วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชัยภูมิ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.12 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.85 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชัยภูมิ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.12 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.85 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.12 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.85 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ชัยภูมิ
Last Update by EGA: July 3, 2011, 9:12 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.85 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 845,454 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 584,548 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,017 บัตร
บัตรเสีย 28,993 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
36,085 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สากล มาชัยภูมิ
3,414 คะแนน
หมายเลข 16   นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
39,112 คะแนน
หมายเลข 18   นาง จันทร์ฟอง ดิเรกศรี
94 คะแนน
หมายเลข 22   นาย จวง สิมมาวงษ์
187 คะแนน
หมายเลข 34   นาย กฤตลักษณ์ ศรีรักษ์
55 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย มานะ โลหะวณิชย์
50,283 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมชาย จริยานันทกุล
9,741 คะแนน
หมายเลข 10   นาง ศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์
2,810 คะแนน
หมายเลข 12   นาย พสิษฐ์ คำชัย
169 คะแนน
หมายเลข 15   นาย ทักษิณ แท้ไธสงค์
84 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ราชัน วรรณจงคำ
2,856 คะแนน
หมายเลข 18   นาง หนูบาย งามผ่อง
53 คะแนน
หมายเลข 34   นาย โชคชัย ดีนนทะชัย
17 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นางสาว ปาริชาติ ชาลีเครือ
45,074 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ศักดา สถิตย์ธรรม
8,311 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อิสระพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
4,764 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธีระพงศ์ เสริมเจนไชย
314 คะแนน
หมายเลข 16   นาย เชิงชายติณณ์ ชาลีรินทร์
17,708 คะแนน
หมายเลข 21   นาย อาคม หาญนอก
9,407 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ภัทรพร เอื้อศิรินวกุล
30 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย อนันต์ ลิมปคุปตถาวร
46,007 คะแนน
หมายเลข 10   นาย พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
33,067 คะแนน
หมายเลข 15   นาย ธนภัทร ธุระพันธ์
131 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ดาวตะวัน ประยูรสิงห์
41 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ถาวร ประครองญาติ
60 คะแนน
หมายเลข 39   นาย นิพนธ์ ศิลปอนันต์
35 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย เจริญ จรรย์โกมล
36,613 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมาน สุธรรมาภิวัฒน์
13,252 คะแนน
หมายเลข 10   ร้อยตำรวจตรี ชัชวาลย์ ดลประสิทธิ์
2,821 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว งามใบตอง นิลมณี
43 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์
10,607 คะแนน
หมายเลข 26   นาย ศรวัฒน์ ฦาชา
4,563 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
40,084 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ปรัชญา หนูจันทร์
2,086 คะแนน
หมายเลข 16   นาย พีระพล ติ้วสุวรรณ
14,417 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ประยูร สุนทริยานนท์
569 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
20,241 คะแนน
หมายเลข 26   ร้อยตรี วัฒนา แก้วศิริ
8,808 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
68,292 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อาคม เลิศวาณิชย์กุล
3,911 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เสถียร เที่ยงตรง
5,881 คะแนน
หมายเลข 18   นาย แผนผา คงนาวัง
140 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น