วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 94.43%

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี ส.ส. แบบแบ่งเขต

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดลพบุรี แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 94.43 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ลพบุรี
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 94.43 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 569,453 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 420,079 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,331 บัตร
บัตรเสีย 26,434 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย พิชัย เกียรติวินัยสกุล
32,411 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ดิเรก คำเจริญ
190 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว ผ่องศรี ธาราภูมิ
19,377 คะแนน
หมายเลข 16   นาย รังสรรค์ สละชีพ
30,823 คะแนน
หมายเลข 33   นาย สุพจน์ ห่อนาค
39 คะแนน
หมายเลข 34   นาวาอากาศโท ชูรัส ยิ่งสม
70 คะแนน
หมายเลข 39   นาย สุชาติ ม่วงสกุล
116 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย สุชาติ ลายน้ำเงิน
34,369 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เกรียงไกร ธาราภูมิ
7,056 คะแนน
หมายเลข 16   นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
69,655 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ชิตชนม์ ยิ่งสม
73 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย อำนวย คลังผา
59,533 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุรศักดิ์ ศรีแสงเอก
23,689 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย พหล วรปัญญา
38,289 คะแนน
หมายเลข 10   นาง สายชล มิตรานนท์
14,183 คะแนน
หมายเลข 16   นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
44,340 คะแนน
หมายเลข 19   นาย จรูญ เสมอจันทร์ทิพย์
776 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น