วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 18.16 น.

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา  แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 18.16 น.

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา  แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 18.16 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 80.99 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ฉะเชิงเทรา
Last Update by EGA: July 3, 2011, 6:16 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 80.99 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 503,648 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 374,024 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,886 บัตร
บัตรเสีย 19,046 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาง ฐิติมา ฉายแสง
27,679 คะแนน
หมายเลข 10   นาย บุญเลิศ ไพรินทร์
32,647 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สัมพันธ์ ไตรติลานันท์
296 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย สมชัย อัศวชัยโสภณ
40,446 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ธวัชชัย เทพสุภา
199 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชาลี เจริญสุข
16,184 คะแนน
หมายเลข 14   นาย เฉลิมชัย ตันเจริญ
644 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ณัชพล ตันเจริญ
26,769 คะแนน
หมายเลข 23   นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขเจริญ
169 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย รส มะลิผล
38,746 คะแนน
หมายเลข 2   นาง ปราณี สมประเสริฐ
67 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สายัณห์ เกตุประยูร
11,599 คะแนน
หมายเลข 16   นาย พิเชษฐ์ ตันเจริญ
28,132 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ธงไท ขันธนเดช
97 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย วุฒิพงศ์ ฉายแสง
34,054 คะแนน
หมายเลข 10   พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ
56,274 คะแนน
หมายเลข 14   นาย วีรพันธ์ หัตถโชติ
166 คะแนน
หมายเลข 16   นาย จักรวาล ท้วมเจริญ
1,147 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น