นาย ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
36,471 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สุรยุทธ ศิริขันธ์
142 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วสันต์ มีวงษ์
32,366 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ดิเรก สุมาลยศักดิ์
774 คะแนน
หมายเลข 14   นาง กวิตา สุขโข
103 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว รัชณี ศรีเกิด
45 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ธีระพล แก้วบรรดาล
1 คะแนน
หมายเลข 33   นาย เกษม ทรัพย์เจริญ
44 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ศรัณย์กรณ์ จักษุจินดา
15 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ไพศาล ศรีจันทร์
76 คะแนน
หมายเลข 39   นาย เพทาย และมิตร
55 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 20
หมายเลข 1   นางสาว ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
44,773 คะแนน
หมายเลข 2   นาง กฤษณา ธารีฉัตร
153 คะแนน
หมายเลข 10   นาง สลวยเลิศ กิมสูนจันทร์
26,203 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สง่า ยงเกียรติพานิช
2,834 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว เปรมฤดี พิธพรชัยกุล
124 คะแนน
หมายเลข 18   นาย เพ็ญพร กรุณามิตร
41 คะแนน
หมายเลข 26   นาย ประสาน ผาแดงจงเจิรญ
468 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สมศักดิ ภมรเรวดี
14 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สุริยา แก้วผูกนาค
54 คะแนน
หมายเลข 39   นาย อ๊อด บุญพา
47 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 21
หมายเลข 1   นาย เอกพจน์ วงศ์อารยะ
27,288 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธิบดี เยาวมาลี
206 คะแนน
หมายเลข 10   นาง นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
35,209 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สุภาพ ทองรัตน์
1,771 คะแนน
หมายเลข 14   นาย อนุสรณ์ สถาพร
109 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว เกร็ดดิน อโศกตระกูล
26 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ศักดิ์ สุวรรณกูฏ
22 คะแนน
หมายเลข 36   นาง จันทรรัตน์ พันธุ์ชัชวาล
38 คะแนน
หมายเลข 39   นางสาว ปัทมพร ขุนทอง
79 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 22
หมายเลข 1   นาย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
41,493 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธานี สาครสินธุ์
258 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สามารถ มะลูลีม
53,411 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธันวา ไกรฤกษ์
2,350 คะแนน
หมายเลข 14   นาย บุญรอด แก่นจันทร์
190 คะแนน
หมายเลข 18   นาง วรรณรีย์ วรรธนรียชาติ
43 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ธำรงสิน เจียรตระกูล
70 คะแนน
หมายเลข 34   นาย อุทัย นามวงศ์
29 คะแนน
หมายเลข 36   นาย อธินาถ ศิริเมฆา
46 คะแนน
หมายเลข 39   นาย สุรพรชัย คงบุญช่วย
45 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 23
หมายเลข 1   นาย วัฒนา เซ่งไพเราะ
39,255 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เอก กฤชวงศ์สนิท
185 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
47,217 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ชัยวัฒน์ อ่ำสกุล
2,584 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สุพล ค้าพลอยดี
252 คะแนน
หมายเลข 17   ดาบตำรวจ ฉลอง เกตุแก้ว
113 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ฟ่องฟ้า ศรีวรพรกุล
53 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ภูวเดช ไวทยกุล
146 คะแนน
หมายเลข 33   นางสาว จิรัชฌา สุวรรณกูฎ
279 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว ณ้ฏชานันท์ อัศวจิตตานนท์
52 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 24
หมายเลข 1   นาย เอนก หุตังคบดี
35,157 คะแนน
หมายเลข 2   นาง ศิริลักษณ์ จัตตารีส์
189 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุรันต์ จันทร์พิทักษ์
43,760 คะแนน
หมายเลข 12   นาย บุญฤทธิ์ ขวัญชุม
1,472 คะแนน
หมายเลข 14   นาย จิรชาญ ศรีตะปัญญะ
213 คะแนน
หมายเลข 18   นาย แรงผา จำปี
64 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 25
หมายเลข 1   นาย สุวัฒน์ ม่วงศิริ
38,306 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ชัชพรรษ อภิเอกปฐม
574 คะแนน
หมายเลข 10   นาง นันทพร วีรกุลสุนทร
43,929 คะแนน
หมายเลข 12   นาย พิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ
1,658 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว ชลธิชา สนองณรงค์
155 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วรเทพ กำภูพงษ์
34 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วีระวัตน์ วีระพงษ์
73 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 26
หมายเลข 1   นางสาว นพสรัญ วรรณศิริกุล
45,049 คะแนน
หมายเลข 2   ร้อยเอก ชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์
