วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.85 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์ ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.85 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์ ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.85 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.นครสวรรค์
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 92.85 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 805,603 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 572,906 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,621 บัตร
บัตรเสีย 38,514 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย สุชาติ ไตรแสงรุจิระ
14,737 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ภิญโญ นิโรจน์
20,636 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร
31,643 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ประสิทธิ นุประดิษฐ
50 คะแนน
หมายเลข 20   นาย พิพัฒน์ กิติยานุภาพ
316 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สุรินทร์ นิลกำแหง
44 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย ดิสทัต คำประกอบ
25,254 คะแนน
หมายเลข 2   นาย จำเริญ พลอยศรี
327 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมควร โอบอ้อม
22,115 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ทรงศักดิ์ ส่งเสริมธรรมชัย
25,123 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ดินน้ำ เพชรน่าชม
84 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สมชัย ตึงมิตซู เจริญชัยฤทธิ์
16,180 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย สัญชัย วงษ์สุนทร
39,980 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เกษม ปานอุดมลักษณ์
3,481 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ศตวรรษ แสนมุข
19,321 คะแนน
หมายเลข 16   ร้อยตำรวจตรี จำเริญ วรทอง
30,648 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว น้ำศีล นาวาบุญนิยม
254 คะแนน
หมายเลข 37   นาย วิชาญ นุ่มมาก
76 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ
50,900 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วรวุฒิ เตชะศรีประเสริฐ
393 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สัญญพงษ์ จิระธนประเสริฐ
9,255 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ธนิศร ชีวาธีรเดช
216 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ทรง แก่นสนธิ์
51 คะแนน
หมายเลข 19   นาง วาสนา เนตรสุวรรณ
122 คะแนน
หมายเลข 21   นาย พีระเดช ศิริวันสาณฑ์
28,652 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย ทายาท เกียรติชูศักดิ์
38,665 คะแนน
หมายเลข 10   จ่าอากาศตรี วิริยะ วรรณทอง
20,528 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว พเยาว์ เพชรน่าชม
77 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์
29,088 คะแนน
หมายเลข 26   นาย กุหลาบ ขุนเกลี้ยง
139 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย เสรี มูลมณี
14,653 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ประสาท ตันประเสริฐ
27,763 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สำรอง เยี่ยงยงค์
7,694 คะแนน
หมายเลข 16   นาย อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์
13,847 คะแนน
หมายเลข 21   นาย นิโรธ สุนทรเลขา
21,554 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น