วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงราย แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.56 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.87 %

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.56 น.

ผลการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.56 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.87 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.เชียงราย
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:56 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.87 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 875,058 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 634,567 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 22,162 บัตร
บัตรเสีย 39,001 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย สามารถ แก้วมีชัย
48,267 คะแนน
หมายเลข 2   นาง บัณฑิตา ปิงสุขแสน
214 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมพงค์ อันพาพรม
8,222 คะแนน
หมายเลข 16   นาย วันชัย จงสุทธนามณี
30,432 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว เวียงคำ มหาวงศ์
201 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เขมกร ปัญจขันธ์
99 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
42,583 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อภิชา คำบุญเรือง
829 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชัยธวัช สิทธิสม
9,532 คะแนน
หมายเลข 14   นาย กิติพงษ์ นามวงศ์
1,078 คะแนน
หมายเลข 16   นางสาว ชัญญา จงสุทธนามณี
30,438 คะแนน
หมายเลข 20   นาย วรนนทพล เสริฐสนิท
104 คะแนน
หมายเลข 34   นาย พีระศักดิ์ อยู่ลือ
148 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ดวงเนตร ปัญญาใจ
48 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นางสาว วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
77,059 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สันทัด ธรรมวงค์
313 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ประดิษฐ์ ศรีอ้วน
10,135 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ภาณุพงศ์ พาณิชกระจ่าง
727 คะแนน
หมายเลข 16   นาย พีรพงษ์ เผ่ากา
8,740 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
54,727 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เรืองศักดิ์ มะลิหอม
222 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เกียรติศักดิ์ อุดขา
5,088 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
21,099 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ตรินัยน์ วิรุฬห์ธันยธร
114 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ดิษฐวัฒนะ วงศ์วุฒิชาญ
43 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
43,431 คะแนน
หมายเลข 2   นาง นงค์คราญ บำรุง
163 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว มิรันตี บุญแก้ว
7,556 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ประชัน จันระวังยศ
1,185 คะแนน
หมายเลข 16   นาง อทิติ วันไชยธนวงศ์
21,078 คะแนน
หมายเลข 18   นาง อุรา ยศอินต๊ะ
35 คะแนน
หมายเลข 38   นาย กิติศักดิ์ มูลวงศ์
31 คะแนน
หมายเลข 39   นาย โพธิ์ นิพิฐนันทะพรหม
28 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย อิทธิเดช แก้วหลวง
49,344 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว ภัทรชนก แก้วกิจชัย
185 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ธวัชชัย อภิวงค์
7,028 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สุวัฒน์ ตระกูลโรจน์
27,603 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว น้ำนวลดิน นาวาบุญนิยม
70 คะแนน
หมายเลข 39   นางสาว ศศิกาญจน์ สมบูรณ์
222 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นางสาว ละออง ติยะไพรัช
52,612 คะแนน
หมายเลข 2   นาง เมธินี ธรรมวงค์ชัย
401 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชูเกียรติ กันทะรส
8,802 คะแนน
หมายเลข 21   นาย สิขิม รักพงษ์
524 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วิษณุภตฆ์ พีระเจริญวงส์
80 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ณธนทัต ริยาพันธ์
75 คะแนน
หมายเลข 39   นาย นิกร จันทร์หอม
138 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น