วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ

กกต. เตรียมพร้อมรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คาดรู้ผล 4 ทุ่ม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2554 อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ว่า สำนักงาน กกต. ได้จัดตั้งศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการ เพื่อรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวไปยังประชาชนเพื่อติดตามผลคะแนนอย่างใกล้ชิด

โดยก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานงานความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เพื่อกำหนดรูปแบบขั้นตอน วิธีการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตลอดทั้งวิธีปฏิบัติในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ อย่างไม่เป็นทางการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และแม่นยำ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรู้ผลคะแนนการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ ได้ภายในเวลา 22.00 น.

สำหรับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) จากหน่วยเลือกตั้ง ทุกหน่วย ทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ทุกหน่วยเลือกตั้ง จะเป็นผู้รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ไปยังสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี และสถานีตำรวจภูธร จะรายงานต่อไปยัง กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆ เพื่อรายงานเข้าไปยังศูนย์อำนวยการฯ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวบรวมได้นั้น จะรายงานมายัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก การรายงานข้อมูลในลักษณะ REAL TIME โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส่งผ่านข้อมูลมายัง ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะสามารถดูผลคะแนนได้ก็ต่อเมื่อพิมพ์รหัสผ่านตามที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น

ส่วนที่ 2 การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ที่ส่งผ่านมายัง Web Site สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนในเบื้องต้น ซึ่งจะช้ากว่าข้อมูลส่วนที่ 1 ประมาณ 5-10 นาที โดยได้ประสาน ความร่วมมือกับ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการติดตั้ง SERVERS จำนวน 2 จุด คือที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำหรับการรับข้อมูลผลคะแนนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่ บริษัท ทีโอที จำกัด เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลไปยังสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ด้วย ดร.สุทธิพล กล่าวในที่สุด

ที่มา : http://www.ect.go.th/newweb/th/news/detail.php?id=2811&SystemModuleKey=cms

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น