วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสุรินทร์ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.26 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.98 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสุรินทร์ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.26 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.98 %

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสุรินทร์ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.26 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.98 %

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.สุรินทร์
Last Update by EGA: July 3, 2011, 9:26 pm  
นับคะแนนไปแล้ว 91.98 % 
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 994,114 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 664,284 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,590 บัตร
บัตรเสีย 38,359 บัตร
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1   นาย กลยุทธ เรืองกาญจนเศรษฐ์
28,283 คะแนน
หมายเลข 10   นาย คำสิงห์ ชอบมี
11,045 คะแนน
หมายเลข 12   นาย เหมกรณ์ สวยรูป
346 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
39,829 คะแนน
หมายเลข 17   นาย สุพร วัฒนาเอี่ยวสกุล
133 คะแนน
หมายเลข 18   จ่าสิบเอก วิชาพร พินธุรักษ์
78 คะแนน
หมายเลข 21   นาย บุญติด สุรประพจน์
235 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ประนอม เฉลียวศิลป
29 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1   นาง ปิยะดา มุ่งเจริญพร
34,296 คะแนน
หมายเลข 10   นาย คราศรี ลอยทอง
7,421 คะแนน
หมายเลข 11   นาย สาโรช มีพร้อม
132 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ณรงค์ มุตตะโสภา
753 คะแนน
หมายเลข 16   นาย กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ
29,755 คะแนน
หมายเลข 18   นางสาว เอี่ยม ภูสูง
70 คะแนน
หมายเลข 21   นาย หริศ วีระเสถียร
171 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1   นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย
33,883 คะแนน
หมายเลข 2   นาย ปิติ ปิยรัตนานนท์
168 คะแนน
หมายเลข 9   นาง พวงจรรย์ สืบนุการณ์
63 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ชัย บรรลุสุข
2,054 คะแนน
หมายเลข 12   นาย อาทิตย์ บุญพันธ์
468 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สุริยะ ร่วมพัฒนา
22,877 คะแนน
หมายเลข 21   นาง สุรีย์ จุไรวรรณสุทธิ
19,400 คะแนน
หมายเลข 34   นาย สุรสีห์ ยุวรานุกูล
26 คะแนน
หมายเลข 36   นาย บุญจันทร์ สุขประเสริฐ
76 คะแนน
หมายเลข 39   นาย เสกสรร แสนภูมิ
217 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1   นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
33,573 คะแนน
หมายเลข 10   นาย องอาจ โสรถาวร
2,116 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ธีรพงศ์ ลาเลิศ
272 คะแนน
หมายเลข 16   นาย สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์
20,897 คะแนน
หมายเลข 21   นาง กรรณิการ์ เจริญพันธ์
23,119 คะแนน
หมายเลข 23   นางสาว มาลีรัตน์ ศรีสุข
157 คะแนน
หมายเลข 36   นาย นิกร คำไสยวัช
47 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5
หมายเลข 1   นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
40,785 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ศุรวิษฐ์ ศิริพาณิชย์ศกุนต์
2,691 คะแนน
หมายเลข 12   นาย สมเกียรติ สมานมิตร
1,932 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ยรรยง ร่วมพัฒนา
15,147 คะแนน
หมายเลข 18   นาย สุเนตร ดัชถุยาวัตร
191 คะแนน
หมายเลข 21   นาง รัฐาพร สนใจ
16,028 คะแนน
หมายเลข 34   นาย อภิชาติ หาญบาง
24 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6
หมายเลข 1   จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ
23,932 คะแนน
หมายเลข 10   นาย เชาวรัตน์ หล่อกิตติวงศ์
1,874 คะแนน
หมายเลข 11   นาง อำพร นารี
111 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ปวิช บูรณ์เจริญ
259 คะแนน
หมายเลข 16   นาง ฟาริดา สุไลมาน
18,263 คะแนน
หมายเลข 21   นาย ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
17,703 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7
หมายเลข 1   นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์
44,987 คะแนน
หมายเลข 10   นาง รัตนาวลี จันทร์ส่องศรี
4,511 คะแนน
หมายเลข 12   นาย ปัญญา อุนัยบัน
160 คะแนน
หมายเลข 16   นาย เลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ
27,162 คะแนน
หมายเลข 21   นาย เอกพงษ์ มณีทับ
891 คะแนน
หมายเลข 22   นาย เทศ ปานทอง
75 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8
หมายเลข 1   นาย ชูศักดิ์ แอกทอง
42,841 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชัยสุวรรณ์
5,008 คะแนน
หมายเลข 12   นาง บุญจิรา มั่นหมาย
405 คะแนน
หมายเลข 16   นาย ศุภรักษ์ ควรหา
21,984 คะแนน
หมายเลข 21   นาง มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ
7,428 คะแนน
หมายเลข 34   นาย ทองฮวย ทับหนองฮี
100 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

3 ความคิดเห็น :

  1. สุดยอด..คนสุรินทร์

    ตอบลบ
  2. ดีๆ สามัคคีกันดีมาก ประเทศชาติเจริญก็ความที่เราสามัคคีกัน

    ตอบลบ
  3. ไม่น่าเลย......ทำไมต้องสนับสนุนคนคิดล้มสถาบันด้วย...เสียใจจริงๆ

    ตอบลบ