วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้ที่ได้เป็น สส จังหวัดนครราชสีมา ในการเลือกตั้ง 2554

รายชื่อ สส จังหวัดนครราชสีมา(โคราช) ที่ได้รับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง 2554
1 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกุล
2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์
3 นายประเสริฐ บุญชัยสุข
4 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
5 นายโกศล ปัทมะ
6 นายสุชาติ ภิญโญ
7 นายอภิรัฐ รัตนเศรษฐ
8 นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
9 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
10 นายบุญจง วงศืไตรรัตน์
11 นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
12 นายประนอม โพธิ์คำ
13 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
14 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
15 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น