วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดอุบลราชธานี แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.18 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดอุบลราชธานี  แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.18 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.18 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 92.18 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,293,453 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 910,889 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,184 บัตร
บัตรเสีย 43,051 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันต์
30,998 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อดุลย์ นิลเปรม
21,390 คะแนน
หมายเลข 4   นาย ไพศาล อัครรัตนดิลก
106 คะแนน
หมายเลข 8   นาง นัฐนันท์ ภูเดชเรืองทรัพย์
60 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วิทวัส พันธ์นิกุล
21,577 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ซึ้งดิน หลักเขต
46 คะแนน
หมายเลข 20   นาย บุญเทียม แก้วทองคำ
64 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วิศวะ ศรีโอษฐ์
24 คะแนน
หมายเลข 36   นาง มณฑาดา ศิริศรี
29 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย สมบัติ รัตโน
39,646 คะแนน
หมายเลข 4   นาย อังกูร ไผ่แก้ว
229 คะแนน
หมายเลข 8   นาย สมหวัง อาภรณ์ศรี
38 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ศุภชัย ศรีหล้า
42,511 คะแนน
หมายเลข 16   นาย กฤตรัตนชัย ทองเรือง
3,329 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ฝั่งบุญ ชาวหินฟ้า
37 คะแนน
หมายเลข 34   นาย รัชภูมิ รัตโน
40 คะแนน
หมายเลข 36   นาย แสนชัย จิตเสนาะ
39 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย ณรงค์ชัย วีระกุล
37,017 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร
45,203 คะแนน
หมายเลข 16   นาย วิชัย ครองยุติ
1,290 คะแนน
หมายเลข 18   นาย กล้าธรรม มารยาท
44 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ศรีบู ขจรฟุ้ง
148 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย สุพล ฟองงาม
54,500 คะแนน
หมายเลข 4   นาย ชนายุส โพธิ์แก้ว
647 คะแนน
หมายเลข 7   นาย บุญมาก แสนเมือง
9 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เพิ่มศักดิ์ ศุภโกศล
13,134 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ดินงาม นาวาบุญนิยม
103 คะแนน
หมายเลข 20   นาย สุพงษ์ ผาธรรม
116 คะแนน
หมายเลข 21   นาย คุปโกเมน วิริยาภิรมย์
1,345 คะแนน
หมายเลข 34   นาย กันย์ดนัย ภูวพิชญ์ขจรกิจ
52 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย สุทธิชัย จรูญเนตร
36,718 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อุทัย ปลาทอง
7,141 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ดินเย็น ชาวหินฟ้า
80 คะแนน
หมายเลข 21   นาง สุจิตรา มาลีพัฒน์
34,641 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ดุสิต โสภิตะชา
1,485 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สันติ พูดเพราะ
39 คะแนน
หมายเลข 36   นาง ผล พลเขต
29 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย พิสิษฐ์ สันตพันธุ์
26,900 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อุดร ทองประเสริฐ
24,895 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วีระ รูปคม
19,788 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง
2,882 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สมพร เวียงแก้ว
36 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
30,891 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วิทยา จันทวีศิริรัตน์
30,515 คะแนน
หมายเลข 8   นาย ประยงค์ บุญรอด
207 คะแนน
หมายเลข 10   นาย โกมินทร์ พิมพ์จันทร์
7,832 คะแนน
หมายเลข 18   พันจ่าอากาศเอก หลักบุญ เต็มใจจน
16 คะแนน
หมายเลข 34   นาย จำเนียร จดจำ
12 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย บุญยังมั่น โสภาสาย
33,143 คะแนน
หมายเลข 8   นาย ประภาส กาหลง
175 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว บุณย์ธิดา สมชัย
43,998 คะแนน
หมายเลข 18   นาง ดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม
52 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เสกสรรค์ กอคูณ
842 คะแนน
หมายเลข 34   ว่าที่ร้อยตรี เกริก ส่งเสริม
51 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   นาย ปัญญา จินตะเวช
42,218 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สุชาติ ตันติวณิชชานนท์
22,558 คะแนน
หมายเลข 8   นาย บัวสอน สิงห์ทอง
222 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เรืองศรี ตรีราช
6,201 คะแนน
หมายเลข 18   นาย หนึ่งผา นาวาบุญนิยม
119 คะแนน
หมายเลข 33   นาย อุดม เฉลิมไธสง
250 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ดาวชัย จันทร์เปรียง
15 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10
หมายเลข 1   นาย สมคิด เชื้อคง
33,671 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ประจักษ์ แสงคำ
33,507 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ศักดา ไชยเสริฐ
3,173 คะแนน
หมายเลข 16   นาย กีรติพงศ์ เทียมสุวรรณ
2,383 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ดาวพร ชาวหินฟ้า
65 คะแนน
หมายเลข 21   นาง อุดร จินตะเวช
14,099 คะแนน
หมายเลข 34   นาย นิรันดร์ บรรประจง
67 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 11
หมายเลข 1   นาย ศราวุธ พิริยะกิจไพบูลย์
20,784 คะแนน
หมายเลข 4   นาย จีระชัย พวงพันธ์
203 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
21,952 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ไทเทิดธรรม สีสุวรรณ์
117 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ตุ่น จินตะเวช
23,664 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ราเชนทร์ ฉิมพลี
36 คะแนน
หมายเลข 36   นาย วุฒิชัย สาระพันธ์
22 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น