วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา ส.ส. แบบแบ่งเขต เวลา 21.48 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เวลา 21.48 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เวลา 21.48 น. ซึ่งผลการนับคะแนนโคราช ผ่านไปแล้วกว่า 90%

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา
Last Update by EGA: July 3, 2011, 9:48 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 90.91 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,920,526 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 1,395,379 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 48,046 บัตร
บัตรเสีย 71,957 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย สมโภชน์ ประสาทไทย
22,071 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
34,551 คะแนน
หมายเลข 3   นาย กิติภัทร์ อนันต์เมธากุล
521 คะแนน
หมายเลข 10   นาย การุณ ชุมรักษ์
13,275 คะแนน
หมายเลข 12   นาย เมธัส รอตภัย
723 คะแนน
หมายเลข 16   นาย บรรพต เชิดชัย
3,889 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ส่องฟ้า ศิริโชติ
83 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สุวัฒน์ชัย สวัสดี
94 คะแนน
หมายเลข 36   ว่าที่ร้อยโท ดุสิต ทนหมื่นไวย
62 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย สุธรรม พรสันเทียะ
23,160 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วัชรพล โตมรศักดิ์
45,110 คะแนน
หมายเลข 7   นางสาว จามร เหวสูงเนิน
558 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์
10,547 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประพิศ นวมโคกสูง
2,088 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว วรัทยา ธรรมรักษ์
330 คะแนน
หมายเลข 34   นาย พงษ์ภัทร์ สุวรรณธนามณี
26 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ประสิทธิ์ สุริโย
63 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาง ลินดา เชิดชัย
34,643 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข
45,956 คะแนน
หมายเลข 10   นาย จำนงค์ กันสำโรง
6,562 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ชัยธนา สันติชัยรัตน์
515 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สมุทร สงวนสิน
19 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ชูศักดิ์ คงมีสุข
32 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ
44,974 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว สุธาสินี ศิริโภคานนท์
11,001 คะแนน
หมายเลข 10   นาย จรัญ เสาวกุล
4,525 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ยงยศ เล็กกลาง
546 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
31,638 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว ปาลิดา อุไรธรากุล
15 คะแนน
หมายเลข 36   นาย แสวง ใยแก้ว
271 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย โกศล ปัทมะ
27,035 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วัชรา ณ วังขนาย
11,311 คะแนน
หมายเลข 4   นาย อภิสานตร์ บรรดาศักดิ์
71 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สิทธิชัย เจริญใจ
1,668 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ภูมิศาสตร์ บุญมา
95 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ภิรมย์ พลวิเศษ
13,582 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ประภาส บุตรประเสริฐ
55 คะแนน
หมายเลข 21   นาย บุญส่ง ภูศรีฤทธิ์
80 คะแนน
หมายเลข 26   นาย นาวี ศรีมุธศาสตร์
9,658 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ณัฐชะรัตภ์ ณัฐชลิตพงศ์
7 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย สุชาติ ภิญโญ
41,710 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
22,568 คะแนน
หมายเลข 10   นาย บุญเอื้อ ประถมพงษ์
4,787 คะแนน
หมายเลข 16   นาง อรทัย พลวิเศษ
22,082 คะแนน
หมายเลข 34   นาง วีร์สุดา สุวรรณธนามณี
27 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
39,814 คะแนน
หมายเลข 2   นาย พีรพร สุวรรณฉวี
20,433 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ธนชาติ พรรคเจริญ
2,176 คะแนน
หมายเลข 12   เรือเอก ศิริเกษ กุลประเสริฐ
75 คะแนน
หมายเลข 16   นาย นริศ เรืองธนานุรักษ์
3,241 คะแนน
หมายเลข 21   นาย คมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล
60 คะแนน
หมายเลข 26   นาย พงษ์พิช รุ่งเป้า
7,838 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ประเสริฐ ดำพรมพะเนาว์
42 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ประพัฒน์ ตีสะเมาะ
29 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
35,230 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์
29,648 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว ธีราภรณ์ กลางพิมาย
12,897 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา
111 คะแนน
หมายเลข 18   นาง สมพงษ์ มาพิมาย
90 คะแนน
หมายเลข 21   นาย จิรยุทธ บุญแต่ง
166 คะแนน
หมายเลข 26   นาย ธีรศักดิ์ ศิริรุ่งไพลิน
8,789 คะแนน
หมายเลข 34   นาง ชลิดา มังคละพิณโญ
43 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   นาย อภิชา เลิศพชรกมล
18,249 คะแนน
หมายเลข 2   นาย พลพรี สุวรรณฉวี
32,518 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ประดิษฐ์ เวียงสีมา
4,111 คะแนน
หมายเลข 14   นาย วัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ
446 คะแนน
หมายเลข 16   นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
29,568 คะแนน
หมายเลข 22   นาย เดชา โตธรรมเจริญ
39 คะแนน
หมายเลข 23   นาย ณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา
28 คะแนน
หมายเลข 26   นาย กฤษฎาง แถวโสภา
6,731 คะแนน
หมายเลข 34   พันตำรวจโท คมกฤษณ์ ลภนิษฐ์เสนีย์
57 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ณัฐพล แก้วขุนทด
80 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10
หมายเลข 1   นาย ซ้าย ผลกระโทก
36,131 คะแนน
หมายเลข 2   นาย กิตติยง ศรีพูนทอง
1,734 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมใจ มันกระโทก
7,671 คะแนน
หมายเลข 16   นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
41,935 คะแนน
หมายเลข 34   จ่าสิบตำรวจ ประเสริฐ มอญกระโทก
96 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เพทาย ปรุงโพธิ์
71 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 11
หมายเลข 1   นาย สัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
44,067 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ทรงเดช นครชัย
563 คะแนน
หมายเลข 10   นาง กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์
4,318 คะแนน
หมายเลข 16   นาง จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
36,929 คะแนน
หมายเลข 18   สิบเอก กมล พรหมมาก
133 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 12
หมายเลข 1   นาย ประทิน อภิชาติเสนีย์
7,426 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม
36,826 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สายัณห์ สำนักโนน
2,105 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ชาญชัย เจตนาดี
262 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประนอม โพธิ์คำ
40,383 คะแนน
หมายเลข 18   นาง วาสนา ทนายยอดกลาง
165 คะแนน
หมายเลข 34   พันตำรวจโท ชุมพล เพ็งศิริ
38 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 13
หมายเลข 1   นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
35,403 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อุทัย มิ่งขวัญ
906 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา
8,474 คะแนน
หมายเลข 15   นาย สนธยา ชะวาลา
254 คะแนน
หมายเลข 16   นาย มานิช จันทรวรากร
11,600 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว พัชรี ตุลามด์
426 คะแนน
หมายเลข 26   พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ
24,080 คะแนน
หมายเลข 34   นาย กฤษดา เพ็งศิริ
19 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 14
หมายเลข 1   นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
54,276 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สาธิต ด่านกุล
3,752 คะแนน
หมายเลข 10   นาย รังษี จีระมะกร
11,898 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประเสริฐ ตรงจันทึก
5,482 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว รุ่งกล้า ขวัญเพียรพุทธ
46 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว อาจาริยา อารยะรังษี
53 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 15
หมายเลข 1   นาย รชตะ ด่านกุล
35,653 คะแนน
หมายเลข 2   นาย บุญเลิศ ครุฑขุนทด
17,230 คะแนน
หมายเลข 10   นาง ดารา เกตกะโกมล
3,402 คะแนน
หมายเลข 16   นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
39,401 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ธนวัฒน์ ญาติสระน้อย
39 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น