วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสงขลา แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 95.96 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสงขลา แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 95.96 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 95.96 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.สงขลา
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 95.96 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 966,343 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 743,834 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 46,071 บัตร
บัตรเสีย 60,552 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย รณภพ วัตตะสิงห์
7,267 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ศิวัช สายอ๋อง
124 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เจือ ราชสีห์
59,077 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ชชวร เปียกลิ่น
3,139 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สุนทร สุบรรพวงศ์
26 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย มนตรี แก้วแพง
8,334 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เจนวิทย์ ขวัญเพชร
506 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ
66,850 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ชอบ หิรัญสาย
1,054 คะแนน
หมายเลข 16   นาย วุฒิชัย สว่างนิพันธุ์
2,750 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ไภรพ หนูมี
246 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย จำแลง มงคลนิสภกุล
6,209 คะแนน
หมายเลข 2   นาย กรันฑ์วิช จิรายุกุล
342 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วิรัตน์ กัลยาศิริ
76,234 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย อรรถวุฒิ อารยะญาณ
4,527 คะแนน
หมายเลข 2   นาย จรัญ วงศ์กระจ่าง
750 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
74,340 คะแนน
หมายเลข 19   นาย ภูศิษฏ์ สุวรรณรัตน์
337 คะแนน
หมายเลข 34   นาง โสภา แก้วละเอียด
56 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย สมนิตย์ ประทุมวรรณ
5,310 คะแนน
หมายเลข 2   นาย นิระ ศิลปไชย
450 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ประพร เอกอุรุ
84,785 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย วันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ
5,763 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ศุภกร กราชู
282 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ถาวร เสนเนียม
63,059 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย อัศวิน สุวิทย์
9,871 คะแนน
หมายเลข 2   นาย คำนูญ สวัสดี
425 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ศิริโชค โสภา
57,999 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สักการียา คอลิบ
206 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย กอลยูบี จะเรเสะ
10,183 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สุรชาติ ดวงแก้ว
1,274 คะแนน
หมายเลข 10   พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
67,872 คะแนน
หมายเลข 34   นาย หมูด หนิ
383 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น