วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 17.40 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 17.40 น.

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.เชียงใหม่
Last Update by EGA: July 3, 2011, 5:39 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 34.79 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,204,670 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 467,761 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,716 บัตร
บัตรเสีย 28,699 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นางสาว ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
16,213 คะแนน
หมายเลข 2   นาย เจริญฤทธิ์ รักษ์เจริญ
94 คะแนน
หมายเลข 10   นาง วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์
8,215 คะแนน
หมายเลข 18   นาง รัตนาภรณ์ บุญยัง
57 คะแนน
หมายเลข 39   นาย เศวต เวียนทอง
156 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
35,046 คะแนน
หมายเลข 2   นาง สิริกร ทับทอง
242 คะแนน
หมายเลข 10   นาย พรชัย จิตรนวเสถียร
14,085 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ยงยุทธ ขันทะสีมา
724 คะแนน
หมายเลข 18   นาง จนแน่ มุ่งมาตาย
68 คะแนน
หมายเลข 36   นาง พรรณี แปงชมภู
27 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ธานิน ประดิษฐพันธ์
0 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นางสาว ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์
34,719 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว อภิญญา กันธิยะ
554 คะแนน
หมายเลข 10   นาย วีระวุฒิ เทพเรือง
9,171 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ชัยศิลป์ รินแก้ว
428 คะแนน
หมายเลข 18   นาง บุญระบบ มุนีเวช
35 คะแนน
หมายเลข 39   นาย ประสิทธิ์ พวงสำลี
45 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย วิทยา ทรงคำ
19,673 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว ธีรนันท์ ชูวีระ
145 คะแนน
หมายเลข 10   นาย โสภณ โกชุม
14,541 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ฟ้าลั่น ณ วิชัย
655 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ต้นกล้า มากสุข
28 คะแนน
หมายเลข 19   นาย สิทธัญ วงค์ปั่น
237 คะแนน
หมายเลข 34   นาย โสภณ อรุณเนตร์
16 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
21,165 คะแนน
หมายเลข 2   นาย กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
108 คะแนน
หมายเลข 10   นาย พรเลิศ ก๋าวินจันทร์
3,248 คะแนน
หมายเลข 14   นาย บดินทร์ กินาวงศ์
208 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ไกร ดาบธรรม
14,483 คะแนน
หมายเลข 33   นาย สันติ ตันสุหัช
794 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
13,162 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สัญญพงศ์ ชะเอม
90 คะแนน
หมายเลข 8   นาย ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง
23 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ยงยุทธ สุวภาพ
4,879 คะแนน
หมายเลข 18   นาย วิสิทธิ์ แสงสร้อย
32 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ณรงค์เดช สมควร
964 คะแนน
หมายเลข 39   นาย วุฒิวัฒน์ นิติกุลวรรักษ์
17 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย บุญทรง เตริยาภิรมณ์
17,592 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ศุภชัย ดาราวิไล
70 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
10,620 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ปางป่า เจิดสิริพันธ์พงศ์
40 คะแนน
หมายเลข 34   นาย วรเชษฐ์ บัวสุข
131 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย นพคุณ รัฐผไท
31,609 คะแนน
หมายเลข 2   นาง หัทยา พลภัทรพิจารณ์
119 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สุทัศน์ สุทัศนรักษ์
6,155 คะแนน
หมายเลข 18   นาง ทองธรรม เจนชัย
30 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ปริญญา ด่านชัย
66 คะแนน
หมายเลข 39   นางสาว สรวงจรรย์ รัตนอุบล
45 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   นาย สุรพล เกียรติไชยากร
21,271 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อิทธิพล มณีวรรณ
136 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เกรียงกมล ศรีมา
2,186 คะแนน
หมายเลข 12   นาย อินสอน วงค์ตา
699 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ไพร จริยา
31 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์
15,112 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ฤทธิพงศ์ ตันสุหัส
26 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10
หมายเลข 1   นาย ศรีเรศ โกฎคำลือ
18,387 คะแนน
หมายเลข 10   นาย นรพล ตันติมนตรี
8,301 คะแนน
หมายเลข 33   นาย ทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
603 คะแนน
หมายเลข 34   นาย จรูญ กันทา
24 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น