วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เวลา 17.30 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เวลา 17.30 น.

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา
Last Update by EGA: July 3, 2011, 5:28 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 24.43 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,912,703 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 465,506 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,530 บัตร
บัตรเสีย 19,037 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย สมโภชน์ ประสาทไทย
5,595 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
9,331 คะแนน
หมายเลข 3   นาย กิติภัทร์ อนันต์เมธากุล
68 คะแนน
หมายเลข 10   นาย การุณ ชุมรักษ์
3,414 คะแนน
หมายเลข 12   นาย เมธัส รอตภัย
163 คะแนน
หมายเลข 16   นาย บรรพต เชิดชัย
1,018 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว ส่องฟ้า ศิริโชติ
19 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สุวัฒน์ชัย สวัสดี
23 คะแนน
หมายเลข 36   ว่าที่ร้อยโท ดุสิต ทนหมื่นไวย
21 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาย สุธรรม พรสันเทียะ
2,901 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วัชรพล โตมรศักดิ์
6,546 คะแนน
หมายเลข 7   นางสาว จามร เหวสูงเนิน
57 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์
1,268 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประพิศ นวมโคกสูง
299 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว วรัทยา ธรรมรักษ์
1 คะแนน
หมายเลข 34   นาย พงษ์ภัทร์ สุวรรณธนามณี
4 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ประสิทธิ์ สุริโย
6 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาง ลินดา เชิดชัย
5,501 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข
7,251 คะแนน
หมายเลข 10   นาย จำนงค์ กันสำโรง
828 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ชัยธนา สันติชัยรัตน์
73 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สมุทร สงวนสิน
0 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ชูศักดิ์ คงมีสุข
3 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ
16,633 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว สุธาสินี ศิริโภคานนท์
3,669 คะแนน
หมายเลข 10   นาย จรัญ เสาวกุล
1,385 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ยงยศ เล็กกลาง
365 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
12,437 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว ปาลิดา อุไรธรากุล
5 คะแนน
หมายเลข 36   นาย แสวง ใยแก้ว
6 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย โกศล ปัทมะ
4,017 คะแนน
หมายเลข 2   นาย วัชรา ณ วังขนาย
1,763 คะแนน
หมายเลข 4   นาย อภิสานตร์ บรรดาศักดิ์
10 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สิทธิชัย เจริญใจ
206 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ภูมิศาสตร์ บุญมา
8 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ภิรมย์ พลวิเศษ
2,392 คะแนน
หมายเลข 18   นาย ประภาส บุตรประเสริฐ
5 คะแนน
หมายเลข 21   นาย บุญส่ง ภูศรีฤทธิ์
2 คะแนน
หมายเลข 26   นาย นาวี ศรีมุธศาสตร์
993 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ณัฐชะรัตภ์ ณัฐชลิตพงศ์
1 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   นาย สุชาติ ภิญโญ
9,550 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
6,208 คะแนน
หมายเลข 10   นาย บุญเอื้อ ประถมพงษ์
919 คะแนน
หมายเลข 16   นาง อรทัย พลวิเศษ
5,686 คะแนน
หมายเลข 34   นาง วีร์สุดา สุวรรณธนามณี
4 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
11,982 คะแนน
หมายเลข 2   นาย พีรพร สุวรรณฉวี
6,667 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ธนชาติ พรรคเจริญ
506 คะแนน
หมายเลข 12   เรือเอก ศิริเกษ กุลประเสริฐ
24 คะแนน
หมายเลข 16   นาย นริศ เรืองธนานุรักษ์
1,072 คะแนน
หมายเลข 21   นาย คมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล
15 คะแนน
หมายเลข 26   นาย พงษ์พิช รุ่งเป้า
2,670 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ประเสริฐ ดำพรมพะเนาว์
