วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.48 น.

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.48 น.

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.48 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.96 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.สมุทรปราการ
Last Update by EGA: July 3, 2011, 9:48 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.96 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 879,518 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 617,727 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 28,093 บัตร
บัตรเสีย 33,869 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาง อรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์
33,202 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว สุรารักษ์ สิริวัฒนานุสรณ์
664 คะแนน
หมายเลข 10   นาย จรูญ ยังประภากร
19,792 คะแนน
หมายเลข 17   นาย อนุชา ผิวผ่อง
78 คะแนน
หมายเลข 21   นาง บุญกรอง บุญศรี
294 คะแนน
หมายเลข 26   นาย อัครวัฒน์ อัศวเหม
23,121 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ปราโมทย์ ติเยาว์
278 คะแนน
หมายเลข 36   นางสาว อัญชิษฐา หลิ่มรักษา
124 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
37,871 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว นุชฎา เขียวพันธุ์
384 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว สรชา วีรชาติวัฒนา
32,108 คะแนน
หมายเลข 17   นาย กรธวัช พรมกุล
75 คะแนน
หมายเลข 21   นาย พลชัย เชื้อเหรียญทอง
175 คะแนน
หมายเลข 36   นาย พนล ฉัตรเบ็ญจรงค์
107 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาง อนุสรา ยังตรง
30,259 คะแนน
หมายเลข 2   นาง เตือนใจ ถิรคุณาพันธ์
210 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชินโชติ แสงสังข์
24,545 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ภักติชาติ ลิมปิชาติ
999 คะแนน
หมายเลข 17   นาย นภา วันดี
91 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย วรชัย เหมะ
44,202 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว พิมลศิริ ปัถวี
721 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ
30,730 คะแนน
หมายเลข 16   นาย จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์
12,004 คะแนน
หมายเลข 17   นาย ทศพล ศรีคูณ
132 คะแนน
หมายเลข 21   นาย มนัส โกศล
808 คะแนน
หมายเลข 36   นาง วรภัทร์ ชมเมือง
115 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาง สลิลทิพย์ สุขวัฒน์
39,548 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อานนท์ วงษ์หิรัญวานิช
175 คะแนน
หมายเลข 10   พันตำรวจโท ประเมศฐ์ มหาศิรธนโรจน์
18,690 คะแนน
หมายเลข 16   นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
28,260 คะแนน
หมายเลข 17   นาย บรรชา ประสิทธิ์สันต์
70 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ใจจริง ชาวหินฟ้า
73 คะแนน
หมายเลข 36   นาย วีระชาย ช.ชมเมือง
108 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาง นฤมล ธารดำรงค์
28,799 คะแนน
หมายเลข 2   นาง สุภา เม่นมิ่ง
10,011 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว ชุติวรรณ ศรีวรวัตร์
11,001 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ณัฏฐ์ วัลลิโภดม
202 คะแนน
หมายเลข 16   นางสาว เรวดี รัศมิทัต
30,776 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย ประชา ประสพดี
45,678 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว กัญญ์ลภัส ก๋งอุบล
314 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมยศ ประกอบผล
18,367 คะแนน
หมายเลข 26   นาย พูลผล อัศวเหม
20,040 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น