วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดอุดรธานี แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 22.31 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.9 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดอุดรธานี แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 22.31 น

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 22.31 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.9 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.อุดรธานี
Last Update by EGA: July 3, 2011, 10:31 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.9 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,125,665 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 725,171 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,500 บัตร
บัตรเสีย 24,952 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย ศราวุธ เพชรพนมพร
47,785 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ชวลิต ทิพย์ทอง
184 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว ณสุภา กัสนุกาซ์
16,032 คะแนน
หมายเลข 12   ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริ ศิริกุล
1,448 คะแนน
หมายเลข 16   นาย องอาจ วิเศษ
2,563 คะแนน
หมายเลข 18   นาง พรรณราย อโศกตระกูล
81 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ประสาท กันทำ
61 คะแนน
หมายเลข 33   นาย นพเกล้า ภูบัวใบ
39 คะแนน
หมายเลข 34   นาย เทพประสิทธิ์ นิจโกฏิยานนท์
93 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์
57,934 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว สุชาดา ศิริวานก
295 คะแนน
หมายเลข 10   นาย นวมงคล คูสกุล
5,692 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ทรงศิลป์ สุวรรณกูล
527 คะแนน
หมายเลข 16   นาย เชิดชัย วิเชียรวรรณ
7,113 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วสันต์ วงษ์เชียงยืน
770 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ทัพชัย นวลละออ
42 คะแนน
หมายเลข 39   นาง สุภาภรณ์ สายทอง
23 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย อนันต์ ศรีพันธุ์
49,251 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมควร หอมกระชาย
248 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ดิเรก หลักคำ
1,953 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ชุมพล(คันไถ) อุดมโภชนะธรรมรักษ์
206 คะแนน
หมายเลข 16   นาย หรั่ง ธุระพล
11,395 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สมชาย ทิพวัลย์
476 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ประพันธ์ แสงจันทร์
23 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย ขจิตร ชัยนิคม
48,298 คะแนน
หมายเลข 2   นาง นิภาภรณ์ พันธ์วงศา
240 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ไชยยศ จิรเมธากร
17,624 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ปัญญาพงษ์ โพธิ
337 คะแนน
หมายเลข 16   นาย โชคเสมอ คำมุงคุณ
6,952 คะแนน
หมายเลข 18   นาย หนูใจ สูตรชัย
50 คะแนน
หมายเลข 21   นาย วิเชียร บุญเกิด
10 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ศักดิ์ดำรงค์ โชติวรรณ
21 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย ทองดี มนิสสาร
70,581 คะแนน
หมายเลข 2   ร้อยตรี ทวีศักดิ์ สุทธิบุญ
499 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ทรงกิตติ สุวรรณทอง
3,274 คะแนน
หมายเลข 16   นาย เพทาย บุญไชย
4,409 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ทองคำ สุนทร
56 คะแนน
หมายเลข 34   นาย เจริญ สีดารักษ์
77 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย เกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
56,790 คะแนน
หมายเลข 2   นาย มงคล ไชยวาน
225 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชัยรัตน์ โสดา
4,133 คะแนน
หมายเลข 14   นาย วิฑูรย์ นามคุณ
252 คะแนน
หมายเลข 16   นาย อุทัย แสนแก้ว
19,233 คะแนน
หมายเลข 18   นาง สมพร นามประมา
47 คะแนน
หมายเลข 21   นาย อำนาจ สาทาวงศ์
572 คะแนน
หมายเลข 34   นาย นิคม สุจารี
19 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น
71,600 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วัชระ โสพุ้ย
274 คะแนน
หมายเลข 10   นาย บัญชา หาผลดี
5,032 คะแนน
หมายเลข 16   นาง นำพร วานิชชัง
8,143 คะแนน
หมายเลข 18   นาง กอใจ ชาวหินฟ้า
74 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สิระพงษ์ มณีนิลเจริญกิจ
71 คะแนน
หมายเลข 34   นาย เกษมสันต์ จันทรเสนา
241 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
68,467 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว อุมาวดี ศรีวิชา
255 คะแนน
หมายเลข 10   นาย โชคสมาน สีลาวงษ์
11,212 คะแนน
หมายเลข 12   นาง กิ่งแก้ว โคตรหนองบัว
180 คะแนน
หมายเลข 16   นาง สมใจ ประกอบใส
1,352 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วิเชียร ถาทุมมา
20 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เสถียร สวาทพงษ์
184 คะแนน
หมายเลข 33   นาย จิรสิน บุญสิงห์
69 คะแนน
หมายเลข 34   นาย นิติกร ศรีทะหา
53 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ทวีศักดิ์ แสนเสนา
36 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   นาง เทียบจุฑา ขาวขำ
49,622 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สุรชาติ ชำนาญศิลป์
18,289 คะแนน
หมายเลข 10   นาย พงศาสตร์ กิจนุกร
2,180 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ชาญวิทย์ ศรีสะอาด
150 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สิทธิพร เทพจันทรามณี
920 คะแนน
หมายเลข 34   นาย จำรัส เหล่าแค
50 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น