วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 18.10 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 80.85 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 18.10 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 80.85 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 18.10 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 80.85 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.พระนครศรีอยุธยา
Last Update by EGA: July 3, 2011, 6:10 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 80.85 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 590,830 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 434,105 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,215 บัตร
บัตรเสีย 27,023 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย สุรเชษฐ์ ชัยโกศล
26,865 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมบัติ ฆ้องวงศ์
242 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุทัศน์ อติโรจนสกุล
9,160 คะแนน
หมายเลข 19   นาง กุลวิณัณท์ ผิวแดง
197 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
28,573 คะแนน
หมายเลข 39   นาย เชาวน์วัศ หอมมณฑา
124 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย พ้อง ชีวานันท์
52,992 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมพร ชาเรณู
538 คะแนน
หมายเลข 4   นาย ศุภกิจ แสงทอง
419 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมบัติ ทัพประยูร
20,832 คะแนน
หมายเลข 19   นาย สมควร แพทย์สิทธิ
1,025 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ถวัลย์ อริยพฤกษ์
188 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
41,392 คะแนน
หมายเลข 2   นาย พุฒ เกิดพุฒเปี่ยม
252 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมบูรณ์ มีนาค
12,367 คะแนน
หมายเลข 19   นาย วิชา กลับเป็นสุข
445 คะแนน
หมายเลข 39   นาย อนันต์ นิลมณี
102 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย วิทยา บุรณศิริ
63,151 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ทศพร ผิวนวล
461 คะแนน
หมายเลข 9   นาง ศมภัส อินทรพยุง
889 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อดุลย์ ดาวเรือง
20,572 คะแนน
หมายเลข 19   นาง สมศรี สาระชาติ
529 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย องอาจ วชิรพงศ์
47,417 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมชาย สืบฤกษ์
266 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อุทัย ภู่เจริญ
9,522 คะแนน
หมายเลข 19   นาง กาญจน์มณี ทรัพย์พันธ์
205 คะแนน
หมายเลข 21   นาย นพพร วณิชวรพงศ์
29,427 คะแนน
หมายเลข 29   นาย ดนัยพล มิ่งขวัญ
249 คะแนน
หมายเลข 34   นาย พรศิวะ ธนโชติกิตติพงศ์
98 คะแนน
หมายเลข 36   นาง รมิดา สุดใจกลิ่น
32 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ชูศักดิ์ สิงหพันธุ์
82 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น