วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ส.ส. แบบแบ่งเขต เวลา 22.04 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ส.ส. แบบแบ่งเขต เวลา 22.04 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ส.ส. แบบแบ่งเขต เวลา 22.04 น.

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น
Last Update by EGA: July 3, 2011, 10:04 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 87.91 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,327,998 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 840,201 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,275 บัตร
บัตรเสีย 31,689 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย จักริน พัฒน์ดำรงจิตร
23,846 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว จันทร์สุดา ปราบรินทร์
93 คะแนน
หมายเลข 9   นาย มังกร มีสวัสดิ์
31 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุนทร ลีซีทวน
10,466 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ไทกร พลสุวรรณ
1,509 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สยมภู เกียรติสยมภู
655 คะแนน
หมายเลข 16   นาย พงษ์เทพ มุสิเกตุ
2,327 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สืบพงษ์ อริยพิมพ์
32 คะแนน
หมายเลข 20   นาย จันทร์ดี สมสาย
72 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สัมพันธ์ พงษ์ศิลา
37 คะแนน
หมายเลข 34   นาย อดิเทพ พจนา
105 คะแนน
หมายเลข 39   นาง จงจิต ทองสอดแสง
36 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย ภูมิ สาระผล
40,792 คะแนน
หมายเลข 2   นาง อรัญยา คำปัจ
241 คะแนน
หมายเลข 10   พันตำรวจโท ประวัติ วิเชฎฐพงษ์
6,261 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ชัยชนะ ทัศนิยม
505 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สุริยนต์ วะสมบัติ
10,510 คะแนน
หมายเลข 16   นาย อัษฎางค์ แสวงการ
8,144 คะแนน
หมายเลข 18   นาง เรียวฟ้า นาวาบุญนิยม
124 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วิไล บุญใหญ่
27 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สุรศักดิ์ นาคปราการ
44 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย จตุพร เจริญเชื้อ
66,459 คะแนน
หมายเลข 2   นาง กรณิกา สุขพวง
296 คะแนน
หมายเลข 7   นาย อินทัช สารพันธ์
29 คะแนน
หมายเลข 10   นาย นิคม ศรีเงิน
3,976 คะแนน
หมายเลข 12   นางสาว บังอร วงศ์ปัจฉิม
276 คะแนน
หมายเลข 14   นาย อรรถพล ชัยนันท์สมิตย์
16,228 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ปัญญา ศรีปัญญา
14,964 คะแนน
หมายเลข 18   นาง เสงี่ยม ศรีบุญโฮม
37 คะแนน
หมายเลข 21   นาง อรวรรณ มาตย์นอก
36 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว สุธาสินี ชุมแวงวาปี
113 คะแนน
หมายเลข 36   ร้อยตรี พิชิต นามวงษ์
33 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์
133 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
59,241 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว กนกวรรณ เบ้าจรรยา
608 คะแนน
หมายเลข 4   นาย ปัญญาภรณ์ พุทโธญาณะสัมปันโน
434 คะแนน
หมายเลข 9   นาย ธนกร อรัญมาลา
107 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สงคราม เมืองมนตรี
5,713 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธนัญชัย วงษ์ซ้าย
369 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ณรงค์เลิศ สุรพล
14,680 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ฉัตรชัย ทองคำพันธุ์
1,148 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม
74 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เสน่ห์ นาบำรุง
52 คะแนน
หมายเลข 34   นาย จงกล พิมพ์วาปี
63 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย สุชาย ศรีสุรพล
59,884 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว สุพิน เกตุมณี
236 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วุฒิพงศ์ ศุภรมย์
4,921 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ประดิษฐ์พงษ์ แดงอ่อน
545 คะแนน
หมายเลข 16   ดาบตำรวจ พิชิต ศรีวิไล
12,500 คะแนน
หมายเลข 18   นาย คุณข้าว ศรีเชียงสา
116 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เตือน สายบัวทอง
2,726 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วิจิตร นันบุญมา
11 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สุรชาติ กาญจนไพสิฏ
29 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
33,610 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ดวงใจ ลาสุ
149 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชยนนท คำเบ้า
1,890 คะแนน
หมายเลข 14   นาย สมพงษ์ ปู่เพ็ง
19,114 คะแนน
หมายเลข 18   นาง เอราวรรณ อนุพันธ์
6 คะแนน
หมายเลข 20   นาย สมศักดิ์ คลังคำภา
59 คะแนน
หมายเลข 21   นาง สงวน ด่านชัยภูมิ
5 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สังคมวิทยา ซาซุม
62 คะแนน
หมายเลข 36   นาย สมบูรณ์ หนูอิ่ม
6 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย นวัธ เตาะเจริญสุข
50,938 คะแนน
หมายเลข 2   นาย จงรักษ์ คุณเงิน
30,370 คะแนน
หมายเลข 7   นาย ไสว ภูมิพระบุ
82 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
3,563 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สุกิจ วัฒนสุข
110 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ทองพูล ดีไพร
345 คะแนน
หมายเลข 16   นาง วารุณี สมีใหญ่
1,002 คะแนน
หมายเลข 18   นาย โพธิ์ศรี ราชสีห์
25 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ณ ตะวัน พรหมทา
147 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ไพลิต เรืองสุข
11 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาง ดวงแข อรรณพพร
76,937 คะแนน
หมายเลข 2   นาย บุญเรือง ลาสุ
261 คะแนน
หมายเลข 10   นาย บรรพต พงษ์โพธิ์ชัย
6,162 คะแนน
หมายเลข 14   นาง กนกวรรณ เกียรติสยมภู
409 คะแนน
หมายเลข 16   นาย คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล
6,692 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วสันต์ ประเภโส
30 คะแนน
หมายเลข 20   นาย ประสาท พรหมชัยนันท์
240 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สะอาด ยินดี
154 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สุรศักดิ์ แนวปราณีต
17 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิชย์
74,180 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว นภาวรรณ บุญมา
351 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วรพัชร พิงคารักษ์
5,982 คะแนน
หมายเลข 14   นาย รณชัย แซ่บุ้น
303 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สุระ สิทธิศิริสาร
3,464 คะแนน
หมายเลข 18   นาง สมนึก การุณยวนิช
39 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ทองสุข นาปาน
71 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สุพจน์ ทองเนื้อขาว
26 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10
หมายเลข 1   นาย เรืองเดช สุพรรณฝ่าย
51,564 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว ณัชพร ขัดทัด
141 คะแนน
หมายเลข 10   นาย อุดมการณ์ วรกิจ
2,757 คะแนน
หมายเลข 12   นาย อาทิตย์ คำจุลลา
351 คะแนน
หมายเลข 14   นาย เตชสิทธิ์ พิมล
308 คะแนน
หมายเลข 16   นาย เปรมศักดิ์ เพียยุระ
31,482 คะแนน
หมายเลข 21   เรือเอก สมรักษ์ คำสิงห์
1,961 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วสันต์ ชูชัย
11 คะแนน
หมายเลข 36   นาย จารุพงศ์ ลีอินทร์
18 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

1 ความคิดเห็น :

  1. ได้ผลเกินคาดแสดงว่า ประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้

    ตอบลบ