วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2554 มีกี่คน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็น

การเลือกตั้งใหญ่ สส ประจำปี 2554 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 46,921,682 คน

การลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,203,107 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.03 %
บัตรเสีย 1,726,051 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.9
ผู้กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน (vote no) 958,052 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.72

การลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,119,885 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.85 %
บัตรเสีย 2,039,694 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.79
ผู้กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน (vote no) 1,419,088 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.03

ที่มา http://www2.ect.go.th/download-file.php?Action=download&DataID=12095

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น