วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.04 น.

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.04 น.

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.04 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.91 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.นนทบุรี
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:04 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.91 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 837,874 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 589,085 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36,979 บัตร
บัตรเสีย 32,411 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย นิทัศน์ ศรีนนท์
43,563 คะแนน
หมายเลข 2   นาง อุมาพร นิเวศบวรชัย
299 คะแนน
หมายเลข 4   สิบตำรวจโท สมชาย ศรีเย็น
104 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เฉลิมพล นิยมสินธุ์
38,823 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ธีชัช ศรีพันธวานุสรณ์
173 คะแนน
หมายเลข 22   นาง นวรัตน์ เนียมนคร
419 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ธีชัช แม้นบำเพ็ญ
114 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย อุดมเดช รัตนเสถียร
44,424 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ทศพล อมรพิชญปรัชญา
553 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา
41,577 คะแนน
หมายเลข 22   นาง ศุภลักษณ์ ศรอินทร์
1,065 คะแนน
หมายเลข 33   นางสาว เสาวนีย์ ปะตาทายัง
639 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาง วไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์
41,997 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ภัทรพิสิษฐ์ อนันตปรีชา
210 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วิทูร กรุณา
34,330 คะแนน
หมายเลข 16   นาย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
22,523 คะแนน
หมายเลข 36   นาง อนุโมทนา จันทร
181 คะแนน
หมายเลข 39   นาง รัตน์ฐานันตร์ ภัทรเมธาพร
160 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร
45,961 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เดชาวัฒน์ อินทรพิพัฒน์
266 คะแนน
หมายเลข 4   นาย ฐิติพันธ์ สิงหะคเชนทร์
121 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุชาติ บรรดาศักดิ์
43,728 คะแนน
หมายเลข 12   นาย เฉลิมพล สุมในพรหม
2,779 คะแนน
หมายเลข 22   นาย โฆษิต เสริมรัมย์
139 คะแนน
หมายเลข 28   นาย เกษม หลักทอง
67 คะแนน
หมายเลข 34   นาง อรทัย รัศมี
73 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ดุสิต กลับคล้าย
54 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
38,663 คะแนน
หมายเลข 2   นาง ธนิดา ธีระศานต์
322 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ทศพล เพ็งส้ม
32,948 คะแนน
หมายเลข 36   นาย อุดม หนูเผือก
256 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย ฉลอง เรี่ยวแรง
45,058 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อดิศัย ขันแก้ว
367 คะแนน
หมายเลข 4   นาย สุรสีห์ เย็นเพ็ชร
676 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ณรงค์ จันทนศิษฐ
31,056 คะแนน
หมายเลข 34   พลโท อัครชัย จันทรโตษะ
121 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น