วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.49 น.

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.49 น

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.49 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.98 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ปทุมธานี
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:49 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.98 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 736,736 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 554,364 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 25,593 บัตร
บัตรเสีย 27,043 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย สุทิน นพขำ
46,190 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อนันต์ พฤกษสิน
308 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เอกชัย นาคบุรินทร์
31,120 คะแนน
หมายเลข 16   นาย พันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์
6,348 คะแนน
หมายเลข 26   นาย วรพล เหมือนสร้อย
661 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย สุรพงษ์ อึ่งอัมพรวิไล
39,640 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วชิระ โชติจันทร์
356 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ยม ศรีเมือง
21,500 คะแนน
หมายเลข 16   นางสาว กรรณิการ์ นาคอินทร์
30,496 คะแนน
หมายเลข 39   นาง ณกนกภ์ ธุระกิจ
71 คะแนน
หมายเลข 41   นาย ระพีพันธุ์ หอมสนั่น
60 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย สมศักดิ์ ใจแคล้ว
33,243 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สถิตย์ น้อยสว่าง
303 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อานนท์ นุ่นสุข
15,221 คะแนน
หมายเลข 16   นาง ประเทือง วงษ์แจ้ง
22,245 คะแนน
หมายเลข 19   นาย ไพฑูลย์ แสงเทศ
385 คะแนน
หมายเลข 23   นาย พัชรพล นากรณ์
71 คะแนน
หมายเลข 34   นาย พิพัฒน์ เชื้อไทย
32 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นางสาว พรพิมล ธรรมสาร
36,378 คะแนน
หมายเลข 4   นาย ไพบูลย์ วะลัยศรี
136 คะแนน
หมายเลข 10   พันตำรวจเอก อดิศร ด้วงพูล
21,970 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ทองหล่อ เที่ยงธรรม
2,520 คะแนน
หมายเลข 16   นาย กฤษฎา หลีนวรัตน์
11,317 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สดใส โรจนวิชัย
1,534 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี
49,242 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ณพิภัช ชัยรัชธนธร
226 คะแนน
หมายเลข 3   นาย ปฏิวัติ พิจารณ์
324 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เกียรติศักดิ์ ส่องแสง
34,402 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สมนึก สอนเนย
6,026 คะแนน
หมายเลข 17   นาย ธนศวร สุวรรณขำ
104 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย ชูชาติ หาญสวัสดิ์
39,761 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมัคร ผลประเสริฐ
13,076 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สาคร อำภิน
23,825 คะแนน
หมายเลข 19   นาง พริ้ง แสงเทศ
418 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น