250 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
46,914 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์
2,489 คะแนน
หมายเลข 14   นาย เชาวรัตน์ สุขขจร
273 คะแนน
หมายเลข 17   นาย ชูชาติ พิมพ์กา
83 คะแนน
หมายเลข 18   นาย อุทัย กิติธรรมคุณ
27 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุรศักดิ์ กิติรัตนสุกล
130 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ศิวาวิทย์ สำเร็จผล
163 คะแนน
หมายเลข 36   นาง ปัญญินท์ หอจันทึก
40 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 27
หมายเลข 1   นาย พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
33,505 คะแนน
หมายเลข 2   นาย กำชัย สังข์ประไพ
193 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สากล ม่วงศิริ
38,171 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ณัฐวัฒน์ พัชรพรนุกูล
1,471 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ประพันธ์ หารไชย
123 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ผาเพียร อุดมยิ่งเจริญ
23 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว ณัฏชนกานต์ อัศวจิตตานนท์
11 คะแนน
หมายเลข 39   นางสาว พัชรธร วงศ์จันทร์
22 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 28
หมายเลข 1   นาย วัน อยู่บำรุง
40,588 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ยุทธนา โตอาจ
315 คะแนน
หมายเลข 10   พันตำรวจเอก สามารถ ม่วงศิริ
41,806 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สมบูรณ์ บุญญาภิรมย์
2,085 คะแนน
หมายเลข 14   นางสาว ดวงพร ภัทรเปรมเจริญ
156 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ใจเด็จ ชาวหินฟ้า
17 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว กันต์ภวัต พันธุ์ชัชวาลกิจ
27 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 29
หมายเลข 1   นาย แสวง ฤกษ์จรัล
34,708 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว บุณณดา สุปิยพันธุ์
1,004 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์
37,793 คะแนน
หมายเลข 12   นาย อนิรุทธ คัมภ์ทวี
1,802 คะแนน
หมายเลข 14   นาย เกษมสุข สุขสละ
190 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สาธิต ไทยทัตกุล
51 คะแนน
หมายเลข 36   นาย อาจพบ เนียมนาค
0 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 30
หมายเลข 1   นางสาว สุณิสา เลิศภควัต
43,721 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วรชาย สูตรสุคนธ์
494 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อรอนงค์ คล้ายนก
47,904 คะแนน
หมายเลข 12   นาย พรเทพ จันทรนิภ
2,078 คะแนน
หมายเลข 14   นาย พรเทพ สุรเลิศศกุล
159 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ธนกฤต พรรษาสกุล
20 คะแนน
หมายเลข 21   นาง อนุณี ซื่อภักดี
99 คะแนน
หมายเลข 33   พลตรี เจริญ สุดโสภา
105 คะแนน
หมายเลข 36   ว่าที่ร้อยตรี เฟื่องฤทธิ์ อัศวจิตตานนท์
22 คะแนน
หมายเลข 39   นาย โกศล หกสุวรรณ
74 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 31
หมายเลข 1   นาย มานะ ดงวุฒิปัญญา
46,616 คะแนน
หมายเลข 2   นาย รุจ แสนโกศิก
1,259 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์
49,209 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สุรพล เมฆะอำนวยชัย
2,395 คะแนน
หมายเลข 14   นาย บัณฑิต อ่อนอำไพ
166 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว น้อมขวัญ ปัฐยาวัต
79 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สุรพัศ ตั้งเขาทอง
33 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ภูวรุตม์ สุขกมล
37 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 32
หมายเลข 1   นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
40,947 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว สมนา ติยะปัญจนิตย์
164 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชนินทร์ รุ่งแสง
43,213 คะแนน
หมายเลข 12   นาย กฤษณ์ สุริยผล
2,617 คะแนน
หมายเลข 14   นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ
218 คะแนน
หมายเลข 18   นาง วัชรินทร์ ธนโภค
249 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ไพทูล พึ่งโสภา
126 คะแนน
หมายเลข 33   นางสาว กองแก้ว สุรเสียง
88 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 33
หมายเลข 1   นาย พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
32,214 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วิศรุต สุวรรณปรีชา
363 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว รัชดา ธนาดิเรก
36,314 คะแนน
หมายเลข 12   นางสาว พรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร
1,970 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ธนกร ผาสุก
190 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ลมระริน นาคเครือ
58 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สุรพล หุนสวัสดิ์
147 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ก่อเกียรติ ขันทอง
70 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น