0 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ประพัฒน์ ตีสะเมาะ
8 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
8,571 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์
7,692 คะแนน
หมายเลข 10   นางสาว ธีราภรณ์ กลางพิมาย
3,031 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา
41 คะแนน
หมายเลข 18   นาง สมพงษ์ มาพิมาย
9 คะแนน
หมายเลข 21   นาย จิรยุทธ บุญแต่ง
64 คะแนน
หมายเลข 26   นาย ธีรศักดิ์ ศิริรุ่งไพลิน
2,170 คะแนน
หมายเลข 34   นาง ชลิดา มังคละพิณโญ
3 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9
หมายเลข 1   นาย อภิชา เลิศพชรกมล
4,827 คะแนน
หมายเลข 2   นาย พลพรี สุวรรณฉวี
10,300 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ประดิษฐ์ เวียงสีมา
1,090 คะแนน
หมายเลข 14   นาย วัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ
285 คะแนน
หมายเลข 16   นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
9,840 คะแนน
หมายเลข 22   นาย เดชา โตธรรมเจริญ
12 คะแนน
หมายเลข 23   นาย ณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา
9 คะแนน
หมายเลข 26   นาย กฤษฎาง แถวโสภา
2,404 คะแนน
หมายเลข 34   พันตำรวจโท คมกฤษณ์ ลภนิษฐ์เสนีย์
5 คะแนน
หมายเลข 36   นาย ณัฐพล แก้วขุนทด
39 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10
หมายเลข 1   นาย ซ้าย ผลกระโทก
4,926 คะแนน
หมายเลข 2   นาย กิตติยง ศรีพูนทอง
303 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สมใจ มันกระโทก
950 คะแนน
หมายเลข 16   นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
6,455 คะแนน
หมายเลข 34   จ่าสิบตำรวจ ประเสริฐ มอญกระโทก
24 คะแนน
หมายเลข 36   นาย เพทาย ปรุงโพธิ์
14 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 11
หมายเลข 1   นาย สัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
12,996 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ทรงเดช นครชัย
152 คะแนน
หมายเลข 10   นาง กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์
1,257 คะแนน
หมายเลข 16   นาง จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
12,090 คะแนน
หมายเลข 18   สิบเอก กมล พรหมมาก
28 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 12
หมายเลข 1   นาย ประทิน อภิชาติเสนีย์
2,049 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม
12,007 คะแนน
หมายเลข 10   นาย สายัณห์ สำนักโนน
565 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ชาญชัย เจตนาดี
15 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประนอม โพธิ์คำ
11,675 คะแนน
หมายเลข 18   นาง วาสนา ทนายยอดกลาง
129 คะแนน
หมายเลข 34   พันตำรวจโท ชุมพล เพ็งศิริ
14 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 13
หมายเลข 1   นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
9,900 คะแนน
หมายเลข 2   นาย อุทัย มิ่งขวัญ
208 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา
2,201 คะแนน
หมายเลข 15   นาย สนธยา ชะวาลา
104 คะแนน
หมายเลข 16   นาย มานิช จันทรวรากร
3,490 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว พัชรี ตุลามด์
10 คะแนน
หมายเลข 26   พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ
7,344 คะแนน
หมายเลข 34   นาย กฤษดา เพ็งศิริ
6 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 14
หมายเลข 1   นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
19,231 คะแนน
หมายเลข 2   นาย สาธิต ด่านกุล
1,238 คะแนน
หมายเลข 10   นาย รังษี จีระมะกร
3,543 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ประเสริฐ ตรงจันทึก
2,348 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว รุ่งกล้า ขวัญเพียรพุทธ
19 คะแนน
หมายเลข 34   นางสาว อาจาริยา อารยะรังษี
10 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 15
หมายเลข 1   นาย รชตะ ด่านกุล
11,884 คะแนน
หมายเลข 2   นาย บุญเลิศ ครุฑขุนทด
6,092 คะแนน
หมายเลข 10   นาง ดารา เกตกะโกมล
902 คะแนน
หมายเลข 16   นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
13,064 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ธนวัฒน์ ญาติสระน้อย
15 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น